Analizy i badania

Eksporterzy trzymają się mocno

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w sierpniu do 5,0% r/r wobec 10,3% w lipcu, co było poniżej konsensusu rynkowego (5,2%) i naszej prognozy (5,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5% m/m. </p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lipcem a sierpniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w lipcu br. liczba dni roboczych była o 1 dzień większa niż w 2017 r., podczas gdy w sierpniu 2018 r., była ona taka sama jak przed rokiem). Na obniżenie dynamiki produkcji przemysłowej w sierpniu wpłyn?ł również efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy (w sierpniu 2017 r. odnotowano wzrost produkcji o 3,2% m/m po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych).

Eksporterzy trzymaj? się mocno

Struktura danych o sierpniowej produkcji wskazuje na kontynuację szerokiego zakresu ożywienia w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("pozostały sprzęt transportowy” (30,5% r/r w sierpniu wobec 20,6% w lipcu), "maszyny i urz?dzenia” (17,7% wobec 25,0%) oraz "urz?dzenia elektryczne” (16,6% wobec 17,5%)). Wysok? dynamikę produkcji w tych działach odnotowano mimo wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Utrzymuj?cy się silny wzrost produkcji w działach eksportowych jest dobr? informacj? w kontekście obserwowanego od pocz?tku br. spowolnienia w światowym handlu. Sierpniowe wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie (PMI), które wskazały na najsilniejszy od lipca 2014 r. spadek nowych zamówień eksportowych sygnalizuj? jednak wysokie ryzyko spowolnienia wzrostu produkcji w działach eksportowych w kolejnych miesi?cach (por. MAKROmapa z 03.09.2018).

Utrzymuje się wysoka dynamika inwestycji publicznych

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w sierpniu do 20,0% r/r wobec 18,7% w lipcu. Tempo wzrostu produkcji zwiększyło się pomimo oddziaływania wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy lipcem a sierpniem w znacznym stopniu wynikało z ust?pienia efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy (produkcja budowlano-montażowa zwiększyła o 4,6% m/m w lipcu 2017 r.), który silnie ograniczył roczne tempo wzrostu produkcji w lipcu br. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w sierpniu br. o 1,6% m/m. W strukturze produkcji budowlano-montażowej na szczególn? uwagę zasługuje jej silny wzrost w kategorii "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” (30,5% r/r w sierpniu wobec 20,6% w lipcu). Jest to spójne z nasz? ocen?, zgodnie z któr? szczyt dla dynamiki publicznych inwestycji infrastrukturalnych nast?pił w I kw. br., wspierany przez zwiększone nakłady inwestycyjne samorz?dów. Oczekujemy, że II poł. br. dynamika inwestycji obniży się na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w budownictwie (ograniczenia podażowe). Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej odnotowano również w dziale "wznoszenie budynków” (14,6% r/r w sierpniu wobec 14,1% w lipcu), co wskazuje na utrzymuj?c? się wysok? aktywność w budownictwie mieszkaniowym.

Dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw.

Sumaryczny wpływ opublikowanych dzisiaj danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie stanowi? one wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. br. (4,4% r/r wobec 5,1% w II kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin