Analizy i badania

Brexit nie wstrząśnie polskim eksportem

<p style="text-align: justify;">W scenariuszu bazowym zakładamy, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do czasu podpisania ewentualnej umowy o wolnym handlu ich relacje handlowe będą definiowane przez zasady wynikające z członkostwa Wielkiej Brytanii oraz pozostałych krajów unijnych w WTO (por. MAKROmapa z 15.05.2017). Poniżej przedstawiamy analizę dotyczącą wpływu realizacji naszego scenariusza na dynamikę polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii.</p>

>

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, szczegółowo przedstawionym w MAKROmapie z 15.05.2017, cła nałożone przez Wielk? Brytanię na polski eksport będ? równe stawkom stosowanym obecnie przez UE względem krajów trzecich. Wysokość przyszłych średnich ceł ad valorem (od wartości) w poszczególnych kategoriach handlu zagranicznego została przedstawiona w MAKROmapie z 22.05.2017. Uwzględniaj?c strukturę towarow? polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii szacujemy, że średnia wysokość ceł wprowadzonych na polski eksport do tego kraju wyniesie 4,55%.

W celu oszacowania wpływu wprowadzenia ceł na polski eksport do Wielkiej Brytanii w pierwszym kroku badania stworzyliśmy model ekonometryczny, w którym jako zmienn? objaśnian? przyjęliśmy urealnion? deflatorem polskiego eksportu roczn? dynamikę polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. W zbiorze ekonomicznych zmiennych objaśniaj?cych w naszym modelu znalazły się:

  • Roczna dynamika realnego kursu PLNGBP opóźniona o dwa kwartały. Wzrost rocznej dynamiki kursu PLNGBP o 1% ceteris paribus prowadzi po dwóch kwartałach do zmniejszenia realnej dynamiki polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii o 0,29 pkt. proc. Zmienna ta przybliża zmiany konkurencyjności cenowej polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Opóźnienie odzwierciedla natomiast stopniowy proces dostosowania cen do zmian kursu.
  • Zmiana indeksu PMI w brytyjskim przetwórstwie w ujęciu rocznym – wzrost PMI w brytyjskim przetwórstwie o 1 pkt. w ujęciu rocznym ceteris paribus prowadzi do zwiększenia realnej dynamiki polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii o 0,41 pkt. proc. Zmienna ta odzwierciedla wahania koniunktury w brytyjskim przetwórstwie, a tym samym reprezentuje ona zmiany popytu na polski eksport.

W naszej analizie koncentrujemy się jedynie na wyodrębnionym wpływie wprowadzenia ceł na polski eksport i nie uwzględniamy pozostałych potencjalnych efektów zwi?zanych z Brexitem takich jak spowolnienie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, osłabienie funta, wzrost kosztów transakcyjnych, migracje powrotne Polaków, czy też reorientacja polskiego eksportu na inne rynki. Pocz?tkowy etap negocjacji Wielkiej Brytanii z Komisj? Europejsk? w sprawie warunków Brexitu uniemożliwia w naszej ocenie przyjęcie wiarygodnych założeń dotycz?cych tych elementów.

  

Zakładamy, że wprowadzenie ceł na polski eksport do Wielkiej Brytanii zadziała podobnie jak umocnienie złotego względem funta o tej samej skali. Dlatego w kolejnym kroku badania, wykorzystuj?c stworzony wcześniej model ekonometryczny, założyliśmy aprecjację złotego względem funta równ? oszacowanej przez nas średniej wysokości ceł, jakie w naszym scenariuszu bazowym zostan? wprowadzone na polski eksport do Wielkiej Brytanii. Przy pozostałych warunkach niezmienionych  oczekujemy, że wprowadzenie ceł doprowadziłoby do spadku rocznej dynamiki polskiego eksportu do tego kraju o ok. 1,3 pkt. proc. w pierwszym roku ich obowi?zywania. Tym samym uwzględniaj?c udział Wielkiej Brytanii w strukturze geograficznej polskiego eksportu, wpływ ten na dynamikę polskiego eksportu ogółem byłby ograniczony i wyniósłby niecałe -0,1 pkt. proc. W konsekwencji, będzie miał on zaniedbywalny wpływ na tempo wzrostu polskiego PKB.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Brexit nie wstrząśnie polskim eksportem

<p style="text-align: justify;">W scenariuszu bazowym zakładamy, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do czasu podpisania ewentualnej umowy o wolnym handlu ich relacje handlowe będą definiowane przez zasady wynikające z członkostwa Wielkiej Brytanii oraz pozostałych krajów unijnych w WTO (por. MAKROmapa z 15.05.2017). Poniżej przedstawiamy analizę dotyczącą wpływu realizacji naszego scenariusza na dynamikę polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii.</p>

>

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, szczegółowo przedstawionym w MAKROmapie z 15.05.2017, cła nałożone przez Wielk? Brytanię na polski eksport będ? równe stawkom stosowanym obecnie przez UE względem krajów trzecich. Wysokość przyszłych średnich ceł ad valorem (od wartości) w poszczególnych kategoriach handlu zagranicznego została przedstawiona w MAKROmapie z 22.05.2017. Uwzględniaj?c strukturę towarow? polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii szacujemy, że średnia wysokość ceł wprowadzonych na polski eksport do tego kraju wyniesie 4,55%.

W celu oszacowania wpływu wprowadzenia ceł na polski eksport do Wielkiej Brytanii w pierwszym kroku badania stworzyliśmy model ekonometryczny, w którym jako zmienn? objaśnian? przyjęliśmy urealnion? deflatorem polskiego eksportu roczn? dynamikę polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. W zbiorze ekonomicznych zmiennych objaśniaj?cych w naszym modelu znalazły się:

  • Roczna dynamika realnego kursu PLNGBP opóźniona o dwa kwartały. Wzrost rocznej dynamiki kursu PLNGBP o 1% ceteris paribus prowadzi po dwóch kwartałach do zmniejszenia realnej dynamiki polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii o 0,29 pkt. proc. Zmienna ta przybliża zmiany konkurencyjności cenowej polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Opóźnienie odzwierciedla natomiast stopniowy proces dostosowania cen do zmian kursu.
  • Zmiana indeksu PMI w brytyjskim przetwórstwie w ujęciu rocznym – wzrost PMI w brytyjskim przetwórstwie o 1 pkt. w ujęciu rocznym ceteris paribus prowadzi do zwiększenia realnej dynamiki polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii o 0,41 pkt. proc. Zmienna ta odzwierciedla wahania koniunktury w brytyjskim przetwórstwie, a tym samym reprezentuje ona zmiany popytu na polski eksport.

W naszej analizie koncentrujemy się jedynie na wyodrębnionym wpływie wprowadzenia ceł na polski eksport i nie uwzględniamy pozostałych potencjalnych efektów zwi?zanych z Brexitem takich jak spowolnienie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, osłabienie funta, wzrost kosztów transakcyjnych, migracje powrotne Polaków, czy też reorientacja polskiego eksportu na inne rynki. Pocz?tkowy etap negocjacji Wielkiej Brytanii z Komisj? Europejsk? w sprawie warunków Brexitu uniemożliwia w naszej ocenie przyjęcie wiarygodnych założeń dotycz?cych tych elementów.

  

Zakładamy, że wprowadzenie ceł na polski eksport do Wielkiej Brytanii zadziała podobnie jak umocnienie złotego względem funta o tej samej skali. Dlatego w kolejnym kroku badania, wykorzystuj?c stworzony wcześniej model ekonometryczny, założyliśmy aprecjację złotego względem funta równ? oszacowanej przez nas średniej wysokości ceł, jakie w naszym scenariuszu bazowym zostan? wprowadzone na polski eksport do Wielkiej Brytanii. Przy pozostałych warunkach niezmienionych  oczekujemy, że wprowadzenie ceł doprowadziłoby do spadku rocznej dynamiki polskiego eksportu do tego kraju o ok. 1,3 pkt. proc. w pierwszym roku ich obowi?zywania. Tym samym uwzględniaj?c udział Wielkiej Brytanii w strukturze geograficznej polskiego eksportu, wpływ ten na dynamikę polskiego eksportu ogółem byłby ograniczony i wyniósłby niecałe -0,1 pkt. proc. W konsekwencji, będzie miał on zaniedbywalny wpływ na tempo wzrostu polskiego PKB.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin