Analizy i badania

Pogorszenie koniunktury w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się z 53,6 pkt. w styczniu do 52,7 pkt. w lutym i osiągnął tym samym najniższy poziom od 13 miesięcy.</p>

>

Spadek indeksu wynikał ze zmniejszenia wskaźników dotycz?cych sektora usług (53,0 pkt. wobec 53,6 pkt. w styczniu, poziom najniższy od 13 miesięcy) oraz bież?cej produkcji w przetwórstwie (51,9 pkt. wobec 53,4 pkt., poziom najniższy od 14 miesięcy).

W ujęciu geograficznym spowolnienie wzrostu aktywności w obszarze wspólnej waluty miało szeroki zakres. Złożyło się na nie pogorszenie koniunktury nie tylko w Niemczech i we Francji, ale również w pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem (ich ł?czne tempo wzrostu aktywności ukształtowało się na najniższym poziomie od lutego 2015 r.). Na uwagę zasługuje także spadek do najniższego od 12 miesięcy poziomu składowej dla nowych zamówień, która ze względu na swój charakter wyprzedzaj?cy sygnalizuje, iż spowolnienie w strefie euro może ulec pogłębieniu w kolejnych miesi?cach. Zgodnie z szacunkami ekonomistów Markit, lutowe wyniki badań koniunktury wskazuj?, że kwartalne tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro może spaść poniżej 0,3% w I kw.

Dane wskazuj?, iż głównym źródłem pogorszenia koniunktury w strefie euro była gospodarka niemiecka. Zagregowany indeks PMI spadł w niej do 53,8 pkt w lutym wobec 54,5 pkt. w styczniu. Złożyły się na to niższe wartości jego obydwu składowych; indeks bież?cej produkcji w przetwórstwie wyniósł 51,4 pkt. wobec 53,5 pkt. w styczniu, z kolei indeks dla usług zmniejszył się do 53,0 pkt. wobec 53,6 pkt. w styczniu. Niższy poziom bież?cej produkcji w przetwórstwie wynikał ze znacznego spowolnienia napływu nowych zamówień (spadek indeksu nowych zamówień z 53,0 pkt. w styczniu do 51,6 pkt. w lutym), w tym zamówień eksportowych (spadek indeksu nowych zamówień eksportowych z 52,3 pkt. w styczniu do 51,1 pkt. w lutym). Zatrudnienie w przetwórstwie, które może być traktowane jako dobry barometr sytuacji gospodarczej obniżyło się po raz pierwszy od sierpnia 2014 r. – składowa ukształtowała się poniżej granicy 50 pkt.

Na znacz?ce pogorszenie koniunktury w niemieckiej gospodarce wskazał również indeks Ifo, obrazuj?cy nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, który spadł w lutym do 105,7 pkt. wobec 107,3 pkt. w styczniu. W ujęciu sektorowym pogorszenie koniunktury miało szeroki zakres – odnotowano je w 3 z 4 działów (przetwórstwie, handlu detalicznym oraz handlu hurtowym), natomiast nieznaczna poprawa koniunktury miała miejsce w budownictwie. Zmniejszenie indeksu Ifo wynikało z obniżenia jego składowej dla oczekiwań (z 102,3 pkt. w styczniu do 98,8 pkt., najniższy poziom od grudnia 2012 r.) podczas gdy składowa dla oceny bież?cej sytuacji odnotowała nieznaczny wzrost (112,9 pkt. wobec 112,5 pkt. w styczniu). Znacz?ca (największa od października 2012 r.) rozbieżność pomiędzy ocen? bież?cej sytuacji a oczekiwaniami sygnalizuje z dużym prawdopodobieństwem pogorszenie koniunktury w kolejnych miesi?cach. Historycznie miała bowiem miejsce wysoka dodatnia współzależność pomiędzy bież?c? wartości? wyżej opisanej różnicy i przyszł? wartości? wskaźnika Ifo (korelacja liniowa powyżej 70% dla 7-miesięcznego wyprzedzenia). W efekcie oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach nast?pi dalszy spadek indeksu Ifo świadcz?cy o pogłębieniu spowolnienia gospodarczego w Niemczech.

Wyniki lutowych badań PMI w poł?czeniu z odczytem indeksu Ifo stanowi? istotne ryzyko w dół dla naszego scenariusza przyspieszenia wzrostu gospodarczego strefie euro, tym w Niemczech do 0,4% kw/kw w I kw. br. wobec 0,3% w IV kw. ub. r. Istotne dla ewolucji warunków makroekonomicznych w strefie euro jest dalsze kształtowanie się sytuacji gospodarczej w Chinach i w USA. Ryzyko dla trwałości ożywienia w USA stanowi m.in. lutowy wskaźnik PMI dla przetwórstwa, który obniżył się do najniższego poziomu od października 2012 r. Ponadto prognozujemy, że inflacja w strefie euro obniży się do 0,0% w lutym z 0,3% r/r w styczniu. Uważamy, że ze względu na zarysowane powyżej czynniki w marcowej projekcji EBC ścieżki inflacji i tempa wzrostu gospodarczego zostan? zrewidowane w dół, co będzie stanowić argument za złagodzeniem polityki pieniężnej przez EBC. Wsparcie dla naszego scenariusza stanowi? słowa prezesa EBC, M. Draghiego, który zaznaczył, że na marcowym posiedzeniu, uwzględniaj?c najnowsze projekcje makroekonomiczne, EBC „będzie musiał ocenić i być może zrewidować nastawienie w polityce pieniężnej”. Uważamy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżenie stopy depozytowej o 10 pb do -0,40% oraz wydłużenie horyzontu czasowego programu luzowania ilościowego o 6 miesięcy do września 2017 r.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro, w tym w Niemczech stanowi wsparcie dla naszej prognozy obniżenia dynamiki PKB w Polsce w I kw. (3,2% r/r wobec 3,9% w IV kw.). Oczekujemy, że rozluźnienie polityki pieniężnej przez EBC w marcu br. przyczyni się do umocnienia kursu złotego stwarzaj?cego przestrzeń do jednorazowej obniżki stóp przez RPP o 50 pb w lipcu br. Uważamy, że RPP podejmie tak? decyzję w odpowiedzi na wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw., wydłużenie okresu oczekiwanej deflacji oraz rosn?ce ryzyko wyhamowania wzrostu dochodów budżetowych w 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin