Analizy i badania

Silny wzrost zatrudnienia w lutym

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS roczna dynamika zatrudnienia w lutym zwiększyła się do 2,5% r/r wobec 2,3% w styczniu. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 8,2 tys. m/m wobec wzrostu o 77,2 tys. w styczniu. Jest to najwyższy od 2011 r. lutowy, miesięczny przyrost zatrudnienia.</p>

>

Zazwyczaj w lutym mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? lub sezonowym spadkiem zatrudnienia (m.in. ze względu na zmniejszenie liczby etatów w budownictwie). W lutym br. czynnikiem ograniczaj?cym sezonowy spadek zatrudnienia były korzystne na tle historycznym warunki meteorologiczne (średnia temperatura w lutym br. wyniosła +3,1 st. C wobec przeciętnie -1,0 st. C w lutych 2007-2015). Dzisiejszy odczyt zatrudnienia potwierdza postępuj?c? poprawę na rynku pracy.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin