Analizy i badania

Które branże podążą za inwestycjami publicznymi?

<p style="text-align: justify;">W 2017 r. oczekujemy znaczącego ożywienia inwestycji publicznych i wzrostu nakładów na środki trwałe w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez sektor publiczny, które będą związane z coraz większym wykorzystaniem środków unijnych (por. MAKROmapa z 12.12.2016).</p>

>

Zgodnie z dostępnymi informacjami, będ? to głównie inwestycje polegaj?ce na budowie obiektów inżynierii l?dowej, w szczególności infrastruktury drogowej, kolejowej oraz służ?cej do dostarczania mediów (np. energetyka). Zwiększenie tych inwestycji powinno przyczynić się do wzrostu nakładów na środki trwałe realizowanych przez przedsiębiorstwa prywatne powi?zane z cyklem w inwestycjach publicznych. W warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, zwiększony popyt ze strony sektora publicznego będzie oddziaływał bowiem w kierunku zwiększenia nakładów inwestycyjnych firm.

W celu przeanalizowania, w których branżach inwestycje wzrosn? w największym stopniu, zbadaliśmy historyczn? korelację pomiędzy produkcj? budowlano-montażow? w kategorii „obiekty inżynierii l?dowej” oraz inwestycjami przedsiębiorstw zatrudniaj?cych co najmniej 50 pracowników w różnych sekcjach przemysłu, usług i budownictwa. W szczególności zbadaliśmy wpływ produkcji zwi?zanej z robotami budowlanymi na kolei, w drogownictwie oraz dostarczaniu mediów na inwestycje przedsiębiorstw.

Największa współzależność inwestycji przedsiębiorstw oraz wydatków publicznych (współczynnik korelacji powyżej 40%) występuje w przypadku kategorii powi?zanych pośrednio lub bezpośrednio z obsług? projektów budowlanych. S? to przede wszystkim: budownictwo, produkcja maszyn i urz?dzeń (m.in. narzędzia, urz?dzenia przemysłowe), produkcja urz?dzeń elektrycznych (np. kable, oświetlenie), branża chemiczna (np. farby, lakiery, kleje), produkcja wyrobów z metali (np. konstrukcje metalowe) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (np. asfalt, cement, gips). Skala korelacji różni się w przypadku wybranych segmentów inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolej, dostarczanie mediów). Zależności z inwestycjami prywatnymi nie maj? wył?cznie charakteru równoczesnego, ale zachodz? również z opóźnieniem jednego lub dwóch kwartałów (por. tabela).

Uważamy, że w 2017 r. ożywienie inwestycji przedsiębiorstw zwi?zane ze zwiększeniem nakładów publicznych będzie najbardziej widoczne w wymienionych branżach, jednak nie ograniczy się ono wył?cznie do tych kategorii. W literaturze naukowej obecna jest teza, zgodnie z któr? w gospodarkach  rozwijaj?cych się zwiększenie inwestycji publicznych, poprzez „efekt wpychania” (crowding in), powoduje wzrost inwestycji prywatnych (por. MAKROmapa z 20.07.2015). W gospodarkach wschodz?cych, inwestycje publiczne maj? charakter komplementarny do działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Wyższe zaangażowane środków publicznych zwiększa dostępność infrastruktury dla przedsiębiorstw, co podwyższa stopę zwrotu z inwestycji prywatnych i oddziałuje w kierunku wzrostu ich dynamiki. W ostatnich latach w Polsce widoczna była dodania korelacja pomiędzy dynamik? publicznych nakładów na środki trwałe i tempem wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. Przejściowe osłabienie tej zależności miało miejsce w okresie przygotowań do organizacji EURO 2012. Dlatego s?dzimy, że „efekt wpychania” znajduje odzwierciedlenie również w Polsce.

Uzyskane przez nas wyniki stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym zwiększenie dynamiki inwestycji realizowanych przez sektor publiczny i firmy kontrolowane przez jednostki sektora publicznego będzie w przyszłym roku oddziaływało w kierunku nasilenia aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Mechanizm ten został przez nas uwzględniony w prognozie dynamiki inwestycji ogółem w 2017 r. (wzrost do 5,3% r/r w 2017 r. wobec -5,5% w 2016 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin