Analizy i badania

Kontynuacja silnego wzrostu produkcji drobiu w Polsce

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi Eurostatu tempo wzrostu produkcji drobiu w okresie od stycznia do marca wyniosło 16,7% r/r wobec 16,0% w analogicznym okresie 2015 r. Utrzymujący się silny wzrost produkcji wynika głównie z wysokiego popytu zagranicznego, będącego konsekwencją przede wszystkim wysokiej konkurencyjności cenowej polskiego mięsa drobiowego na tle pozostałych krajów UE.</p>

>

Od stycznia do lutego 2016 r. polski eksport drobiu w ujęciu wagowym zwiększył się o 15,3% r/r wobec 18,5% w analogicznym okresie 2015 r. Cena skupu kurcz?t zmniejszyła się w kwietniu do 3,28 zł/kg (spadek o 3,2% r/r), a cena indyków obniżyła się do 5,37 zł/kg (spadek o 9,0% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla brojlerów zmniejszyła się do 1,36 zł/kg (spadek o 1,5% r/r), a pasz dla indyków do 1,39 zł/kg (spadek o 2,7% r/r). W rezultacie w kwietniu br. relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcz?t 2,41 wobec 2,45 przed rokiem i w marcu, a na rynku indyków 3,86 wobec 4,13 przed rokiem i 3,91 w marcu, wskazuj?c na nieznaczny spadek opłacalności produkcji kurcz?t oraz indyków. W kwietniu br. średnie ceny mięsa brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 34,2% niższe od średniej unijnej wobec 34,6% w kwietniu ub. r., sygnalizuj?c utrzymuj?c? się wysok? konkurencyjność polskiego drobiu.

Od stycznia do lutego 2016 r. polski eksport jaj w ujęciu wagowym zwiększył się o 45,7% r/r wobec spadku o 26,3% w analogicznym okresie 2015 r. Wzrost dynamiki eksportu wynikał z efektu niskiej bazy sprzed roku. Cena skupu jaj klasy M zmniejszyła się w kwietniu do 29,50 zł/100 sztuk (spadek o 3,6% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek zwiększyła się do 1,07 zł/kg (wzrost o 0,5% r/r). W efekcie w kwietniu br. relacja cen 100 jaj/1 kg paszy wyniosła 27,6 wobec 28,7 przed rokiem i 29,5 przed miesi?cem. Tym samym opłacalność produkcji jaj zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym pogorszyła się, lecz pozostała na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej. W kwietniu br. średnie ceny jaj w Polsce wyrażone w euro były o 11,7% wyższe od średniej unijnej.

Oczekujemy, że rosn?cy eksport polskiego drobiu będzie w najbliższych miesi?cach oddziaływał w kierunku stopniowego zrównywania się ceny drobiu w Polsce i na rynku unijnym. Z drugiej strony presję na spadek cen wywierać będzie utrzymuj?ce się wysokie tempo wzrostu krajowej produkcji. W konsekwencji, po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena skupu kurcz?t broilerów na koniec II kw. br. ukształtuje się na poziomie ok. 3,43 zł/kg, III kw. 3,39 zł/kg, a na koniec IV kw. 3,07 zł/kg. Z kolei cena skupu indyków na koniec II kw. br. wyniesie ok. 5,47 zł/kg, III kw. 5,45 zł/kg i 5,61 zł/kg na koniec IV kw. Oczekujemy, że w 2016 będziemy mieć do czynienia z łagodnym wzrostem wyrównanej sezonowo ceny jaj w Polsce, w kierunku którego oddziaływać będzie rosn?cy popyt eksportowy. W konsekwencji prognozujemy, że cena skupu 100 jaj klasy M na koniec II kw. br. ukształtuje się na poziomie ok. 28 zł., III kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin