Analizy i badania

Cyfrowa transformacja wyzwaniem dla firm produkcyjnych

<p style="text-align: justify;"><strong>Zaledwie 2/3 prezesów z firm produkcyjnych na świecie jest przekonanych, że ich organizacje nadążają za innowacjami i tempem zmian technologicznych. Tymczasem 34 proc. CEO przyznaje, że stara się nadążyć za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. Ponad połowa prezesów spodziewa się, że w ciągu 3-5 lat inwestycje w systemy sztucznej inteligencji zaczną przynosić zwroty. Jednocześnie 95 proc. zarządzających firmami zgadza się, że czwarta rewolucja przemysłowa jest szansą, a nie zagrożeniem.</strong></p>

>

Jak wynika z badania KPMG, dwie trzecie prezesów firm produkcyjnych jest gotowych na przeprowadzenie radykalnych zmian modelu operacyjnego w swojej organizacji. Ponad połowa CEO z  globalnych firm spodziewa się, że od 1 roku do 3 lat zajmie osi?gnięcie zwrotów z inwestycji w  cyfrow? transformację.  

Producenci s? na bardzo różnych etapach transformacji cyfrowej. Chociaż niektórzy stosunkowo wcześnie rozpoczęli działania w tym kierunku, to osi?gniecie zadowalaj?cego zwrotu z inwestycji może wymagać jeszcze wiele wysiłku. Dla innych przytłaczaj?ca może być sama skala zmian, które należy wprowadzić, aby osi?gn?ć korzyści z  cyfryzacji. Niemniej pytanie jak rozpocz?ć transformację cyfrow? swojego biznesu wyraźnie zast?piło już pytania czy i kiedy to zrobić  –  mówi  Anna Sińczuk, partner w  dziale doradztwa podatkowego w  KPMG w  Polsce.  

Sukces transformacji w znacznym stopniu jest zależny od ludzi. Z badania KPMG wynika, że stworzenie innowacyjnego sposobu myślenia, obejmuj?cego m.in. szkolenia jest istotniejszym elementem, niż wdrażanie technologii. 66  proc. respondentów zgadza się, że sztuczna inteligencja stworzy więcej miejsc pracy niż wyeliminuje, a  naukowcy zajmuj?cy się danymi będ? najbardziej poszukiwanymi ekspertami umożliwiaj?cymi zapewnienie rozwoju w dziedzinie produkcji.  

Cyfrowa transformacja dotyka praktycznie każd? branżę i każd? funkcję biznesow?. Znamienne jest to, że nie ogranicza się do tradycyjnie podatnych na innowacje obszarów jak logistyka czy planowanie produkcji, ale wkracza coraz wyraźniej w obszary kojarzone ze stabilnym modelem pracy – w tym w  szczególności w obszar finansowy i podatkowy. Coraz liczniejsze zespoły do spraw technologii podatkowych s? widocznym dowodem, że rewolucja cyfrowa jest już na bardzo zaawansowanym poziomie –  mówi  Andrzej Pałys, starszy menedżer w zespole Technologii Podatkowych w  KPMG w  Polsce.  

Wiod?ce firmy produkcyjne widz? potrzebę silniejszego partnerstwa w  szybko rozwijaj?cym się ekosystemie. Ponad jedna trzecia respondentów wyraziła opinię, że strategiczne sojusze s? najbardziej preferowan? strategi? dla osi?gnięcia celów wzrostu w ci?gu najbliższych 3 lat.  

Obawy przed cyberatakiem w większym stopniu widoczne s? w przemyśle, niż w innych branżach, a  tylko 50 proc. firm czuje się dobrze przygotowana do rozpoznawania nowych zagrożeń na cyberatak. Jest to wynik o 14 pkt. proc. mniejszy niż w przypadku prezesów z innych branż. Zdaniem respondentów, gotowość do reagowania na wszelkie incydenty powinna być priorytetem dla zarz?dzaj?cych, którzy wdrażaj? nowe technologie.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Global Manufacturing Outlook 2018.  Transforming for a digitally connected future” oparty jest na odpowiedziach od 300 prezesów z globalnych firm produkcyjnych, bior?cych udział w badaniu CEO Outlook 2018. Globalne badanie CEO Outlook 2018 przeprowadzono na grupie 1300 prezesów firm w 11 krajach na pocz?tku 2018 r.  

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin