Analizy i badania

Innowacje technologiczne zmieniają branżę motoryzacyjną na świecie

<p style="text-align: justify;" align="center">Raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey 2016. From a product-centric world to a service-driven digital universe”. Zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja będą kluczowymi trendami na rynku motoryzacyjnym do 2025 r. Duży wpływ na rozwój branży będzie miała także stale rosnąca popularność alternatywnych napędów opartych na technologiach hybrydowych i elektrycznych. Aż 82 proc. menedżerów z firm motoryzacyjnych na całym świecie spodziewa się w swojej branży gruntownych zmian. Rewolucja technologiczna sprawi, że coraz większą konkurencją dla producentów samochodów będą stanowiły firmy teleinformatyczne (ICT).</p>

>

Najważniejszym trendem zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja  

Według 800 przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej z branży motoryzacyjnej z 38 krajów najważniejszym trendem maj?cym wpływ na kształt rynku motoryzacyjnego do 2025 r. będzie zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja (50,1 proc. respondentów uznało ten trend za bardzo ważny). Niewiele mniej istotnymi trendami będ?: rozwój pojazdów hybrydowych (49,5 proc.), rozwój pojazdów elektrycznych (46,5 proc.) oraz wzrost na rynkach wschodz?cych (46,3 proc.). W dalszej kolejności badani wskazali rozwój napędów elektrycznych opartych na ogniwach paliwowych (45  proc.), usługi mobilnościowe na ż?danie (41,8 proc.),  Big Data/dane generowane przez użytkowników pojazdów (41,1 proc.) i pojazdy samojezdne (37,6 proc.). W porównaniu z poprzedni? edycj? badania spadło znaczenie wykorzystania platform i standaryzacji modułów (38,5 proc.), zmniejszania pojemności i optymalizacji silników spalinowych (ang.  downsizing  - ? ? 36,8 proc.), a także racjonalizacji produkcji w Europie Zachodniej (29,1 proc.).   

Podczas poprzedniej edycji badania   zarz?dzaj?cy w branży motoryzacyjnej nie przywi?zywali tak dużej wagi do systemów zapewniaj?cych zdolność pojazdów do ł?czenia się z otoczeniem i digitalizacji. Obecnie obserwujemy jednak, że te czynniki wysunęły się na pierwszy plan, awansuj?c z 10. pozycji na  miejsce 1. Relatywnie spada natomiast znaczenie krótko- i średnioterminowych wyzwań, jak wzrost na rynkach wschodz?cych, czy racjonalizacja produkcji w Europie Zachodniej  - ? ? mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.

  

Rozwój alternatywnych  napędów będzie miał duży wpływ na przyszłość globalnego sektora motoryzacyjnego  

Zdaniem 82 proc. respondentów, innowacje technologiczne istotnie zmieni? modele biznesowe firm z  branży motoryzacyjnej w ci?gu najbliższych 5 lat. Liczba respondentów, którzy twierdz?, że  powyższy proces jest bardzo prawdopodobny wzrosła blisko dziesięciokrotnie w porównaniu z  poprzedni? edycj? badania.  

Jak wynika z raportu KPMG według 35 proc. respondentów, tradycyjni producenci pojazdów będ? głównym źródłem innowacyjnych rozwi?zań w przemyśle motoryzacyjnym, pomimo tego że coraz częściej będ? musieli konkurować z  firmami teleinformatycznymi, niezwi?zanymi wcześniej z branż? motoryzacyjn? (30 proc wskazań). Co ciekawe, sami producenci samochodów jako główni innowatorzy w kolejnych latach wskazuj? na pierwszym miejscu właśnie firmy teleinformatyczne.  

Przedstawiciele branży zgodnie przyznaj?, że duży wpływ na przyszłość globalnego sektora motoryzacyjnego będzie miał rozwój alternatywnych napędów. Jak wynika z badania KPMG, największe środki będ? inwestowane w konstrukcje oparte na technologiach hybrydowych (60 proc. wskazań), elektrycznych (55 proc.) i elektrycznych z układami zwiększonego zasięgu (54 proc.) oraz  elektryczne hybrydy typu  plug-in  (53 proc.). Jednocześnie, konsumenci zapytani, któr? technologię napędu wybraliby gdyby kupowali samochód w ci?gu najbliższych 5 lat, wskazali przede wszystkim samochody hybrydowe (34 proc. wskazań) i samochody ze zoptymalizowanymi silnikami spalinowymi po tzw.  downsizingu  (24 proc.). Samochody w pełni elektryczne oparte na bateriach wskazało jedynie 6 proc. konsumentów.  

Technologia pojazdów elektrycznych rozwija się bardzo szybko, ale wci?ż posiada istotn? wadę w  postaci ograniczonego zasięgu. Problem ten jest potęgowany przez brak odpowiedniej infrastruktury - ? ? potrzebna jest przede wszystkim gęsta sieć publicznych stacji szybkiego ładowania, która nie ogranicza się tylko do dużych ośrodków miejskich. Zarówno producenci pojazdów, jak i sieci stacji paliw otwieraj? się na e-tankowanie, ale wci?ż potrzebne s? bardzo duże inwestycje. Dlatego obecnie znacznie większ? popularności? ciesz? się technologie hybrydowe  - ? ? mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w  Polsce.

Sporna kwestia praw do wykorzystywania danych generowanych przez samochody  

Z badania KPMG wynika, że większość zarz?dzaj?cych z branży motoryzacyjnej uważa, że zarówno wykorzystanie danych generowanych przez samochody, jak i zastosowanie technologii informacyjnych w autach jest wci?ż na wczesnym etapie rozwoju.  

Współczesne pojazdy generuj? bardzo duż? ilość danych zwi?zanych m.in. ze sposobem wykorzystania pojazdów, np. lokalizacja, prędkość poruszania się, wypadkowość czy infrastruktur? (np. stan dróg). Sami użytkownicy samochodów także dostarczaj? wielu informacji dotycz?cych, np. sposobu użytkowania pojazdów, wykorzystywanych aplikacji czy systemów multimedialnych. Ważn? kwesti?, która pojawia się wraz z dynamicznym rozwojem technologii stosowanych w samochodach jest to, do  kogo należ? dane. 32 proc. przedstawicieli branży motoryzacyjnej uważa, że użytkownicy samochodów maj? największe zaufanie do producentów samochodów i najprędzej zgodz? się na to,  żeby właśnie im udostępnić generowane dane. Jedynie 14 proc. respondentów z branży motoryzacyjnej uważa, że użytkownicy będ? najchętniej udostępniać dane firmom teleinformatycznym. Zupełnie innego zdania s? konsumenci - ? ? 54 proc. respondentów deklaruje, że jedynym właścicielem danych jest użytkownik pojazdu i tylko on powinien mieć do nich dostęp. Jednocześnie zdecydowana większość konsumentów twierdzi (82 proc.), że atrakcyjn? korzyści?, jak? mogliby zaoferować producenci samochodów użytkownikom w zamian za dostęp do danych, jest gratyfikacja finansowa.  

Prawo do danych generowanych przez użytkownika wpisuje się w szersz? kwestię â ? ? pytanie o to, kto w przyszłości będzie głównym partnerem i usługodawc? dla właścicieli i użytkowników pojazdów. Według niektórych koncepcji rola producentów samochodów może ograniczyć się do dostarczania samego sprzętu, natomiast partnerami dla klienta miałyby być firmy teleinformatyczne, oferuj?ce szeroki wachlarz usług i produktów zwi?zanych ze zdolności? ł?czenia się pojazdów z otoczeniem i  digitalizacj?. W 2015 roku 72 proc. ankietowanych przedstawicieli firm z sektora motoryzacyjnego było zdania, że głównym właścicielem relacji z klientem będ? w dalszym ci?gu producenci pojazdów. W  najnowszym badaniu tego zdania jest już tylko 33 proc. respondentów, a 22 proc. wskazało na firmy teleinformatyczne (rok temu - ? ? 4 proc.)  - ? ?  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.  

Usługi mobilnościowe na ż?danie versus posiadanie własnego samochodu  

W badaniu KPMG 32 proc. konsumentów wskazało, że preferuje posiadanie własnego samochodu niż korzystanie z usług mobilnościowych na ż?danie. W Europie Środkowo-Wschodniej wskaźnik ten jest większy i wynosi 38 proc. Konsumenci jednocześnie wskazuj?, że za korzystaniem z usług mobilnościowych na ż?danie przemawiaj? przede wszystkim względy ekonomiczne.  

***

O RAPORCIE:  

Raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey 2016.  From a product-centric world to a service-driven digital universe”, powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 800 przedstawicielami kadry zarz?dzaj?cej producentów samochodów, dostawców części i akcesoriów, dealerów, firm finansowych oraz dostawców usług mobilnościowych. Wywiady przeprowadzono w lipcu i listopadzie 2015 roku. Wśród przebadanych przedsiębiorstw 28 proc. pochodziło z regionu Europy, 28 proc. z Ameryki Północnej i Południowej oraz 28 proc. z Azji i Pacyfiku (w tym 12 proc. z  Chin). 72 proc. przebadanych firm osi?ga przychody powyżej 1 miliarda dolarów rocznie, przy czym 40 proc. firm stanowiły organizacje o przychodach przekraczaj?cych 10 miliardów dolarów.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl    

O KPMG:    

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

  Kontakt dla mediów:  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Innowacje technologiczne zmieniają branżę motoryzacyjną na świecie

<p style="text-align: justify;" align="center">Raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey 2016. From a product-centric world to a service-driven digital universe”. Zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja będą kluczowymi trendami na rynku motoryzacyjnym do 2025 r. Duży wpływ na rozwój branży będzie miała także stale rosnąca popularność alternatywnych napędów opartych na technologiach hybrydowych i elektrycznych. Aż 82 proc. menedżerów z firm motoryzacyjnych na całym świecie spodziewa się w swojej branży gruntownych zmian. Rewolucja technologiczna sprawi, że coraz większą konkurencją dla producentów samochodów będą stanowiły firmy teleinformatyczne (ICT).</p>

>

Najważniejszym trendem zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja  

Według 800 przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej z branży motoryzacyjnej z 38 krajów najważniejszym trendem maj?cym wpływ na kształt rynku motoryzacyjnego do 2025 r. będzie zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja (50,1 proc. respondentów uznało ten trend za bardzo ważny). Niewiele mniej istotnymi trendami będ?: rozwój pojazdów hybrydowych (49,5 proc.), rozwój pojazdów elektrycznych (46,5 proc.) oraz wzrost na rynkach wschodz?cych (46,3 proc.). W dalszej kolejności badani wskazali rozwój napędów elektrycznych opartych na ogniwach paliwowych (45  proc.), usługi mobilnościowe na ż?danie (41,8 proc.),  Big Data/dane generowane przez użytkowników pojazdów (41,1 proc.) i pojazdy samojezdne (37,6 proc.). W porównaniu z poprzedni? edycj? badania spadło znaczenie wykorzystania platform i standaryzacji modułów (38,5 proc.), zmniejszania pojemności i optymalizacji silników spalinowych (ang.  downsizing  - ? ? 36,8 proc.), a także racjonalizacji produkcji w Europie Zachodniej (29,1 proc.).   

Podczas poprzedniej edycji badania   zarz?dzaj?cy w branży motoryzacyjnej nie przywi?zywali tak dużej wagi do systemów zapewniaj?cych zdolność pojazdów do ł?czenia się z otoczeniem i digitalizacji. Obecnie obserwujemy jednak, że te czynniki wysunęły się na pierwszy plan, awansuj?c z 10. pozycji na  miejsce 1. Relatywnie spada natomiast znaczenie krótko- i średnioterminowych wyzwań, jak wzrost na rynkach wschodz?cych, czy racjonalizacja produkcji w Europie Zachodniej  - ? ? mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.

  

Rozwój alternatywnych  napędów będzie miał duży wpływ na przyszłość globalnego sektora motoryzacyjnego  

Zdaniem 82 proc. respondentów, innowacje technologiczne istotnie zmieni? modele biznesowe firm z  branży motoryzacyjnej w ci?gu najbliższych 5 lat. Liczba respondentów, którzy twierdz?, że  powyższy proces jest bardzo prawdopodobny wzrosła blisko dziesięciokrotnie w porównaniu z  poprzedni? edycj? badania.  

Jak wynika z raportu KPMG według 35 proc. respondentów, tradycyjni producenci pojazdów będ? głównym źródłem innowacyjnych rozwi?zań w przemyśle motoryzacyjnym, pomimo tego że coraz częściej będ? musieli konkurować z  firmami teleinformatycznymi, niezwi?zanymi wcześniej z branż? motoryzacyjn? (30 proc wskazań). Co ciekawe, sami producenci samochodów jako główni innowatorzy w kolejnych latach wskazuj? na pierwszym miejscu właśnie firmy teleinformatyczne.  

Przedstawiciele branży zgodnie przyznaj?, że duży wpływ na przyszłość globalnego sektora motoryzacyjnego będzie miał rozwój alternatywnych napędów. Jak wynika z badania KPMG, największe środki będ? inwestowane w konstrukcje oparte na technologiach hybrydowych (60 proc. wskazań), elektrycznych (55 proc.) i elektrycznych z układami zwiększonego zasięgu (54 proc.) oraz  elektryczne hybrydy typu  plug-in  (53 proc.). Jednocześnie, konsumenci zapytani, któr? technologię napędu wybraliby gdyby kupowali samochód w ci?gu najbliższych 5 lat, wskazali przede wszystkim samochody hybrydowe (34 proc. wskazań) i samochody ze zoptymalizowanymi silnikami spalinowymi po tzw.  downsizingu  (24 proc.). Samochody w pełni elektryczne oparte na bateriach wskazało jedynie 6 proc. konsumentów.  

Technologia pojazdów elektrycznych rozwija się bardzo szybko, ale wci?ż posiada istotn? wadę w  postaci ograniczonego zasięgu. Problem ten jest potęgowany przez brak odpowiedniej infrastruktury - ? ? potrzebna jest przede wszystkim gęsta sieć publicznych stacji szybkiego ładowania, która nie ogranicza się tylko do dużych ośrodków miejskich. Zarówno producenci pojazdów, jak i sieci stacji paliw otwieraj? się na e-tankowanie, ale wci?ż potrzebne s? bardzo duże inwestycje. Dlatego obecnie znacznie większ? popularności? ciesz? się technologie hybrydowe  - ? ? mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w  Polsce.

Sporna kwestia praw do wykorzystywania danych generowanych przez samochody  

Z badania KPMG wynika, że większość zarz?dzaj?cych z branży motoryzacyjnej uważa, że zarówno wykorzystanie danych generowanych przez samochody, jak i zastosowanie technologii informacyjnych w autach jest wci?ż na wczesnym etapie rozwoju.  

Współczesne pojazdy generuj? bardzo duż? ilość danych zwi?zanych m.in. ze sposobem wykorzystania pojazdów, np. lokalizacja, prędkość poruszania się, wypadkowość czy infrastruktur? (np. stan dróg). Sami użytkownicy samochodów także dostarczaj? wielu informacji dotycz?cych, np. sposobu użytkowania pojazdów, wykorzystywanych aplikacji czy systemów multimedialnych. Ważn? kwesti?, która pojawia się wraz z dynamicznym rozwojem technologii stosowanych w samochodach jest to, do  kogo należ? dane. 32 proc. przedstawicieli branży motoryzacyjnej uważa, że użytkownicy samochodów maj? największe zaufanie do producentów samochodów i najprędzej zgodz? się na to,  żeby właśnie im udostępnić generowane dane. Jedynie 14 proc. respondentów z branży motoryzacyjnej uważa, że użytkownicy będ? najchętniej udostępniać dane firmom teleinformatycznym. Zupełnie innego zdania s? konsumenci - ? ? 54 proc. respondentów deklaruje, że jedynym właścicielem danych jest użytkownik pojazdu i tylko on powinien mieć do nich dostęp. Jednocześnie zdecydowana większość konsumentów twierdzi (82 proc.), że atrakcyjn? korzyści?, jak? mogliby zaoferować producenci samochodów użytkownikom w zamian za dostęp do danych, jest gratyfikacja finansowa.  

Prawo do danych generowanych przez użytkownika wpisuje się w szersz? kwestię â ? ? pytanie o to, kto w przyszłości będzie głównym partnerem i usługodawc? dla właścicieli i użytkowników pojazdów. Według niektórych koncepcji rola producentów samochodów może ograniczyć się do dostarczania samego sprzętu, natomiast partnerami dla klienta miałyby być firmy teleinformatyczne, oferuj?ce szeroki wachlarz usług i produktów zwi?zanych ze zdolności? ł?czenia się pojazdów z otoczeniem i  digitalizacj?. W 2015 roku 72 proc. ankietowanych przedstawicieli firm z sektora motoryzacyjnego było zdania, że głównym właścicielem relacji z klientem będ? w dalszym ci?gu producenci pojazdów. W  najnowszym badaniu tego zdania jest już tylko 33 proc. respondentów, a 22 proc. wskazało na firmy teleinformatyczne (rok temu - ? ? 4 proc.)  - ? ?  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.  

Usługi mobilnościowe na ż?danie versus posiadanie własnego samochodu  

W badaniu KPMG 32 proc. konsumentów wskazało, że preferuje posiadanie własnego samochodu niż korzystanie z usług mobilnościowych na ż?danie. W Europie Środkowo-Wschodniej wskaźnik ten jest większy i wynosi 38 proc. Konsumenci jednocześnie wskazuj?, że za korzystaniem z usług mobilnościowych na ż?danie przemawiaj? przede wszystkim względy ekonomiczne.  

***

O RAPORCIE:  

Raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey 2016.  From a product-centric world to a service-driven digital universe”, powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 800 przedstawicielami kadry zarz?dzaj?cej producentów samochodów, dostawców części i akcesoriów, dealerów, firm finansowych oraz dostawców usług mobilnościowych. Wywiady przeprowadzono w lipcu i listopadzie 2015 roku. Wśród przebadanych przedsiębiorstw 28 proc. pochodziło z regionu Europy, 28 proc. z Ameryki Północnej i Południowej oraz 28 proc. z Azji i Pacyfiku (w tym 12 proc. z  Chin). 72 proc. przebadanych firm osi?ga przychody powyżej 1 miliarda dolarów rocznie, przy czym 40 proc. firm stanowiły organizacje o przychodach przekraczaj?cych 10 miliardów dolarów.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl    

O KPMG:    

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

  Kontakt dla mediów:  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin