Analizy i badania

Optymizm na rynku pracy największy od 2010 roku

<p style="text-align: justify;">Pracodawcy w Polsce 19. kwartał z rzędu planują powiększać swoje zespoły, a odnotowany wzrost jest najwyższym od 2010 roku. Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pozytywne prognozy na I kwartał 2018 roku odnotowano w 9 z 10 badanych sektorach rynku. Dla szukających pracy najkorzystniejsza będzie sytuacja w branżach Handel detaliczny i hurtowy, Produkcja przemysłowa oraz Restauracje/Hotele.</p>

>

Warszawa, 12 grudnia 2017 r. – Jak wynika z opublikowanego dziś przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup, kwartalnego raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce s? zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesi?cach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +11%. To najwyższy wynik dla naszego kraju od IV kwartału 2010 roku. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym prognoza uległa poprawie, odpowiednio o 2 i 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych pracodawców, 14% planuje wzrost całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty, a 77% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Tempo zatrudniania nie zwalnia i w nadchodz?cych miesi?cach, osoby poszukuj?ce pracy mog? spodziewać się kontynuacji korzystnej sytuacji na rynku, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Jak wynika z naszych badań oraz obserwacji rynku, prognozy dotycz?ce zatrudnienia w poszczególnych branżach s? mieszane, jednak w prawie każdym z sektorów odnotowujemy wzrost liczby ofert. Jak każdego roku, w styczniu spadnie liczba rekrutacji do prac sezonowych, które s? dodatkowym zastrzykiem dla rynku pracy w okresie około świ?tecznym. Nie wpłynie to jednak na obraz rynku, który w dalszym ci?gu będzie przyjazny pracownikom, – dodaje Iwona Janas.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ci?gu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W I kwartale 2018 r. w dziewięciu z dziesięciu badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Handel detaliczny i hurtowy (+22%) oraz Produkcja przemysłowa (+19%). Kolejne branże, które uzyskały wysok? prognozę netto zatrudnienia to Restauracje/ Hotele (+14%), Kopalnie/Przemysł wydobywczy (+11%) oraz Budownictwo (+10%). Dodatnie wyniki odnotowano również dla Instytucji sektora publicznego (+9), Transport/Logistyka/Komunikacja (+8%), Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+4%) oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodoci?gi (+2%). Ujemn? prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (-2%).

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q1 2018 r. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”

W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza uległa poprawie w pięciu z dziesięciu badanych sektorów. Najistotniejszy wzrost, o 11 punktów procentowych, zadeklarowano w sektorze Handel detaliczny i hurtowy, podczas gdy w sektorach Restauracje/Hotele oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy prognoza zatrudnienia wzrosła o odpowiednio 7 i 4 punkty procentowe. Jednocześnie pracodawcy czterech sektorów deklaruj? pogorszenie prognoz; dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi wynosi ona o 5 punktów procentowych mniej, podczas gdy pracodawcy Budownictwa deklaruj? spadek o 4 punkty procentowe. Pracodawcy w sześciu z dziesięciu badanych sektorów wskazuj? na wzrost zatrudnienia w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Najwyższ? poprawę o 15 i 14 punktów procentowych odnotowano odpowiednio w sektorach Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Handel detaliczny i hurtowy. W Energetyce/Gazownictwie/Wodoci?gach odnotowano poprawę o 9 punktów procentowych, a w sektorze Instytucje sektora publicznego wynik jest wyższy o 6 punktów procentowych. Natomiast prognoza dla trzech sektorów ulega znacznemu pogorszeniu, co szczególnie widoczne jest w Budownictwie, gdzie wskaźnik spadł o 13 punktów procentowych. Pracodawcy w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/Rybołówstwo deklaruj? spadek o 6 punktów procentowych, a prognoza dla Transportu/Logistyki/Komunikacji pogorszyła się o 5 punktów procentowych.

We wszystkich sześciu regionach w okresie styczeń-marzec przewidywany jest wzrost zatrudnienia. Największego wzrostu wskaźnika spodziewaj? się pracodawcy w regionie Południowym, którzy deklaruj? prognozę netto zatrudnienia na poziomie +17%. W dwóch regionach, Północno-Zachodnim i Południowo-Zachodnim odnotowany jest umiarkowany optymizm pracodawców na poziomie +10%, podczas gdy prognoza zatrudnienia w Polsce Centralnej wynosi +9%. Najmniejszy optymizm cechuje pracodawców na Północy i Wschodzie, gdzie prognoza zatrudnienia jest na poziomie odpowiednio +8% oraz +7%. W porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r. prognoza pogorszyła się w trzech z sześciu regionów, w tym w regionie Wschodnim i Południowo-Zachodnim, gdzie odnotowano lekki spadek o 2 punkty procentowe. Jednakże pracodawcy w regionie Południowym deklaruj? znaczn? poprawę o 9 punktów procentowych, a prognoza dla regionu Północno-Zachodniego wzrasta o 3 punkty procentowe.

Wykres 3. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q1 2018 r.; podział wg Eurostat. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2018 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Największy wzrost zatrudnienia deklaruj? duże przedsiębiorstwa, przy prognozie netto zatrudnienia wynosz?cej +21%. Prognoza dla średnich przedsiębiorstw wynosi +9%, a małe przedsiębiorstwa przewiduj? wzrost zatrudnienia przy perspektywie na poziomie +11%. Najbardziej umiarkowan? perspektywę deklaruj? mikroprzedsiębiorstwa, dla których odnotowuje się wynik na poziomie +3%.

Polska a Świat:

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 41 z 43 krajów i terytoriów zamierzaj? w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od stycznia do marca 2018 roku. Jest to drugi kwartał z rzędu od światowego kryzysu finansowego z 2009 roku, kiedy pracodawcy ze wszystkich badanych państw nie wykazuj? negatywnej prognozy zatrudnienia. Ponadto pracodawcy w wielu krajach, w tym w Australii, Japonii, Norwegii, Polsce, Rumunii i USA, odnotowuj? najsilniejsze plany rekrutacyjne od około 5 lat. W porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r. plany rekrutacyjne poprawiły się w 20 z 43 krajów i terytoriów, pogorszyły w 15, a w 8 pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym można zaobserwować większ? pewność pracodawców; wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 26 krajach, spadek spodziewany jest w jedynie 11 krajach, natomiast bez zmian pozostanie sytuacja w 6 krajach. Najlepsze nastroje zwi?zane ze zwiększaniem zatrudnienia w I kwartale panuj? wśród pracodawców na Tajwanie, w Japonii oraz Indiach. Najsłabsze prognozy odnotowano we Włoszech, Austrii i Francji. Kwartalne badanie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 40.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiaj?ce ich analizę s? dostępne na stronie na stronie: manpowergroup.com/meos.

***

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 31 października 2017 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup ? (NYSE: MAN) to wiod?ca spółka oferuj?ca rozwi?zania w zakresie zatrudniania pracowników na całym świecie, które pomaga organizacjom przekształcać się w szybko zmieniaj?cym się świecie pracy dzięki odnajdywaniu, ocenianiu, rozwijaniu i zarz?dzaniu talentami, które pozwol? im wygrać. Znajdujemy innowacyjne rozwi?zania dla ponad 400 000 klientów oraz pomagamy ponad 3 milionom ludzi znaleźć znacz?c?, stał? pracę w szerokim zakresie różnych branż i umiejętności. Nasze specjalistyczne marki (Manpower ? , Experis ? , Right Management ? i ManpowerGroup ? Solutions) od niemal 70 lat tworz? znacznie większ? wartość dla naszych kandydatów i klientów spośród 80 krajów i terytoriów. W 2017 r. po raz siódmy z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedn? z najbardziej etycznych firm na świecie oraz znalazł się w rankingu najbardziej podziwianych organizacji przygotowanym przez Fortune: oba wyróżnienia potwierdzaj? pozycję organizacji, która cieszy się największym zaufaniem i szacunkiem w branży. Więcej informacji o tym, jak ManpowerGroup™ pomaga wzmocnić przyszłość pracy można znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Optymizm na rynku pracy największy od 2010 roku

<p style="text-align: justify;">Pracodawcy w Polsce 19. kwartał z rzędu planują powiększać swoje zespoły, a odnotowany wzrost jest najwyższym od 2010 roku. Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pozytywne prognozy na I kwartał 2018 roku odnotowano w 9 z 10 badanych sektorach rynku. Dla szukających pracy najkorzystniejsza będzie sytuacja w branżach Handel detaliczny i hurtowy, Produkcja przemysłowa oraz Restauracje/Hotele.</p>

>

Warszawa, 12 grudnia 2017 r. – Jak wynika z opublikowanego dziś przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup, kwartalnego raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce s? zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesi?cach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +11%. To najwyższy wynik dla naszego kraju od IV kwartału 2010 roku. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym prognoza uległa poprawie, odpowiednio o 2 i 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych pracodawców, 14% planuje wzrost całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty, a 77% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Tempo zatrudniania nie zwalnia i w nadchodz?cych miesi?cach, osoby poszukuj?ce pracy mog? spodziewać się kontynuacji korzystnej sytuacji na rynku, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Jak wynika z naszych badań oraz obserwacji rynku, prognozy dotycz?ce zatrudnienia w poszczególnych branżach s? mieszane, jednak w prawie każdym z sektorów odnotowujemy wzrost liczby ofert. Jak każdego roku, w styczniu spadnie liczba rekrutacji do prac sezonowych, które s? dodatkowym zastrzykiem dla rynku pracy w okresie około świ?tecznym. Nie wpłynie to jednak na obraz rynku, który w dalszym ci?gu będzie przyjazny pracownikom, – dodaje Iwona Janas.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ci?gu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W I kwartale 2018 r. w dziewięciu z dziesięciu badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Handel detaliczny i hurtowy (+22%) oraz Produkcja przemysłowa (+19%). Kolejne branże, które uzyskały wysok? prognozę netto zatrudnienia to Restauracje/ Hotele (+14%), Kopalnie/Przemysł wydobywczy (+11%) oraz Budownictwo (+10%). Dodatnie wyniki odnotowano również dla Instytucji sektora publicznego (+9), Transport/Logistyka/Komunikacja (+8%), Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+4%) oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodoci?gi (+2%). Ujemn? prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (-2%).

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q1 2018 r. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”

W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza uległa poprawie w pięciu z dziesięciu badanych sektorów. Najistotniejszy wzrost, o 11 punktów procentowych, zadeklarowano w sektorze Handel detaliczny i hurtowy, podczas gdy w sektorach Restauracje/Hotele oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy prognoza zatrudnienia wzrosła o odpowiednio 7 i 4 punkty procentowe. Jednocześnie pracodawcy czterech sektorów deklaruj? pogorszenie prognoz; dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi wynosi ona o 5 punktów procentowych mniej, podczas gdy pracodawcy Budownictwa deklaruj? spadek o 4 punkty procentowe. Pracodawcy w sześciu z dziesięciu badanych sektorów wskazuj? na wzrost zatrudnienia w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Najwyższ? poprawę o 15 i 14 punktów procentowych odnotowano odpowiednio w sektorach Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Handel detaliczny i hurtowy. W Energetyce/Gazownictwie/Wodoci?gach odnotowano poprawę o 9 punktów procentowych, a w sektorze Instytucje sektora publicznego wynik jest wyższy o 6 punktów procentowych. Natomiast prognoza dla trzech sektorów ulega znacznemu pogorszeniu, co szczególnie widoczne jest w Budownictwie, gdzie wskaźnik spadł o 13 punktów procentowych. Pracodawcy w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/Rybołówstwo deklaruj? spadek o 6 punktów procentowych, a prognoza dla Transportu/Logistyki/Komunikacji pogorszyła się o 5 punktów procentowych.

We wszystkich sześciu regionach w okresie styczeń-marzec przewidywany jest wzrost zatrudnienia. Największego wzrostu wskaźnika spodziewaj? się pracodawcy w regionie Południowym, którzy deklaruj? prognozę netto zatrudnienia na poziomie +17%. W dwóch regionach, Północno-Zachodnim i Południowo-Zachodnim odnotowany jest umiarkowany optymizm pracodawców na poziomie +10%, podczas gdy prognoza zatrudnienia w Polsce Centralnej wynosi +9%. Najmniejszy optymizm cechuje pracodawców na Północy i Wschodzie, gdzie prognoza zatrudnienia jest na poziomie odpowiednio +8% oraz +7%. W porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r. prognoza pogorszyła się w trzech z sześciu regionów, w tym w regionie Wschodnim i Południowo-Zachodnim, gdzie odnotowano lekki spadek o 2 punkty procentowe. Jednakże pracodawcy w regionie Południowym deklaruj? znaczn? poprawę o 9 punktów procentowych, a prognoza dla regionu Północno-Zachodniego wzrasta o 3 punkty procentowe.

Wykres 3. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q1 2018 r.; podział wg Eurostat. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2018 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Największy wzrost zatrudnienia deklaruj? duże przedsiębiorstwa, przy prognozie netto zatrudnienia wynosz?cej +21%. Prognoza dla średnich przedsiębiorstw wynosi +9%, a małe przedsiębiorstwa przewiduj? wzrost zatrudnienia przy perspektywie na poziomie +11%. Najbardziej umiarkowan? perspektywę deklaruj? mikroprzedsiębiorstwa, dla których odnotowuje się wynik na poziomie +3%.

Polska a Świat:

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 41 z 43 krajów i terytoriów zamierzaj? w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od stycznia do marca 2018 roku. Jest to drugi kwartał z rzędu od światowego kryzysu finansowego z 2009 roku, kiedy pracodawcy ze wszystkich badanych państw nie wykazuj? negatywnej prognozy zatrudnienia. Ponadto pracodawcy w wielu krajach, w tym w Australii, Japonii, Norwegii, Polsce, Rumunii i USA, odnotowuj? najsilniejsze plany rekrutacyjne od około 5 lat. W porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r. plany rekrutacyjne poprawiły się w 20 z 43 krajów i terytoriów, pogorszyły w 15, a w 8 pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym można zaobserwować większ? pewność pracodawców; wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 26 krajach, spadek spodziewany jest w jedynie 11 krajach, natomiast bez zmian pozostanie sytuacja w 6 krajach. Najlepsze nastroje zwi?zane ze zwiększaniem zatrudnienia w I kwartale panuj? wśród pracodawców na Tajwanie, w Japonii oraz Indiach. Najsłabsze prognozy odnotowano we Włoszech, Austrii i Francji. Kwartalne badanie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 40.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiaj?ce ich analizę s? dostępne na stronie na stronie: manpowergroup.com/meos.

***

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 31 października 2017 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup ? (NYSE: MAN) to wiod?ca spółka oferuj?ca rozwi?zania w zakresie zatrudniania pracowników na całym świecie, które pomaga organizacjom przekształcać się w szybko zmieniaj?cym się świecie pracy dzięki odnajdywaniu, ocenianiu, rozwijaniu i zarz?dzaniu talentami, które pozwol? im wygrać. Znajdujemy innowacyjne rozwi?zania dla ponad 400 000 klientów oraz pomagamy ponad 3 milionom ludzi znaleźć znacz?c?, stał? pracę w szerokim zakresie różnych branż i umiejętności. Nasze specjalistyczne marki (Manpower ? , Experis ? , Right Management ? i ManpowerGroup ? Solutions) od niemal 70 lat tworz? znacznie większ? wartość dla naszych kandydatów i klientów spośród 80 krajów i terytoriów. W 2017 r. po raz siódmy z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedn? z najbardziej etycznych firm na świecie oraz znalazł się w rankingu najbardziej podziwianych organizacji przygotowanym przez Fortune: oba wyróżnienia potwierdzaj? pozycję organizacji, która cieszy się największym zaufaniem i szacunkiem w branży. Więcej informacji o tym, jak ManpowerGroup™ pomaga wzmocnić przyszłość pracy można znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin