Aktualności firm stowarzyszonych

Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska mediatorami Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności

<p style="text-align: justify;"><strong>Z przyjemnością informujemy, że na mediatorów i koncyliatorów Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności Zarząd PFPŻ ZP powołane zostały: Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, współkierujące praktyką Consumer, Regulatory &amp; Life Sciences.</strong></p>

>

Marta Gadomska-Goł?b  specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych zwi?zanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych zwi?zanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym, kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamy, w tym produktów regulowanych. Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiod?cych spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska  specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, żywnościowej, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Od kilkunastu lat pracuje dla wiod?cych producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniaj?c kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy.

Centrum Polubownego Rozwi?zywania Sporów Dotycz?cych Żywności  powstało w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozas?dowego rozwi?zywania sporów konsumenckich dotycz?cych żywności. Centrum jest pierwszym prywatnym podmiotem dedykowanym polubownemu rozwi?zywaniu sporów dotycz?cych jakości handlowej produktów spożywczych, ich oznakowania oraz sporów wynikaj?cych z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych, czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem zwi?zanych z żywności?.

Osoby prowadz?ce postępowanie posiadaj? wysokie kwalifikacje i doświadczenie w rozwi?zywaniu sporów konsumenckich oraz doskonał? znajomość prawa żywnościowego. Ponadto Centrum umożliwia skorzystanie z opinii niezależnego eksperta.

Złożenie wniosku o rozpoznanie sporu przez konsumenta nie wi?że się z żadn? opłat?, a samo rozstrzygnięcie   poru nie jest wi?ż?ce. Gdy konsument uzna, że sprawa powinna być rozstrzygnięta na drodze postępowania s?dowego, ma do tego prawo, gdyż terminy przedawnienia nie biegn? do czasu zakończenia sporu. Skorzystanie z możliwości rozwi?zania sporu za pośrednictwem Centrum jest niezwykle wygodne bowiem całe postępowanie może być prowadzone drog? elektroniczn?.

Centrum zostało wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozas?dowego rozwi?zywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod nr 10. Znajduje się w wykazie podmiotów ADR Komisji Europejskiej, zostało również zarejestrowane na platformie ODR prowadzonej przez KE.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska mediatorami Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności

<p style="text-align: justify;"><strong>Z przyjemnością informujemy, że na mediatorów i koncyliatorów Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności Zarząd PFPŻ ZP powołane zostały: Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, współkierujące praktyką Consumer, Regulatory &amp; Life Sciences.</strong></p>

>

Marta Gadomska-Goł?b  specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych zwi?zanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych zwi?zanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym, kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamy, w tym produktów regulowanych. Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiod?cych spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska  specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, żywnościowej, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Od kilkunastu lat pracuje dla wiod?cych producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniaj?c kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy.

Centrum Polubownego Rozwi?zywania Sporów Dotycz?cych Żywności  powstało w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozas?dowego rozwi?zywania sporów konsumenckich dotycz?cych żywności. Centrum jest pierwszym prywatnym podmiotem dedykowanym polubownemu rozwi?zywaniu sporów dotycz?cych jakości handlowej produktów spożywczych, ich oznakowania oraz sporów wynikaj?cych z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych, czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem zwi?zanych z żywności?.

Osoby prowadz?ce postępowanie posiadaj? wysokie kwalifikacje i doświadczenie w rozwi?zywaniu sporów konsumenckich oraz doskonał? znajomość prawa żywnościowego. Ponadto Centrum umożliwia skorzystanie z opinii niezależnego eksperta.

Złożenie wniosku o rozpoznanie sporu przez konsumenta nie wi?że się z żadn? opłat?, a samo rozstrzygnięcie   poru nie jest wi?ż?ce. Gdy konsument uzna, że sprawa powinna być rozstrzygnięta na drodze postępowania s?dowego, ma do tego prawo, gdyż terminy przedawnienia nie biegn? do czasu zakończenia sporu. Skorzystanie z możliwości rozwi?zania sporu za pośrednictwem Centrum jest niezwykle wygodne bowiem całe postępowanie może być prowadzone drog? elektroniczn?.

Centrum zostało wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozas?dowego rozwi?zywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod nr 10. Znajduje się w wykazie podmiotów ADR Komisji Europejskiej, zostało również zarejestrowane na platformie ODR prowadzonej przez KE.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin