Analizy i badania

Pokolenie nadające kształt biurom przyszłości

<p style="text-align: justify;">Przy tworzeniu strategii działań na rynku nieruchomości organizacje działające na globalną skalę stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami, gdzie kwestie polityczne, gospodarcze oraz prawne zyskują na coraz większym znaczeniu.</p>

>

W zmieniaj?cym się i niepewnym świecie kluczowe jest określenie podstaw swoich działań. Dla wiod?cych organizacji oznacza to pozyskanie maksymalnej wartości z dwóch najważniejszych inwestycji: ludzi i nieruchomości.

Podstawowe wymagania w tym zakresie nie zmieniaj? się i s? nimi kontrola kosztów i ryzyka, zabezpieczenie na przyszłość, efektywność i produktywność, zadowolenie pracowników oraz renoma marki. Jednakże w biurach przyszłości najemcy będ? zmuszeni do uzyskania równowagi pomiędzy tymi potrzebami a tempem zmian napędzanych nowymi technologiami oraz zmianami demograficznymi, tak aby możliwe było stworzenie optymalnego środowiska pracy.

Prowadzone przez nas badania oraz praca w charakterze doradców na rzecz wiod?cych organizacji europejskich pozwoliła nam na pozyskanie niepowtarzalnego wgl?du w panuj?ce w zakresie środowiska pracy trendy, które musz? być brane pod uwagę przez najemców. Środowisko pracy przyszłości zdominowane będzie przez cztery powi?zane ze sob? trendy: wymiana pokoleniowa, gdzie tzw. pokolenie millenialsów zdominuje siłę robocz?; technologie cyfrowe, tzw. big data i chmura będ?ce czynnikami kluczowymi dla sukcesu współczesnych organizacji; biuro w charakterze ekosystemu, który umożliwia funkcjonowanie kultury udostępniania wyników własnej pracy oraz współpracy; a także biuro jako centrum działań, gdzie praca może być wykonywana zdalnie, w trybie współużytkowania biurek czy telepracy.

Trendy te s? już teraz w sposób praktyczny wdrażane w miejscach pracy i w roku 2017 będ? one o krok bliżej do „bycia norm?”. Wszystkie wiod?ce organizacje powinny wzi?ć pod rozwagę wpływ powyższych trendów na podstawowe obszary własnej działalności i zastanowić się, co to będzie oznaczać dla organizacji z punktu widzenia użytkowania nieruchomości, bez względu na branżę, z której się organizacja się wywodzi.

Oczekuje się, iż do roku 2020 tzw. pokolenie millenialsów lub pokolenie Y stanowić będzie ponad 50% siły roboczej. Jak zatrzymać pracowników u siebie, kiedy jest to pokolenie dorastaj?ce w czasach, kiedy norm? jest regularne zmienianie pracy?

Jest to pierwsze pokolenie od najwcześniejszych lat życia na co dzień maj?ce styczność z technologiami cyfrowymi, które dorastało wraz internetem i technologiami mobilnymi. Wiele osób z tego pokolenia ma silne poczucie, iż praca powinna być opłacalna ze społecznego lub towarzyskiego punktu widzenia, a także dobrze płatna, że bycie w pracy powinno być wartościowym doświadczeniem, a referencje przedstawiane przez ich pracodawcę w zakresie praktyk etycznych nie s? bez znaczenia.

Wszystkie te czynniki wpłyn? na kształtowanie strategii działań na rynku nieruchomości, pocz?wszy od znalezienia przestrzeni dla elastycznych sposobów pracy, przez tworzenie „eksperymentalnych” środowisk pracy, a kończ?c na zarz?dzaniu oddziaływaniem na środowisko.

Ponadto budynki inteligentne szybko przejd? przemianę z bycia biurami przyszłości na bycie minimalnym, wymaganym przez organizacje, standardem, jako że firmy poszukiwać będ? nowych sposobów zarz?dzania ich zrównoważonym rozwojem, a także zarz?dzania danymi, bezpieczeństwem i produktywności?.

Świadczenie usług także będzie musiało ulec pewnej ewolucji maj?cej na celu napędzanie dobrego samopoczucia pracowników, przyci?ganie i zatrzymywanie talentów, a także zwiększenie produktywności i wydajności.

Powyższe zjawiska dziel? się na dwie kategorie: te odnosz?ce się od najemców i przyczyniaj?ce się pozytywnie do wzrostu dobrego samopoczucia pracowników oraz ich wydajności, a także te zwi?zane z samymi budynkami, których celem jest optymalizacja ich wykorzystania i efektywności. Przy czym obydwie kategorie wymagaj? dostosowania do indywidualnych potrzeb danej organizacji i budynku.

Jakiego rodzaju usługi s? poszukiwane? Odpowiedzi tutaj będ? oczywiście różne, jednakże najprawdopodobniej obejmować będ? usługi gastronomiczne na dobrym poziomie, wydajne przestrzenie przeznaczone do przeprowadzania spotkań, dobre samopoczucie, rozwój pracowników, zdrowie, życie codzienne oraz transport.

Zadowolenie i zdrowie pracowników utrzymywane na wysokim poziomie przyczyniaj? się do wzrostu wydajności, a to w efekcie wywiera wpływ na wyniki finansowe organizacji. Dlatego też oferowanie usług obejmuj?cych swoim zasięgiem wszystkie aspekty równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym powinno być postrzegane jako inwestycja w wydajność organizacji, a nie jako koszt. W dłuższym horyzoncie czasowym organizacje, które akceptuj? takie podejście, odnios? większy sukces.

W takim przypadku najefektywniejszym podejściem będzie skorzystanie z usług partnera, którego działania będ? miały charakter naturalnego rozszerzenia podstawowej działalności organizacji, co umożliwi najemcy skoncentrowanie się na d?żeniu do osi?gnięcia jego wytyczonych celów: zadowolony i wydajny zespół, a także mocny rachunek zysków i strat, gdzie w tym samym czasie partner nieruchomościowy zadbać może o szczegóły zwi?zane z nieruchomościami i miejscem pracy.

Autor:  

Jonathan Steel
Head of Global Corporate Solutions

Dział Globalnych Rozwi?zań Korporacyjnych BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie koordynacji strategii nieruchomościowej w 37 krajach. Więcej informacji znajdziecie Państwo  tutaj.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin