Partnerzy

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia… czyli o tym, jak przedsiębiorca może skorzystać ze środków Funduszu Pracy.

>

Zatrudnienie nowego pracownika to dla przedsiębiorcy nie tylko inwestycja
w rozwój firmy, ale i koszty. Planuj?c powiększenie zespołu warto dowiedzieć się, gdzie znaleźć wykwalifikowanego pracownika. Jednym ze źródeł pozyskiwania kandydatów s? urzędy pracy. W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy można skorzystać zarówno ze wsparcia w rekrutacji, jak i z licznych rozwi?zań dedykowanych pracodawcom, którzy chc? zatrudnić osobę bezrobotn? przy mniejszych kosztach.

Aby znaleźć wykwalifikowanego pracownika warto skorzystać z bezpłatnego profesjonalnego pośrednictwa pracy i skontaktować się w tym celu z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. Wypełniaj?c przez internet formularz on-line, można sprawnie zgłosić zapotrzebowanie na   kandydatów i uzyskać solidne wsparcie w rekrutacji.

Zgłoszona oferta pracy zostanie przeanalizowana pod k?tem wymagań dotycz?cych m.in. poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w taki sposób, aby zapewnić kontakt tylko z kandydatami spełniaj?cymi określone kryteria. Urz?d Pracy m.st. Warszawy bezpłatnie publikuje ogłoszenia rekrutacyjne na swojej stronie internetowej. Mog? one również zostać zamieszczone na wielu portalach internetowych.   

Dzięki współpracy z urzędem pracy firma rozwija się, zwiększa stan zatrudnienia
i ogranicza koszty zwi?zane na przykład z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Aby skorzystać z takiego wsparcia wystarczy prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Formalności s? niewielkie, a wymiar korzyści to maksymalnie do 18.000 zł brutto.

Przedsiębiorca może ubiegać się także o zwrot części kosztów wynagrodzenia brutto lub też samych składek na ubezpieczenia społeczne. Zatrudniaj?c osobę bezrobotn? firma zyskuje nowego pracownika, a jej obci?żenia i wydatki zwi?zane z prowadzeniem biznesu s? zdecydowanie niższe.

Pracodawcy mog? również organizować staże, które umożliwiaj? przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku. Jest to szansa na poznanie przyszłego pracownika, jego predyspozycji i umiejętności. Firma z tytułu organizacji stażu nie ponosi kosztów wynagrodzenia, bowiem urz?d pracy finansuje stypendium stażysty.

Każdy pracodawca, który chciałby poznać ofertę Urzędu Pracy m.st. Warszawy może wysyłać e-maila z zapytaniem na adres marketing.ciolka(@)up.warszawa.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej www.up.warszawa.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”.

Warto przypomnieć, że wszystkie usługi urzędu pracy świadczone s? całkowicie bezpłatnie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin