Analizy i badania

Inflacja przebiła dolną granicę odchyleń od celu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w styczniu do 1,8% r/r wobec 0,8% w grudniu ub. r., kształtując się tym samym powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,6%). Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.</p>

>

Szeroki zakres wzrostu cen  

Wzrost inflacji (o ok. 0,4 pkt. proc.) wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki cen paliw, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w styczniu do 16,2% r/r wobec 8,9% w grudniu ub. r., co w znacznym stopniu wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku. Dodatni wpływ na inflację (ok. 0,3 pkt. proc.) miało również wyższe tempo wzrostu cen nośników energii, które zgodnie z naszym szacunkiem zwiększyło się w styczniu do 1,1% r/r wobec -1,6% w grudniu. Jego zwiększenie wynikało z wprowadzonych z pocz?tkiem br. podwyżek cen energii elektrycznej i usług dystrybucji oraz z efektu niskiej bazy będ?cego konsekwencj? obniżki cen pr?du i gazu w styczniu 2016 r. (por. MAKROpuls z 13.01.2016). W kierunku wzrostu inflacji (o ok. 0,2 pkt. proc) oddziaływała także wyższa dynamika cen żywności (3,3% r/r w styczniu wobec 2,5% w grudniu ub. r.). W naszej ocenie istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia tempa wzrostu cen w tej kategorii były wyższe ceny owoców i warzyw. Wynikały one naszym zdaniem z dużych strat mrozowych na południu Europy, które prowadziły do wzrostu cen warzyw i owoców import_owanych. Do wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) przyczyniła się także wyższa inflacja bazowa z wył?czeniem cen żywności i energii, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w styczniu 0,1% r/r wobec 0,0% w grudniu ub. r.  

W kolejnych kwartałach inflacja ustabilizuje się  

Styczniowe dane o inflacji stanowi? istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy inflacji w I kw. (1,5% r/r). Niemniej jednak w kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji wskaźnika CPI. Z jednej strony w kierunku wyższej inflacji oddziaływać będzie zwiększenie inflacji bazowej zwi?zane z umiarkowanym nasileniem presji płacowej oraz wtórnym wpływem obserwowanego wzrostu cen nośników energii na ceny dóbr konsumpcyjnych (w szczególności usług). Z drugiej strony stopniowo wygasaj?ce efekty niskiej bazy dla cen paliw będ? ograniczać wzrost wskaźnika CPI.  

Naszym zdaniem dzisiejsze wyższe od oczekiwań dane o inflacji s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin