Analizy i badania

Decyzja Fitch w centrum uwagi rynków

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,731 (wzrost o 7pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,231 (wzrost o 1pb), a obligacji 10-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,884 (spadek o 1pb).</p>

>

Od poniedziałku do wtorku rentowności polskich obligacji były relatywnie stabilne na całej długości krzywej. Od środy rentowności polskiego długu zaczęły rosn?ć w ślad za obligacjami w USA i Niemczech. W środę miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 10- i 12-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 4,4 mld PLN przy popycie równym 7,4 mld PLN. Aukcja nie miała wpływu na krzyw? rentowności. Pomimo znacz?co wyższego od oczekiwań odczytu zatrudnienia poza rolnictwem w USA ceny długu wzrosły w pi?tek. Był to efekt dalszego spadku globalnej awersji do ryzyka, który oddziaływał w kierunku zmniejszenia spreadów pomiędzy rentownościami polskich obligacji i obligacji rynków bazowych.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie pi?tkowa decyzja Fitch dotycz?ca ratingu Polski. Zostanie ona najprawdopodobniej ogłoszona po zamknięciu rynku a tym samym jej wpływ na rentowności zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu. Ze względu na ubogi kalendarz makroekonomiczny w pierwszej części tygodnia, oczekujemy stabilizacji cen długu od poniedziałku do czwartku. Jedynie oczekiwana przez nas dzisiaj rewizja w dół odczytu krajowej inflacji może przyczynić się do spadku rentowności polskich obligacji. Pi?tkowe dane z Chin i USA będ? neutralne dla cen długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin