Analizy i badania

Newsletter podatkowy - 15 stycznia 2019r

<p style="text-align: justify;">Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W dniu 1 stycznia weszły w życie zmienione przepisy ustawy CIT i PIT w zakresie poboru podatku u źródła. Jednocześnie, 31 grudnia 2018 r. Minister Finansów opublikował rozporządzenie, w ramach którego wyłączył lub ograniczył stosowanie części z nich.</p>

>

Zgodnie z przepisami rozporz?dzenia, do 30 czerwca 2019 r.  został odroczony obowi?zek poboru przez płatnika podatku u źródła dla wszystkich płatności, których ł?czna kwota wypłacana temu samemu podatnikowi w roku podatkowym przekracza 2  mln zł. Odroczenie dotyczy płatności transgranicznych oraz  dywidend wypłacanych spółkom z  siedzib? w Polsce. Przepisy stosuje się o ile spełnione s? warunki do zastosowania niższej stawki podatku u źródła, zwolnienia z tego podatku lub niepobrania podatku wynikaj?ce z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych.

W  przypadku płatności na rzecz podmiotów zagranicznych prawo do skorzystania z ww. ograniczenia lub wył?czenia poboru podatku jest uzależnione od zawarcia przez Polskę z  państwem siedziby podatnika (odbiorcy płatności) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która określa zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, a także istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z takim państwem.

Z przepisów rozporz?dzenia można wywieść, że członkowie zarz?du w  celu skorzystania ze zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki WHT  nie s? zobowi?zani do składania oświadczenia o spełnieniu warunków w  momencie płatności. W konsekwencji ogranicza to ich odpowiedzialność w  przypadku kwestionowania przez organy podatkowe prawa do stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku.

Rozporz?dzenie wył?cza również bezterminowo obowi?zek poboru podatku na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (kwoty powyżej 2.000.000 złotych, bez prawa do stosowania ulg i zwolnień) w przypadku wypłaty należności:

 1. z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i  oferowanych na rynkach zagranicznych oraz od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i  oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotycz?cych wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rz?dowych programów społeczno-gospodarczych, programów samorz?dności lokalnej i rozwoju regionalnego, jeżeli s? uzyskiwane przez podatników niebęd?cych polskimi rezydentami podatkowymi;
 2. na rzecz banków centralnych niemaj?cych siedziby lub zarz?du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych od dnia 7 listopada 2015 r.;
 3. na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowi? inaczej;
 4. na rzecz organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
 5. na rzecz podmiotów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o  współpracy, jeżeli zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych od tych należności;
 6. na rzecz podmiotów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem wskazania ich nazwy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stron? jest Rzeczpospolita Polska;
 7. z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urz?dzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urz?dzenia handlowego lub naukowego;
 8. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyj?tkiem ładunków i pasażerów tranzytowych;
 9. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wył?czeniem przychodów uzyskanych z  lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Regulacje rozporz?dzenia nie odraczaj? i nie wył?czaj? innych obowi?zków wynikaj?cych ze znowelizowanych przepisów ustawy CIT dotycz?cych poboru podatku u źródła. W  szczególności dotyczy to art. 26 ust. 1, w którym na płatników został nałożony obowi?zek dochowania należytej staranności w sytuacji, w której zamierzaj? nie pobrać podatku. W zakres tego obowi?zku wchodzi m.in. konieczność weryfikacji statusu podatnika (odbiorcy płatności) w oparciu o now? definicję rzeczywistego właściciela, co wymaga ustalenia, czy prowadzi on rzeczywist? działalność gospodarcz? w kraju swojej siedziby.

Projekt objaśnień do regulacji dotycz?cych raportowania schematów podatkowych (MDR)

Ministerstwo Finansów opublikowało i oddało do konsultacji projekt objaśnień do przepisów Ordynacji podatkowej dotycz?cych informacji o schematach podatkowych. Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2019 r. i dotycz? obowi?zku raportowania przez podatników do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych. Przepisy s? bardzo obszerne i skomplikowane, więc Minister Finansów uznał za stosowne ich wyjaśnienie.

Opublikowany projekt to 77 stron zawieraj?cych wytyczne co do sposobu rozumienia nowych regulacji.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem celem objaśnień jest omówienie niezbędnych pojęć z zakresu regulacji wprowadzonych ustaw? i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego spełnienia obowi?zków informacyjnych o schematach podatkowych. Przepisy MDR nie występowały dotychczas w polskim systemie podatkowym, ważne jest więc pisemne przedstawienie kierunku interpretacji tych przepisów przez Ministerstwo Finansów.

Z objaśnień wynika, że przepisy MDR nakierowane s? zwłaszcza na umożliwienie szybkiego dostępu administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach zwi?zanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o  promotorach i korzystaj?cych ze schematów podatkowych. Przepisy te powinny również zniechęcić podatników oraz ich doradców do wdrażania u podatników uzgodnień mog?cych stanowić unikanie opodatkowania.

Opublikowany projekt wyjaśnień dotyczy m.in.:

 1. kwestii intertemporalnych, w tym zasad retrospektywnego obowi?zku informacyjnego,
 2. zakresu przedmiotowego i sytuacji podlegaj?cych obowi?zkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym (definicja schematu podatkowego),
 3. kręgu podmiotów obowi?zanych do przekazywania informacji (promotor, korzystaj?cy, wspomagaj?cy),
 4. sposobu i terminu raportowania schematów podatkowych,
 5. zasad respektowania ochrony zachowania tajemnicy zawodowej,
 6. cech rozpoznawczych schematu podatkowego (ang. hallmarks),
 7. zakresu informacji podlegaj?cych przekazaniu,
 8. procedury nadania numeru NRS,
 9. wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywi?zywaniu się z  obowi?zku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
 10. sankcji za niewypełnianie obowi?zków.

Z przedstawionych wyjaśnień wynika m.in., że (wyci?g):

 • Obowi?zek informowania o schematach podatkowych rozumiany jest bardzo szeroko. Za schemat uważa się m.in. sytuację, w której podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej przepisami np. ulgi IP Box,
 • W zakresie retrospektywnego stosowania przepisów obowi?zkowi raportowania będ? podlegać również schematy, jeżeli czynności dotycz?ce wdrożenia były dokonane przed dat? graniczn?, ale s? kontynuowane po tej dacie i samodzielnie spełniaj? definicję schematu podatkowego,
 • Odnośnie kwalifikowanego korzystaj?cego przepisy MDR nie nakładaj? na promotora lub wspomagaj?cego obowi?zku podejmowania dodatkowych czynności w celu weryfikacji czy doszło do spełnienia przez korzystaj?cego kryterium kwalifikowanego korzystaj?cego,
 • Kryterium głównej korzyści nie będzie spełnione, co do zasady, jeżeli na podstawie istniej?cych okoliczności oraz faktów należy przyj?ć, że podmiot działaj?cy rozs?dnie wskutek stosowania zgodnych z prawem rozwi?zań nie ma lub nie miał alternatywnej, racjonalnej drogi postępowania, nawet jeżeli skutkiem postępowania jest osi?gnięcie korzyści podatkowej,
 • Zarówno promotor jak i wspomagaj?cy, co do zasady, nie będ? zobowi?zani do aktywnego poszukiwania informacji w celu wypełnienia obowi?zku informacyjnego o schematach podatkowych. Obowi?zek informowania o schematach podatkowych będzie dotyczył informacji znanych przekazuj?cemu, będ?cych w  jego posiadaniu,
 • W przypadku, gdy podmiot inny niż osoba fizyczna zatrudnia osoby fizyczne w  celu wywi?zywania się z zawieranych przez ten podmiot umów o świadczenie usług wchodz?cych w zakres przedmiotowy pojęcia promotora, za promotora należy uznać podmiot zatrudniaj?cy te osoby, a także osobę lub osoby fizyczne, które faktycznie kieruj? wykonywaniem tych czynności – tzn. podejmuj? rozstrzygaj?ce decyzje lub akceptuj? kierunek prowadzonych działań,
 • Co do zasady, korzystaj?cym będzie podatnik bez względu na formę prawn?, miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarz?d. W przypadku podmiotów transparentnych podatkowo dla potrzeb podatków dochodowych (np.  spółka jawna), korzystaj?cym będzie ten podmiot. W tej sytuacji za korzystaj?cego należy również uznać wspólnika lub wspólników takiego podmiotu, jeśli wykonano względem nich czynności opisane w definicji korzystaj?cego,
 • Wspomagaj?cy, co do zasady, nie będ? również zobowi?zani do aktywnego poszukiwania informacji o uzgodnieniu i jego konsekwencjach podatkowych. Ewentualnie powstały obowi?zek informowania o schematach podatkowych będzie dotyczył jedynie tych informacji, w posiadaniu których jest wspomagaj?cy,
 • Udostępnienie schematu podatkowego oznacza przekazywanie korzystaj?cemu informacji o uzgodnieniu w jakiejkolwiek formie (niekoniecznie w formie pisemnej), w tym drog? elektroniczn?, telefoniczn? lub osobiście. Warto zwrócić uwagę, że założenia dotycz?ce schematu podatkowego mog? być udostępnione chociażby podczas spotkania biznesowego,
 • W przypadku schematu podatkowego innego niż schemat podatkowy transgraniczny każdy korzystaj?cy, który ma obowi?zek przekazania informacji o  tym samym schemacie podatkowym, powinien ten obowi?zek spełnić bez względu na jego realizację przez innych korzystaj?cych,
 • Powzięcie w?tpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy, powinno nast?pić przy zachowaniu ogólnie wymaganej staranności oczekiwanej od podmiotów profesjonalnych w zakresie czynności jakie wykonuje oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru ich działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu i doświadczenia w wykonywanych zadaniach,
 • Otrzymanie od Szefa KAS potwierdzenia nadania NSP (numer schematu podatkowego) nie oznacza, że schemat podatkowy jest zgodny z prawem i nie stanowi np. unikania opodatkowania. Potwierdzenie nadania NSP świadczy jedynie, że schemat podatkowy został prawidłowo zgłoszony pod względem formalnym,
 • Obowi?zek posiadania procedury wewnętrznej przeciwdziałaj?cej niewywi?zywaniu się z obowi?zku przekazywania informacji o schematach podatkowych dotyczy podmiotów działaj?cych w charakterze promotorów spełniaj?cych kryterium wysokości przychodów lub kosztów. Obowi?zek posiadania procedury wewnętrznej ci?ży również na podmiocie, który z powodów regulacyjnych nie powinien świadczyć usług doradczych, lecz mimo to faktycznie je wykonuje. Procedura wewnętrzna powinna obowi?zywać i być stosowana od dnia 1 stycznia 2019 r.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin