Analizy i badania

Projekt ustawy modyfikujący tzw. stabilizującą regułę wydatkową wpłynął do Sejmu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu do Sejmu złożony został projekt ustawy modyfikujący tzw. stabilizującą regułę wydatkową, która określa maksymalny limit wydatków możliwy do przyjęcia w budżecie państwa.</p>

>

W obecnej wersji reguły kwota wydatków na rok kolejny powiększana jest o prognozowany wskaźnik inflacji (skorygowany o błędy prognozy w latach poprzednich) w stosunku do sumy wydatków z roku bież?cego. Zgodnie z now?, zmodyfikowan? formuł? reguły, maksymalna kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok zostaje natomiast powiększona o cel inflacyjny NBP (2,5%). Szacujemy, że zmiana ta pozwoli na zwiększenie maksymalnego poziomu wydatków z 702,1 mld zł do 718,2 mld zł, a więc o 16,1 mld zł w 2016 r. w porównaniu do tego wynikaj?cego z reguły wydatkowej obowi?zuj?cej w obecnej postaci. Szacunek ten nie uwzględnia dodatkowego wzrostu wydatków dzięki drugiej zaproponowanej przez rz?d modyfikacji reguły fiskalnej, która umożliwia przejściowe zwiększenie limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych dochodów z działań jednorazowych i tymczasowych (np. przychodów z aukcji częstotliwości LTE). Oznacza to, że dodatkowy wzrost wydatków w 2016 r. najprawdopodobniej przekroczy 20 mld zł.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Projekt ustawy modyfikujący tzw. stabilizującą regułę wydatkową wpłynął do Sejmu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu do Sejmu złożony został projekt ustawy modyfikujący tzw. stabilizującą regułę wydatkową, która określa maksymalny limit wydatków możliwy do przyjęcia w budżecie państwa.</p>

>

W obecnej wersji reguły kwota wydatków na rok kolejny powiększana jest o prognozowany wskaźnik inflacji (skorygowany o błędy prognozy w latach poprzednich) w stosunku do sumy wydatków z roku bież?cego. Zgodnie z now?, zmodyfikowan? formuł? reguły, maksymalna kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok zostaje natomiast powiększona o cel inflacyjny NBP (2,5%). Szacujemy, że zmiana ta pozwoli na zwiększenie maksymalnego poziomu wydatków z 702,1 mld zł do 718,2 mld zł, a więc o 16,1 mld zł w 2016 r. w porównaniu do tego wynikaj?cego z reguły wydatkowej obowi?zuj?cej w obecnej postaci. Szacunek ten nie uwzględnia dodatkowego wzrostu wydatków dzięki drugiej zaproponowanej przez rz?d modyfikacji reguły fiskalnej, która umożliwia przejściowe zwiększenie limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych dochodów z działań jednorazowych i tymczasowych (np. przychodów z aukcji częstotliwości LTE). Oznacza to, że dodatkowy wzrost wydatków w 2016 r. najprawdopodobniej przekroczy 20 mld zł.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin