Analizy i badania

EFL: najmniejsze przedsiębiorstwa z największą poprawą nastrojów w II kwartale

<p style="text-align: justify;">Średnie firmy najlepiej w całym sektorze MŚP oceniają swoją sytuację w II kwartale br. – odczyt Barometru EFL<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] dla tej grupy wyniósł rekordowe 67,7 pkt. (+7,9 pp.). Jednak to mikrofirmy odnotowały największy wzrost wartości subindeksu „Barometru EFL” w porównaniu do poprzedniego kwartału (+10 pp.). Odsetek optymistów wśród firm zatrudniających do 9 pracowników wzrósł we wszystkich badanych obszarach. Między innymi, dwa razy więcej mikroprzedsiębiorców niż na początku tego roku spodziewa się większej sprzedaży swoich produktów i usług (23% vs. 11%).</p>

>

Poprawa nastrojów w porównaniu do I kwartału br. jest widoczna w każdej kategorii podmiotów. Co więcej, w II kwartale br. po raz pierwszy odczyt „Barometru EFL” był wyższy niż 60 punktów zarówno w przypadku mikro, małych jak i średnich firm. Jednak warto zwrócić uwagę na najmniejsze podmioty, które na tle całego sektora MŚP mog? pochwalić się największ? dynamik? wartości „Barometru EFL” kwartał do kwartału (+10 pp.).

–  W ostatnich pomiarach grupa firm zatrudniaj?cych do 9 pracowników była najbardziej pesymistyczna. Prognozy, czy to dotycz?ce planowanych inwestycji czy sprzedaży, były najgorsze w całym sektorze MŚP. Teraz jest zdecydowanie lepiej i mikroprzedsiębiorcy w swoich ocenach zbliżyli się do prognoz firm małych. Wci?ż jednak z największym optymizmem mamy do czynienia wśród największych uczestników sektora MŚP. Dlaczego? Większe firmy często pod koniec roku otrzymuj? zamówienia na kolejny rok i łatwiej jest im oceniać swoj? sytuację. Wśród mikrofirm to rzadkość i dlatego na pocz?tku roku te podmioty ostrożniej podchodz? do prognoz  – mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Mikrofirmy wychodz? z cienia …

Podczas gdy na pocz?tku roku tylko co dziesi?ty mikroprzedsiębiorca prognozował wzrost sprzedaży swoich towarów, w II kwartale odsetek optymistów zwiększył się dwukrotnie – z 11% do 23%. Pochodn? tego jest dużo lepsza ocena płynności finansowej w firmach mikro – odsetek oczekuj?cych poprawy wzrósł niemal trzykrotnie – z 7,5% do 22%. Najmniejsze podmioty s? również optymistyczne, jeśli chodzi o poziom inwestycji. Ich wzrostu w II kwartale br. spodziewa się ponad 35% respondentów. W zwi?zku z tym wzrosło zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne – z 14,5% w I kwartale br. do 20,1% w II kwartale br.

… ale to średniaki pozostaj? gór?

Subindeks „Barometru EFL”, który informuje o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, w II kwartale 2017 roku był ponownie najwyższy wśród średnich przedsiębiorstw i wyniósł 67,7 pkt. Mikro i małe firmy nieco słabiej oceniły swoj? sytuacj? – wartość odczytu wyniosła odpowiednio 61,5 pkt. oraz 61,8 pkt. Na poprawę nastrojów w każdej kategorii sektora MŚP największy wpływ miał duży odsetek respondentów przewiduj?cych wzrost inwestycji. Największymi optymistami s? średnie firmy, wśród których równo połowa spodziewa się więcej inwestować. Wśród małych firm odsetek ten wyniósł 37,7%, a mikro – 35,4%. Przedstawiciele MŚP licz? również na większ? w porównaniu do poprzedniego kwartału sprzedaż. Najliczniejsz? grup? optymistów znajdziemy w segmencie średnich firm (34,2%, +5 pp. k/k).

Rekordowa wartość głównego indeksu Barometru EFL na II kwartał

Wynik „Barometru EFL” za II kwartał 2017 roku po raz drugi w historii pomiarów przekroczył próg 60 pkt. (pierwszy raz w III kwartale 2015 roku) i wyniósł 63 pkt. Jednocześnie jest to najwyższa wartość od pocz?tku realizacji badania, czyli od I kwartału 2015 roku. W porównaniu do I kwartału br. wartość wskaźnika jest aż o 5,9 pkt. wyższa, natomiast do sytuacji sprzed roku o 5,2 pkt. Tym samym powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy pomiędzy I i II kwartałem 2016 roku odczyt Barometru wzrósł.

-  Inwestycyjny optymizm wśród przedsiębiorców z sektora MŚP utrzymuje się od pocz?tku roku i to może być dobry prognostyk dla polskiej gospodarki. Bo w ubiegłym roku wszystkie inwestycje spadły o niemal 8% w stosunku do 2015 roku, a ich udział w PKB wyniósł zaledwie 18%. W tym roku liczymy na poprawę tych wskaźników  – mówi  prezes EFL.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 4-10 maja 2017 r.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 287 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin