Analizy i badania

Rozwój e-commerce napędza popyt na powierzchnie logistyczne w miastach

<p style="text-align: justify;">Według prognoz firmy Cushman &amp; Wakefield wolumen przesyłek dostarczanych do klientów w Europie wzrośnie do 2021 roku o 69%. Obecnie największe zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną w Europie utrzymuje się w Londynie (870 tys. m kw.) – do 2021 r. przekroczy 1,2 mln m kw. Koszty dostaw przesyłek w miastach europejskich, szacowane na 70 mld euro, wzrosną do 2021 roku o 7-10%. Popyt na powierzchnię logistyczną w Madrycie i Barcelonie wzrośnie o 102%. </p>

>

Z najnowszego raportu  Urban Logistics  międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w najbliższych latach znacz?co wzrośnie zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne w największych miastach europejskich ze względu na bardzo dynamiczny rozwój sektora e-commerce, a także na zwi?zane z tym usługi ostatniej mili.

Opublikowany raport przedstawia informacje dotycz?cego przewidywanego ł?cznego popytu na powierzchnię logistyczn? w miastach na głównych rynkach handlu elektronicznego w Europie. Prezentowane dane oszacowano za pomoc?  Urban Space Model  - narzędzia opracowanego przez Cushman & Wakefield wspólnie z firm? P3 Logistic Parks - na podstawie aktualnego i prognozowanego wolumenu sprzedaży internetowej.

Pojawienie się nowego podrynku miejskich nieruchomości logistycznych, od którego pochodzi tytuł raportu, jest zwi?zane z dynamicznym wzrostem liczby dostarczanych przesyłek. Według prognoz przygotowanych z wykorzystaniem  Urban Space Modelwolumen dostaw do klientów w Europie wzrośnie do 2021 roku o 69%, przy czym należy oczekiwać istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi rynkami, co wpłynie także na wielkość zapotrzebowania na powierzchnie logistyczne. Przy dokonywaniu obliczeń wykorzystano szereg informacji i założeń wynikaj?cych z praktyk na rynku miejskich nieruchomości logistycznych oraz aktualnych danych dotycz?cych zawieranych transakcji internetowych.

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIE LOGISTYCZNE W MIASTACH NA WYBRANYCH RYNKACH EUROPEJSKICH

Źródło: P3 Logistic Parks i Cushman & Wakefield

Pod względem liczby ludności i siły nabywczej Londyn jest największym i najbardziej dojrzałym rynkiem e-commerce w Europie. Zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne w stolicy Wielkiej Brytanii szacuje się obecnie na ok. 870 tys. m kw., przy czym w 2021 roku może wzrosn?ć o 42% do poziomu 1,2 mln m kw.

Niemcy s? drugim po Wielkiej Brytanii największym rynkiem handlu elektronicznego w Europie. Wynika to częściowo z dużej liczby większych miast i szybszego rozwoju e-commerce w porównaniu z pozostałymi krajami kontynentu. Popyt na powierzchnie logistyczne w Niemczech wzrośnie o 77%, przy czym zapotrzebowanie szacowane w Berlinie – największym niemieckim rynku – na ok. 370 tys. m kw. stanowi mniej niż jedn? trzeci? wolumenu prognozowanego dla Londynu w 2021 roku.

Mniej dojrzałe rynki handlu internetowego w Europie zyskaj? na dynamicznym wzroście sprzedaży w kanale online, co przełoży się również na wzrost popytu na powierzchnie logistyczne do 2021 roku. W ujęciu procentowym zapotrzebowanie najbardziej wzrośnie w Hiszpanii – w Madrycie i Barcelonie aż o 102%, odpowiednio do poziomu 360 tys. m kw. i 167 tys. m kw. Z kolei w Warszawie, która jest relatywnie niewielkim rynkiem i w ostatnich latach odnotowuje szybszy od prognozowanego rozwój rynku e-commerce, popyt na powierzchnię logistyczn? może wzrosn?ć o 90% – z obecnych 43 tys. m kw. do 82 tys. m kw. w 2021 roku.

Autorzy raportu wskazuj? również na wysoki koszt realizacji dostaw w miastach, który stanowi nawet 50% ł?cznych kosztów łańcucha dostaw w Europie – wynosi 70 mld euro i w najbliższych pięciu latach może wzrosn?ć o 7-10%. Obecnie nieruchomości logistyczne zlokalizowane s? na przedmieściach, a relokację do miast utrudnia zarówno negatywne nastawienie do obecności obiektów logistycznych na terenach miejskich, jak i przeznaczanie dostępnych gruntów na inwestycje, które przynosz? większy zysk.

Lisa Graham, dyrektor działu badań i analiz rynku nieruchomości logistycznych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield,  powiedziała: „Zakupy online staj? się coraz powszechniejsze. Z tego względu duże miasta w Europie powinny odpowiednio przygotować się do obsługi rosn?cej liczby dostarczanych przesyłek. Na podstawie naszego modelu  Urban Space Modelprzewidujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi we wszystkich miastach. Warto podkreślić, że prognozowany dla Wielkiej Brytanii wzrost o 42% należy do najmniejszych, co wymownie świadczy o kierunku, w jakim rynek ten będzie się rozwijał.

W przyszłości sklepy internetowe i firmy dostarczaj?ce przesyłki będ? zmuszone korzystać z powierzchni logistycznych w miastach, aby spełniać rosn?ce oczekiwania klientów w zakresie szybkości i niezawodności dostaw. Jednocześnie będ? d?żyły do redukcji kosztów ze względu na rosn?ce stawki czynszu”.

David Szendzielarz z firmy P3 Logistic Parks będ?cej europejskim inwestorem i deweloperem obiektów magazynowych, współautor raportu, powiedział: „W najbliższych latach sektor nieruchomości logistycznych w miastach będzie dynamicznie się rozwijał wobec dalszej ekspansji e-commerce w całej Europie. Każdy dodatkowy kilometr zwiększa koszt dostawy i wydłuża czas realizacji. Zapotrzebowanie na tego typu nieruchomości bez w?tpienia istnieje, ale uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wybudowanie odpowiedniej jakości obiektów w centrach miast może stanowić duże wyzwanie. W firmie P3 blisko współpracujemy zarówno z klientami, jak i władzami miejskimi przy opracowywaniu rozwi?zań, które pomog? zmniejszyć lukę pomiędzy aktualn? podaż? i przewidywanym popytem, a także zaspokoić zapotrzebowanie na magazyny umożliwiaj?ce szybk? realizację dostaw w sposób przyjazny środowisku i ograniczenie ruchu na ulicach”.

Rob Hall, dyrektor działu nieruchomości logistycznych i przemysłowych w regionie EMEA,  Cushman & Wakefield,  powiedział: „Nasz  Urban Space Model  dostarcza cennych informacji najemcom i deweloperom dotycz?cych kształtowania się popytu w najbardziej dynamicznie rozwijaj?cym się segmencie sektora logistycznego”.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Rozwój e-commerce napędza popyt na powierzchnie logistyczne w miastach

<p style="text-align: justify;">Według prognoz firmy Cushman &amp; Wakefield wolumen przesyłek dostarczanych do klientów w Europie wzrośnie do 2021 roku o 69%. Obecnie największe zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną w Europie utrzymuje się w Londynie (870 tys. m kw.) – do 2021 r. przekroczy 1,2 mln m kw. Koszty dostaw przesyłek w miastach europejskich, szacowane na 70 mld euro, wzrosną do 2021 roku o 7-10%. Popyt na powierzchnię logistyczną w Madrycie i Barcelonie wzrośnie o 102%. </p>

>

Z najnowszego raportu  Urban Logistics  międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w najbliższych latach znacz?co wzrośnie zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne w największych miastach europejskich ze względu na bardzo dynamiczny rozwój sektora e-commerce, a także na zwi?zane z tym usługi ostatniej mili.

Opublikowany raport przedstawia informacje dotycz?cego przewidywanego ł?cznego popytu na powierzchnię logistyczn? w miastach na głównych rynkach handlu elektronicznego w Europie. Prezentowane dane oszacowano za pomoc?  Urban Space Model  - narzędzia opracowanego przez Cushman & Wakefield wspólnie z firm? P3 Logistic Parks - na podstawie aktualnego i prognozowanego wolumenu sprzedaży internetowej.

Pojawienie się nowego podrynku miejskich nieruchomości logistycznych, od którego pochodzi tytuł raportu, jest zwi?zane z dynamicznym wzrostem liczby dostarczanych przesyłek. Według prognoz przygotowanych z wykorzystaniem  Urban Space Modelwolumen dostaw do klientów w Europie wzrośnie do 2021 roku o 69%, przy czym należy oczekiwać istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi rynkami, co wpłynie także na wielkość zapotrzebowania na powierzchnie logistyczne. Przy dokonywaniu obliczeń wykorzystano szereg informacji i założeń wynikaj?cych z praktyk na rynku miejskich nieruchomości logistycznych oraz aktualnych danych dotycz?cych zawieranych transakcji internetowych.

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIE LOGISTYCZNE W MIASTACH NA WYBRANYCH RYNKACH EUROPEJSKICH

Źródło: P3 Logistic Parks i Cushman & Wakefield

Pod względem liczby ludności i siły nabywczej Londyn jest największym i najbardziej dojrzałym rynkiem e-commerce w Europie. Zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne w stolicy Wielkiej Brytanii szacuje się obecnie na ok. 870 tys. m kw., przy czym w 2021 roku może wzrosn?ć o 42% do poziomu 1,2 mln m kw.

Niemcy s? drugim po Wielkiej Brytanii największym rynkiem handlu elektronicznego w Europie. Wynika to częściowo z dużej liczby większych miast i szybszego rozwoju e-commerce w porównaniu z pozostałymi krajami kontynentu. Popyt na powierzchnie logistyczne w Niemczech wzrośnie o 77%, przy czym zapotrzebowanie szacowane w Berlinie – największym niemieckim rynku – na ok. 370 tys. m kw. stanowi mniej niż jedn? trzeci? wolumenu prognozowanego dla Londynu w 2021 roku.

Mniej dojrzałe rynki handlu internetowego w Europie zyskaj? na dynamicznym wzroście sprzedaży w kanale online, co przełoży się również na wzrost popytu na powierzchnie logistyczne do 2021 roku. W ujęciu procentowym zapotrzebowanie najbardziej wzrośnie w Hiszpanii – w Madrycie i Barcelonie aż o 102%, odpowiednio do poziomu 360 tys. m kw. i 167 tys. m kw. Z kolei w Warszawie, która jest relatywnie niewielkim rynkiem i w ostatnich latach odnotowuje szybszy od prognozowanego rozwój rynku e-commerce, popyt na powierzchnię logistyczn? może wzrosn?ć o 90% – z obecnych 43 tys. m kw. do 82 tys. m kw. w 2021 roku.

Autorzy raportu wskazuj? również na wysoki koszt realizacji dostaw w miastach, który stanowi nawet 50% ł?cznych kosztów łańcucha dostaw w Europie – wynosi 70 mld euro i w najbliższych pięciu latach może wzrosn?ć o 7-10%. Obecnie nieruchomości logistyczne zlokalizowane s? na przedmieściach, a relokację do miast utrudnia zarówno negatywne nastawienie do obecności obiektów logistycznych na terenach miejskich, jak i przeznaczanie dostępnych gruntów na inwestycje, które przynosz? większy zysk.

Lisa Graham, dyrektor działu badań i analiz rynku nieruchomości logistycznych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield,  powiedziała: „Zakupy online staj? się coraz powszechniejsze. Z tego względu duże miasta w Europie powinny odpowiednio przygotować się do obsługi rosn?cej liczby dostarczanych przesyłek. Na podstawie naszego modelu  Urban Space Modelprzewidujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi we wszystkich miastach. Warto podkreślić, że prognozowany dla Wielkiej Brytanii wzrost o 42% należy do najmniejszych, co wymownie świadczy o kierunku, w jakim rynek ten będzie się rozwijał.

W przyszłości sklepy internetowe i firmy dostarczaj?ce przesyłki będ? zmuszone korzystać z powierzchni logistycznych w miastach, aby spełniać rosn?ce oczekiwania klientów w zakresie szybkości i niezawodności dostaw. Jednocześnie będ? d?żyły do redukcji kosztów ze względu na rosn?ce stawki czynszu”.

David Szendzielarz z firmy P3 Logistic Parks będ?cej europejskim inwestorem i deweloperem obiektów magazynowych, współautor raportu, powiedział: „W najbliższych latach sektor nieruchomości logistycznych w miastach będzie dynamicznie się rozwijał wobec dalszej ekspansji e-commerce w całej Europie. Każdy dodatkowy kilometr zwiększa koszt dostawy i wydłuża czas realizacji. Zapotrzebowanie na tego typu nieruchomości bez w?tpienia istnieje, ale uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wybudowanie odpowiedniej jakości obiektów w centrach miast może stanowić duże wyzwanie. W firmie P3 blisko współpracujemy zarówno z klientami, jak i władzami miejskimi przy opracowywaniu rozwi?zań, które pomog? zmniejszyć lukę pomiędzy aktualn? podaż? i przewidywanym popytem, a także zaspokoić zapotrzebowanie na magazyny umożliwiaj?ce szybk? realizację dostaw w sposób przyjazny środowisku i ograniczenie ruchu na ulicach”.

Rob Hall, dyrektor działu nieruchomości logistycznych i przemysłowych w regionie EMEA,  Cushman & Wakefield,  powiedział: „Nasz  Urban Space Model  dostarcza cennych informacji najemcom i deweloperom dotycz?cych kształtowania się popytu w najbardziej dynamicznie rozwijaj?cym się segmencie sektora logistycznego”.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin