Analizy i badania

Pokolenie Y - nowa generacja pracowników

<p style="text-align: justify;">Przez wiele lat, pracodawcy byli świadomi jak wygląda zaangażowanie i retencja pracowników w ich miejscu pracy. Po pojawieniu się nowego pokolenia (Millenialsów) przedsiębiorstwa będą musiały opracować nową politykę zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Millenialsi czy tzw. pokolenie Y to osoby urodzone między 1983 a 2001 rokiem. Millenialsi mają odmienny- niż inne pokolenia- pogląd na to, czego oczekują od pracodawcy.</p>

>

Przede wszystkim rozwój

Millenialsi s? dobrze wykształceni oraz wykwalifikowani w zakresie technologii. Pokolenie Y oczekuje możliwości realizowania pasji, stałego uczenia się i zdobywania międzynarodowego doświadczenia. Ważna jest również kultura organizacyjna i środowisko pracy. Młodzi chc? rozwijać się w atmosferze wzajemnego zaufania, poszanowania indywidualności i mieć możliwość wyrażania swojego zdania.

Praca w zespole

Maj? wysokie wymagania w stosunku do siebie i wol? pracować w zespołach, a nie jako jednostki.

Elastyczność miejsca pracy

Życie prywatne i zawodowe coraz mocniej się przeplataj? i wzajemnie uzupełniaj?, dlatego mamy do czynienia z przechodzeniem z modelu work- life balance do modelu work- life style. Bycie “cały czas” w pracy nie stanowi dla nich problemu. Dzięki stałemu dostępowi do internetu i możliwości wykonania wielu operacji przy użyciu smartfona jest nawet czymś oczywistym- niezależnie od miejsca, w którym s?.

Efektywność

Millenialsi posiadaj? ogromn? potrzebę natychmiastowych rezultatów swojej pracy i chęć szybkiego rozwoju i awansu. Efektywność ich pracy jest dla nich niezwykle istotna.

Odpowiedzialność społeczna biznesu oraz współpraca

Zdecydowana większość przedstawicieli pokolenia Millenialsów wierzy, że na firmach, tak samo jak na rz?dach spoczywa odpowiedzialność za świat, w  którym żyjemy.

Millenialsi chc? działać wspólnie z  biznesem. To pokolenie, które chce mieć jasny cel działania, podyktowany nie tylko zyskiem firmy; młodzi ludzie chc? wiedzieć, że ich praca ma głębszy sens. Chc? mieć poczucie, że maj? głos, że mog? uczestniczyć w podejmowaniu decyzji firmowych.

Poważnym problemem, przed którym stoj? pracodawcy to brak przywi?zywania się Pokolenia Y do jednego miejsca pracy. Millenialsi nie boj? się zmian, chętnie ryzykuj? zmianę pracy, jeśli widz?, że gdzie indziej w większym stopniu mog? spełniać swoje aspiracje. Dlatego też według Raportu Deloitte: Global Human Capital Trends 2016 działania HR-owców powinny skupiać się na marce pracodawcy, rynek pracy jest przejrzysty, więc to organizacja ma stworzyć kulturę zaangażowania przyszłych pracowników. Drugim ważnym działaniem HR-owców jest ci?gły rozwój pracowników- wyłapywanie i rozwijanie talentów w organizacji.

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin