Czy nadszedł czas na alternatywne metody wyceny w sektorze budowlanym?

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Niezależnie od tego, czy chodzi o firmę lokalną, czy też o jednostkę globalną, wycena przedsiębiorstwa budowlanego jest często estymacją bazującą na wielokrotności zysku, a w związku z tym opartą głównie na szacunkach krótkookresowych. Natomiast strategie biznesowe uwzględniające długoterminowe plany związane z innowacjami, energią, koncesjami i przejęciami nie są w pełni uwzględniane przy wycenach. A gdyby tak wyceniający uwzględnili długookresowe perspektywy poprzez wykorzystanie innych metod wyceny, które ułatwiłyby zrozumienie tych strategii? Czy miałoby to wpływ na wycenę firm?</strong></span></span></span></p>

>

Nasz poprzedni raport,  How are major European construction groups performing?  („Jak radz? sobie największe europejskie firmy budowlane?”) wykazał średni? rentowność pomiędzy 2,6% a 8,9% w skali roku w ostatnich dziesięciu latach w odniesieniu do próby 15 europejskich grup.

Ten sektor z pewności? przedstawia własne szczególne ryzyko, ale jednocześnie może poszczycić się szeregiem mocnych punktów: pewn? stabilności? na poziomie wyników, prognozowanym średnim wzrostem w wysokości 4,1% rocznie do 2020 roku, wpływem gospodarek wschodz?cych i ich popytu na infrastrukturę, a także wci?ż znacz?c? fragmentacj? sektora (15 największych firm to 12% europejskiego rynku budowlanego) sugeruj?c?, że jest miejsce na konsolidację.

W jakim zakresie rynek uwzględnia te aspekty przy wycenach spółek budowlanych?

Oprócz analiz przeprowadzonych na potrzeby  fuzji i przejęć  oraz  procesów   due diligence  w tym sektorze, przeprowadziliśmy wywiady z analitykami finansowymi i przeanalizowaliśmy raporty domów maklerskich na temat wycen spółek giełdowych. Wycena przedsiębiorstw działaj?cych na mocy koncesji, która jest oparta o specyficzne modele biznesowe oraz wycena innych rodzajów działalności (telefonia itp.), które nie s? powi?zane z sektorem budowlanym, nie zostały uwzględnione w naszej analizie.

Jedynie metoda mnożników rynkowych  jest stosowana w wycenach w sektorze budowlanym. Poziomy mnożników rynkowych  s? niższe niż w przypadku innych branż.  

Poziomy mnożników dla tej działalności pozostaj? niższe niż w innych sektorach. Jeśli chodzi o EBITDA, różnica pomiędzy sektorem inżynierii/budownictwa a średni? rynkow? dla wszystkich sektorów wynosi 16%. W samej strefie europejskiej luka wartości jest podobna. Dla próby 170 europejskich jednostek z sektora inżynieryjno-budowlanego różnica wynosi -13%.

Jeśli chodzi o wskaźniki cena-zysk (PER), różnica pomiędzy sektorem inżynieryjno-budowlanym a średni? rynkow? wynosi -20%.  

Pobierz nasz raport w wersji angielskiej.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19