Podsumowanie wydarzeń

Sektor nieruchomości coraz bardziej zainteresowany rozwiązywaniem sporów poprzez mediacje

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Helvetica, serif;"><span><strong>RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) został partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji (MCM) założonego przez Izby Przemysłowo-Handlowe działające w Polsce: belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską oraz włoską. W marcu br. w Warszawie dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator MCM, partner zarządzająca w Taylor Wessing w Warszawie oraz Joanna Plaisant, LLM Country Manager RICS w Polsce, podpisały deklarację partnerską.</strong></span></span></p>

>

Rozwój mediacji, promocja i stosowanie praktyk w branży nieruchomości i budownictwa to wspólny cel przyświecaj?cy działaniom obu prestiżowych instytucji. Wzajemna współpraca MCM i RICS opierać się będzie na wymianie międzynarodowych doświadczeń, wsparciu merytorycznym oraz wspólnych projektach w sektorze nieruchomości i budownictwa.  

Branża nieruchomości to niew?tpliwie sektor borykaj?cy się z częstymi konfliktami, których rozstrzygnięcie zajmuje s?dom gospodarczym dużo czasu i które s? bardzo kosztowne. Mediacje daj? tutaj ogromne szanse nie tylko na znalezienie najbardziej relewantnego rozwi?zania problemu, ale i na zachowanie dobrych relacji biznesowych, które zaowocować mog? kontynuacj? współpracy przez strony konfliktu” – komentuje dr Ewelina Stobiecka.  

Rozstrzyganie sporów na rynku nieruchomości wymaga umiejętności ł?czenia wiedzy z różnych obszarów: budownictwa, prawa cywilnego, wyceny nieruchomości, ekonomii, prawa podatkowego, zarz?dzania projektami. Jestem przekonana, że eksperci RICS wnios? w prace MCM niezbędne kompetencje oraz ponad 40-letni? praktykę w zakresie polubownego rozstrzygania sporów. W Polsce prowadzimy aktualnie szkolenie dla pierwszych mediatorów, którzy wnios? zdobyte w ramach RICS wiedzę i doświadczenie na polski rynek. Dzięki współpracy z MCM będziemy mogli wykorzystać tak potrzebny mediacjom efekt skali, aby jak najwięcej uczestników rynku mogło przekonać się o tym, że to szybki, efektywny kosztowo i sprzyjaj?cy utrzymaniu długotrwałych relacji biznesowych sposób rozwi?zywania konfliktów, będ?cych nieodł?cznym elementem funkcjonowania rynku” - mówi Joanna Plaisant LLM, Country Manager RICS w Polsce.  

Partnerstwo z RICS jest dla nas bardzo ważne. Ambicj? MCM jest współpraca z najlepszymi branżowymi organizacjami, do których niew?tpliwie należy RICS. Dzięki temu, jako izby bilateralne oraz MCM, mamy jeszcze lepsze narzędzia do wspierania firm, zwłaszcza w sektorze nieruchomości, gdzie spór często ma wymiar międzynarodowy.”– podsumowuje Joanna Jaroch-Pszeniczna Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Przewodnicz?ca Rady MCM.  

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) jest niezależn?, międzynarodow? organizacj? promuj?c? rozwój kwalifikacji zawodowych, przestrzeganie najwyższych standardów oraz rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego w sektorze nieruchomości i budownictwa. RICS powstał w 1868 roku w Wielkiej Brytanii. Funkcjonuje w oparciu o podział na następuj?ce oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryki, Azja, Oceania, i Indie. Przynależność do RICS jest uznawana za gwarancję najwyższej klasy profesjonalizmu w branży. Na świecie RICS zrzesza blisko 118 000 specjalistów, czuwaj?cych nad ulepszaniem, umacnianiem i przestrzeganiem standardów RICS na lokalnych rynkach. W Polsce RICS powołany został w 1991 roku przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na młodym i rozwijaj?cym się po transformacji ustrojowej rynku. Obecnie zrzesza ponad 250 członków wywodz?cych się z czołowych branżowych firm i instytucji.  

MCM stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb. Misj? Centrum jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie. Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.  

***

Kontakt dla mediów:

INFINITY Agencja PR & MarComm
Aleksandra Ladachowska
E Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl  

O Międzynarodowym Centrum Mediacji:

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misj? MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie.  

Inicjatorami przedsięwzięcia s? przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Aleksandra Ladachowska, partner zarz?dzaj?cy w Infinity - Agencji PR & MarComm w Warszawie, sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji. Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.  

Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspieraj?ce przedsiębiorców i obrót z zagranic? w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentuj?ce interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce. Partnerami MCM jest Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn, Business Dispoute Resolution & Mediation Madryt, Dolnośl?ska Izba Gospodarcza, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).  

Unikaln? cech? MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworz? eksperci w konkretnych branżach, prowadz?cy mediacje w językach obcych i posiadaj?cych doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin