Analizy i badania

Nowy system monitorowania towarów wrażliwych

<p style="text-align: justify;">Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, iż według aktualnego projektu ustawy dotyczącego pakietu transportowego system monitorowania określonej kategorii towarów wrażliwych, który będzie funkcjonować wyłącznie na terytorium Polski, ma wejść w życie <strong>na początku marca 2017 r.</strong> </p>

>

Pakiet transportowy wprowadza szereg obowi?zków sprawozdawczo-informacyjnych nałożonych na podmioty uczestnicz?ce w transporcie wrażliwych towarów (np. oleje, paliwa, alkohol) jako nadawca, przewoźnik lub odbiorca. Pakiet znajdzie zastosowanie w szczególności w przypadku:  

  • dostawy krajowej towarów wrażliwych, ale również wewn?trzwspólnotowej dostawy, eksportu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT;  
  • nabycia w przypadku dostawy krajowej towarów wrażliwych, ale również wewn?trzwspólnotowego nabycia, import_u w rozumieniu przepisów ustawy o VAT;  
  • przewozu towarów wrażliwych.  

Dla przykładu podmiot sprzedaj?cy określone towary wrażliwe będzie zobowi?zany do złożenia zawiadomienia do systemu informatycznego kierowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Brak takiego zawiadomienia może skutkować nałożeniem kary na sprzedawcę w wysokości 46% wartości netto przesyłki.

W zał?czeniu znajd? Państwo pełen katalog towarów wrażliwych, z oznaczeniami właściwych grupowań PKWiU oraz CN, objętych regulacjami projektowanego pakietu transportowego wraz z dodatkowymi wymogami zwi?zanymi z minimalnymi ilościami tych towarów, które decyduj?, czy przesyłka powinna zostać odnotowana we wspomnianym systemie informatycznym.

Projekt ustawy uwzględniony został w harmonogramie posiedzenia Senatu, które odbędzie się w dniach 21-22 lutego. Powyższe oznacza, że wszelkie prace nad t? ustaw? zostan? zakończone do końca lutego oraz ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie na pocz?tku marca (14 dni od dnia ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw). Kary zaczn? obowi?zywać od 1 maja 2017 r. Jest to już więc końcowy etap całego procesu legislacyjnego i właściwy moment na rozpoczęcie dostosowywania się do nowych regulacji.

Uprzejmie prosimy o kontakt w przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółow? dyskusj? na powyższy temat z ekspertami PwC:  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin