Referendum w sprawie Brexit w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,791 (wzrost o 2pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,481 (wzrost o 17pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,163 (wzrost o 6pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji ze względu na wzrost prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, na które wskazywały opublikowane w ostatnich dniach sondaże. W czwartek i pi?tek ceny polskiego długu nieznacznie rosły, co zwi?zane było w naszej ocenie z publikacj? bardziej gołębich od oczekiwań projekcji makroekonomicznych FOMC, wskazuj?cych na wolniejsze tempo normalizacji polityki monetarnej w kolejnych latach i niższ? stopę procentow? równowagi (patrz powyżej). Wpływ pozostałych danych ze światowej gospodarki oraz licznych krajowych odczytów na ceny polskiego długu był ograniczony.

W tym tygodniu, w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie czwartkowe referendum w sprawie Brexit. W przypadku realizacji naszego scenariusza bazowego zakładaj?cego wynik wskazuj?cy na pozostanie Wielkiej Brytanii w UE oczekujemy wzrostu cen polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Jeśli jednak Brytyjczycy opowiedz? się za wyjściem z UE, może dojść do wyprzedaży na rynkach wschodz?cych, w tym polskim rynku długu. Wyst?pienia szefowej FED J. Yellen we wtorek i w środę mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności rentowności polskich obligacji. W naszej ocenie dane z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, zamówienia na dobra trwałego użytku oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan), wstępne odczyty indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek, a także indeksy Ifo i ZEW dla Niemiec pozostan? w cieniu referendum. W efekcie ich wpływ na ceny polskiego długu będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!