Aktualności firm stowarzyszonych

Orbis SA opublikował swój pierwszy Raport Pozafinansowy

<p style="text-align: justify;" lang="en-US" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Największa sieć hoteli w Europie Wschodniej, Grupa Orbis, 4 lipca 2017 r. jako pierwsza firma z branży turystycznej zaprezentowała raport społecznej odpowiedzialności za rok 2016 (raport jest do pobrania na: </span></span></span></strong><span style="color: #0563c1;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.orbis.pl/relacje-inwestorskie/raporty-pozafinansowe"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>http://www.orbis.pl/relacje-inwestorskie/raporty-pozafinansowe</span></span></span></a></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>).</span></span></span></strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong> Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym, działa na rzecz racjonalnego gospodarowania żywnością i angażuje gości w zrównoważony rozwój. Oszczędza zasoby wody i obniża zużycie energii oraz bierze udział w programie zalesiania i rozwoju polskich tradycyjnych sadów owocowych.</strong></span></span></span><strong></strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Raport pozwala ocenić aktywność Grupy w innych niż finansowe obszarach działalności. Został przygotowany według najnowszych międzynarodowych standardów, które staną się obligatoryjne dla dużych podmiotów gospodarczych w roku 2018. Tym samym Orbis wyprzedza oczekiwania rynku.</strong></span></span></span></span></span></p>

>

6 obszarów odpowiedzialnego hotelarstwa pod markami grupy AccorHotels:

 • pierwsze w branży sprawozdanie z zaangażowania spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem, współpracuje
  z lokalnymi dostawcami, zapobiega marnotrawieniu żywności i dba o środowisko
 • Orbis deklaruje: w menu restauracji mięso bez hormonów i jaja od kur
  z wolnego wybiegu
 • 2 miliony drzew w Transylwanii, 25 ogródków warzywnych i wsparcie dla rozwoju tradycyjnych polskich sadów owocowych od Grupy Orbis
 • rozwój oparty na zaangażowaniu pracowników i klientów
 • Grupa wyznacza trendy działań CSR w segmencie hotelarskim

Odpowiedzialne zarz?dzanie spółk? rozumiemy jako filozofię działania i politykę zarz?dzania. Każda decyzja z zakresu odpowiedzialnego biznesu jest podyktowana tym, czego oczekuj? od nas nasi goście, rynek i pracownicy. Zrównoważony rozwój, to także dobrze pojęta gospodarność przynosz?ca oczekiwane przez inwestorów oszczędności kosztów, a co za tym idzie wzrost wartości spółki.” – podsumował Gilles Clavie, Prezes Zarz?du i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem

Odpowiedzialne hotelarstwo, to odważne stawianie czoła negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak komercyjne, w tym przede wszystkim seksualne, wykorzystywanie dzieci w turystyce. Ochrona najmłodszych stanowi jedno  z zobowi?zań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Już w październiku 2012 roku, Grupa Hotelowa Orbis, jako pierwsza sieć hotelowa w Polsce, podpisała Kodeks Postępowania “The Code of Conduct”, maj?cy na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań zapobiegaj?cych tej formie krzywdzenia małoletnich. Program ochrony dzieci został następnie wdrożony w pozostałych krajach regionu. W ramach programu przeszkolono   już tysi?c pracowników hoteli  w Polsce i Europie Wschodniej, w tym również 100 osób reprezentuj?cych partnerów Orbisu: firmy ochroniarskie i korporacje taksówkowe.

W Polsce dokument został przyjęty wył?cznie przez Grupę Hotelową Orbis, która jako jedyna wypełnia wszystkie jego kryteria.

Mięso bez hormonów, jajka od kur z wolnego wybiegu, redukcja odpadów o blisko 1/3

Orbis zobowi?zał się do oferowania zdrowych i zbilansowanych posiłków, jednocześnie deklaruj?c redukcję odpadów żywnościowych o 30 proc. Efekty wdrożonej polityki już widać. Pierwszym z działań podjętych w ramach profilaktyki zdrowotnej, jest rezygnacja z serwowania mięsa z hodowli, w których zwierzętom podawane s? hormony. Kolejnym krokiem, jest podpisanie z organizacj? Humane Society International zobowi?zania, że do roku 2020 wszystkie jajka podawane w hotelach Orbis, zarówno w całości, jak i w postaci płynnej, będ? pochodziły od kur z wolnego wybiegu.

Jednym z przedstawionych w raporcie priorytetów spółki, jest takie zarz?dzanie procesem zakupu, przetwarzania i przygotowywania żywności, by jak najmniejsza jej ilość była wyrzucana do kosza. Już dziś 100 proc. rekomendowanych dostawców spełnia wymagania programu Planet 21.  

Pracownik w centrum

Charakter każdej organizacji tworz? jej pracownicy. Wystrój hotelu, komfort wyposażenia s? ważne, jednak jego atmosferę tworz? pracuj?cy w nim ludzie. Dbałość o poszanowanie praw pracowników, ochrona zdrowia i dostęp do wiedzy, to podstawowe wartości Grupy w relacjach z pracownikami. Dlatego, aż 84 proc. pracowników Orbisu jest zatrudnionych na umowy o pracę.  Dodatkowo, każdego roku prowadzone s? badania satysfakcji i zaangażowania pracowników Grupy Orbis, których wyniki wyznaczaj? kierunki dalszych prac w tym obszarze. Sztandarowym projektem firmy jest także „Polityka różnorodności Orbis”, która jest zobowi?zaniem spółki do eliminowania wszelkich form dyskryminacji, do zarz?dzania różnorodności? grup pokoleniowych i kulturowych, do inspirowania i wspierania kobiet w rozwijaniu ich karier zawodowych, czy też po prostu do dbania o to, by każdy pracownik czuł się komfortowo w swoim miejscu pracy i by miał odpowiednie wsparcie przełożonego w realizowaniu swoich pasji i ambicji.

Orbis dla środowiska naturalnego

Polityka środowiskowa Grupy opiera się na monitorowaniu obszarów, na które hotele maj? największy wpływ na etapie ich budowy oraz eksploatacji. Jednym z priorytetów, jest zapewnienie niskoemisyjności nowobudowanych hoteli oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez zielone certyfikacje takie jak na przykład certyfikacja BREEAM.

Kolejnym elementem programu „Planet 21”, jest ochrona zasobów wodnych np. poprzez wybór środków do czyszczenia zawieraj?cych mniej szkodliwych substancji chemicznych i ograniczanie ich zużycia.

Zaangażowanie gości w zrównoważony rozwój

Odpowiedzialny biznes w wydaniu Grupy Orbis, to także edukacja gości i zachęcanie ich do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności. Jednym z elementów programu, jest zachęcanie klientów do kilkukrotnego użycia ręczników. Pozwala to ograniczyć zużycie wody, zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków i zużywanych do prania detergentów. To spore oszczędności środowiskowe i finansowe. Połowę zaoszczędzonych w ten sposób środków, Orbis przeznacza na zalesianie i sadzenie nowych drzew. Pierwszym widocznym efektem działań jest program „Kosztela”, w ramach którego posadzono 6 500 drzew owocowych tradycyjnych polskich odmian.

Orbis wyprzedza oczekiwania rynku

W dzisiejszym świecie o rozwoju firmy świadcz? nie tylko działania biznesowe, ale również jej pozafinansowy wpływ na otoczenie. Orbis ma tego świadomość, dlatego już w 2011 roku opracował i wdrożył program Planet 21, będ?cy strategi? zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Program zakończył się sukcesem, dlatego zadecydowaliśmy o jego wznowieniu.Jesteśmy jedyn? w Polsce grupą hotelową, która w tak kompleksowy, ale i odważny sposób wykazuje, że odpowiedzialny biznes to dużo więcej niż działania filantropijne, czy zbiór zasad etycznych. To integralny element filozofii działania każdego hotelu, już na etapie jego projektowania i budowy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To dzięki odpowiedzialnym decyzjom, Orbis zbudował i nadal buduje swoj? reputację: zarówno wśród klientów i partnerów biznesowych jak i wśród pracowników” – komentuje Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Bież?cy raport został przygotowany według najnowszych, międzynarodowych standardów raportowania GRI G4, które stan? się obligatoryjne dla dużych podmiotów gospodarczych w roku 2018. Tym samym, Orbis wyprzedza oczekiwania rynku, umożliwiaj?c kompleksow? ocenę prowadzonych działań biznesowych i wartości jakimi kieruje się Grupa - kształtuj?c trendy i wyznaczaj?c kierunek dla całej branży w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dokument prezentuje cele, jakie Orbis stawia sobie w obszarze społecznej odpowiedzialności w ramach nowo przyjętego programu „Planet 21” na lata 2016-2020.  

RAPORT CSR 2016 FACTSHEET >>>

***

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferuj?ca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wył?cznym licencjodawc? marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.  

AccorHotels to grupa hotelowa, któr? jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz wspólne zobowi?zanie do serdecznego witania wszystkich Gości. Każdego dnia ponad 180 000 pracowników w 3 700 hotelach AccorHotels troszczy się o tysi?ce gości w 92 krajach. AccorHotels jest wiod?cym operatorem hotelowym na świecie. Grupa oferuje swoim klientom, partnerom oraz pracownikom:

 • doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), jak i właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest);
 • szerokie portfolio marek hotelowych o międzynarodowej renomie, gwarantuj?cych pełn? ofertę - od luksusowych hoteli (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), przez hotele średniej kategorii (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio), aż po hotele ekonomiczne (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access and hotelF1);
 • potężny rynkowy program lojalnościowy Le Club AccorHotels;
 • zobowi?zania korporacyjne i solidarnościowe realizowane przez prawie pół wieku w ramach programu zrównoważonego  
 • rozwoju PLANET 21.

Partnerem strategicznym Orbisu jest  AccorHotels

Orbis SA Kontakt

Katarzyna Nowak
T. +48 502 198 315
Katarzyna.NOWAK@accor.com

Informacje o AccorHotels:
www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com

Zarezerwuj pokój w hotelu:
www.accorhotels.com

Do pobrania

Download Orbis_factsheet_Raport_CSR_2016_PL.pdf  (PDF • 2 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19