Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Real Estate generuje w 2016 roku 704 miliony euro przychodów*

<p style="text-align: justify;">Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynoszącym 155 milionów euro.</p>

>

Podział przychodów:

 • 43 % poza Francj?  (z czego 12% w Wielkiej Brytanii, 20% w Niemczech, 4% we Włoszech) oraz 57% we Francji,
 • 72 % z tytułu Usług w zakresie Rynku Nieruchomości  (Transakcje, Konsulting, Wyceny, Zarz?dzanie Nieruchomościami i Zarz?dzanie Inwestycjami) oraz  28%  na deweloperskim rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych,
 • 38% z przychodów stałych: Konsulting, Wyceny, Zarz?dzanie Nieruchomościami, Zarz?dzanie Inwestycjami oraz Krótkoterminowy Najem Mieszkań.

Kluczowe liczby 2016:

 • Zarz?dzanie Inwestycjami: ponad 1,6 miliarda euro nowego kapitału oraz 24,1 miliarda euro aktywów pozostaj?cych pod zarz?dem w Europie.
 • Zarz?dzanie Nieruchomościami: przychody na poziomie 94 milionów euro oraz portfel nieruchomości pozostaj?cych pod zarz?dem wielkości 38 milionów m kw.
 • Doradztwo (Transakcje, Konsulting, Wyceny): przychody wynosz?ce 314 milionów euro.
 • Deweloperski rynek nieruchomości komercyjnych: wartość inwestycji 692 milionów euro do 1 stycznia 2017 roku; 178 500 m kw. powierzchni biurowych w budowie w całej Europie; 154 000 m kw. ukończonych w 2016 roku.
 • Nieruchomości Mieszkaniowe: wartość ponad 1 miliard euro, a w tym: 699 milionów euro na własny rachunek, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do roku 2015; rozpoczęła się budowa 1 593 domów.

„Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynosz?cym 155 milionów euro. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej w roku 2016 rynki nieruchomości generalnie utrzymywały się w dobrej kondycji. W ujęciu całościowym wszystkie nasze linie biznesowe rozwijaj? się. W roku 2017 zamierzamy rozpocz?ć wdrażanie naszego planu rozwoju na rok 2020, który porz?dkuje i krystalizuje nasze cele dla wszystkich linii biznesowych i wykorzystuje technologie cyfrowe do opracowania nowej oferty usług. W odniesieniu do naszych funkcji centralnych pocz?tek roku 2017 to stworzenie dwóch nowych działów: Działu Innowacji oraz Działu Danych. Na koniec warto też wspomnieć o naszym zaangażowaniu w ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), która staje się coraz ważniejsza dla naszych klientów  przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a która również jest jednym z naszych priorytetowych celów na rok 2017 i kolejne lata.” –  komentuje  Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny, BNP Paribas Real Estate.

* Przychód odpowiada przychodowi ze sprzedaży oraz dochodowi ze spółek (konsolidacja metod? praw własności). Składa się on głównie z honorariów netto z różnych linii biznesowych oraz marży na projektach budowlanych na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.

Wyniki za rok 2016 z podziałem na poszczególne linie biznesowe

 • Zarz?dzanie Inwestycjami

Przy przychodach na poziomie  98 milionów euro  w roku 2016 ta linia biznesowa odnotowała wpływy  w wysokości ponad 1,6 miliarda euro nowego kapitału. Dodatkowo zrealizowane zostały oddzielne transakcje o wartości  1,3 miliarda euro. Pod koniec roku linia ta zarz?dzała aktywami o wartości  24,1 miliarda euro  na terenie całej Europy (wzrost o 2,1 miliarda euro w porównaniu z rokiem 2015), z czego 73% w imieniu inwestorów instytucjonalnych.

Wartość zawartych transakcji to  3,9 miliarda euro  (transakcje kupna i sprzedaży), co jest wynikiem rekordowym.

 • Zarz?dzanie Nieruchomościami

Przychody z Zarz?dzania Nieruchomościami osi?gnęły w roku 2016 poziom 94 milionów euro. Ilość m kw. pozostaj?cych pod zarz?dem wzrosła o 4,5% do 38 milionów m kw., z czego 56% to powierzchnie biurowe, a 26% to nieruchomości przemysłowe i magazynowe. 40% zarz?dzanych nieruchomości zlokalizowana jest we Francji, a 60% poza jej granicami.

BNP Paribas Real Estate cieszy się pozycj? lidera na kontynencie europejskim w zakresie zarz?dzania nieruchomościami usługowymi oraz optymalnym zasięgiem regionalnym w Europie, który obejmuje 14 krajów i 58 miast.

 • Doradztwo (Transakcje, Konsulting oraz Wyceny)

W roku 2016 przychody wygenerowane w ramach działalności doradczej sięgnęły  314 milionów euro. W ramach  Transakcji  w Europie zostały wynajęte lub sprzedane  6,2 miliony m kw.  powierzchni komercyjnych  (z czego 1,9 miliona m kw. we Francji), co obejmowało realizację  3 850 transakcji komercyjnych. Wartość inwestycji osi?gnęła poziom  19 miliardów euro.

W ramach  Wycen  najwyższe dochody zostały odnotowane we Francji (46%), a następnie w Wielkiej Brytanii (24%). Wartość aktywów wycenionych w 12 krajach, w których działa ta linia biznesowa osi?gnęła poziom 289 miliardów euro i około 130 milionów m kw.

Konsulting obejmuje trzy główne rodzaje usług: doradztwo w zakresie nieruchomości dla najemców (69%), doradztwo budowlane (zarz?dzanie projektami, studium wykonalności oraz badania z zakresu możliwości realizacji potencjalnych projektów) z udziałem na poziomie 15% oraz zarz?dzanie nieruchomościami na rzecz podmiotów trzecich z udziałem na poziomie 16%.

 • Deweloperski Rynek Nieruchomości Biurowych

W roku 2016 ukończono projekty i oddano do użytku nieruchomości o wartości  692 milionów euro i powierzchni 154 000 m kw.

Wśród najważniejszych ukończonych projektów w roku 2016 znalazły się Tiburtina (Rzym), 43 800 m kw., Luxembourg Kirchberg (Luxemburg) 50 000 m kw. oraz Unicity (Levallois-Perret) 36 000 m kw.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku w Europie w trakcie realizacji było 178 500 m kw. powierzchni biurowych.

 • Nieruchomości Mieszkaniowe (Projekty Deweloperskie, Transakcje oraz Zarz?dzanie Nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod najem krótkoterminowy – Studélites oraz Hipark)

W roku 2016  wartość tej linii biznesowej osi?gnęła poziom ponad 1 miliarda euro, w tym 699 milionów euro na własny rachunek, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do roku 2015 i przekłada się na oddanie do użytku 1 847 lokali mieszkaniowych (wzrost o 44,5% w porównaniu z rokiem 2015). W budowie pozostaje 1  593 lokali mieszkaniowych.

Pod zarz?dem pozostaje  6 734  lokali mieszkaniowych w 50 domach studenckich Studélites oraz w 5 domach Hipark przeznaczonych pod najem dla osób podróżuj?cych służbowo.

 • Perspektywy na przyszłość

„Nasze cele biznesowe na rok 2017 s? jasne. Przede wszystkim oczekujemy wzrostu w zakresie Zarz?dzania Inwestycjami, co spowodowane jest głównie wysokim poziomem aktywności na rynkach we Francji oraz w Niemczech, jak również zbliżaj?cym się uruchomieniem funduszu NEIF 3. Podpisane w ostatnim czasie ogólnoeuropejskie  umowy na Zarz?dzanie Nieruchomościami, takie jak umowa podpisana z Logicor w odniesieniu do ponad 1 miliona m kw., powinny przyczynić się do zaistnienia wzrostu, jakiego oczekujemy w ramach tej linii biznesowej. Mamy również szeroko zakrojone plany odnośnie naszej działalności doradczej, z której oczekujemy przychodów przynajmniej na poziomie z roku 2016. W odniesieniu do deweloperskiego rynku nieruchomości biurowych planujemy rozpocz?ć około 10 projektów we Francji oraz w kontynentalnej części Europy. Nasza strategia rozwoju dla tej linii biznesowej opiera się częściowo na badaniu dużych nieruchomości o funkcji mieszanej obejmuj?cych powierzchnie komercyjne, mieszkaniowe oraz hotelowe w Ile-de-France i na rynkach regionalnych, a częściowo na naszej ekspansji na pozostałe rynki w Europie. Dodatkowo planujemy też rozpocz?ć budowę 2 300 domów w ramach działalności linii Nieruchomości Mieszkaniowych." –  podsumowuje Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny, BNP Paribas Real Estate.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Real Estate generuje w 2016 roku 704 miliony euro przychodów*

<p style="text-align: justify;">Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynoszącym 155 milionów euro.</p>

>

Podział przychodów:

 • 43 % poza Francj?  (z czego 12% w Wielkiej Brytanii, 20% w Niemczech, 4% we Włoszech) oraz 57% we Francji,
 • 72 % z tytułu Usług w zakresie Rynku Nieruchomości  (Transakcje, Konsulting, Wyceny, Zarz?dzanie Nieruchomościami i Zarz?dzanie Inwestycjami) oraz  28%  na deweloperskim rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych,
 • 38% z przychodów stałych: Konsulting, Wyceny, Zarz?dzanie Nieruchomościami, Zarz?dzanie Inwestycjami oraz Krótkoterminowy Najem Mieszkań.

Kluczowe liczby 2016:

 • Zarz?dzanie Inwestycjami: ponad 1,6 miliarda euro nowego kapitału oraz 24,1 miliarda euro aktywów pozostaj?cych pod zarz?dem w Europie.
 • Zarz?dzanie Nieruchomościami: przychody na poziomie 94 milionów euro oraz portfel nieruchomości pozostaj?cych pod zarz?dem wielkości 38 milionów m kw.
 • Doradztwo (Transakcje, Konsulting, Wyceny): przychody wynosz?ce 314 milionów euro.
 • Deweloperski rynek nieruchomości komercyjnych: wartość inwestycji 692 milionów euro do 1 stycznia 2017 roku; 178 500 m kw. powierzchni biurowych w budowie w całej Europie; 154 000 m kw. ukończonych w 2016 roku.
 • Nieruchomości Mieszkaniowe: wartość ponad 1 miliard euro, a w tym: 699 milionów euro na własny rachunek, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do roku 2015; rozpoczęła się budowa 1 593 domów.

„Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynosz?cym 155 milionów euro. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej w roku 2016 rynki nieruchomości generalnie utrzymywały się w dobrej kondycji. W ujęciu całościowym wszystkie nasze linie biznesowe rozwijaj? się. W roku 2017 zamierzamy rozpocz?ć wdrażanie naszego planu rozwoju na rok 2020, który porz?dkuje i krystalizuje nasze cele dla wszystkich linii biznesowych i wykorzystuje technologie cyfrowe do opracowania nowej oferty usług. W odniesieniu do naszych funkcji centralnych pocz?tek roku 2017 to stworzenie dwóch nowych działów: Działu Innowacji oraz Działu Danych. Na koniec warto też wspomnieć o naszym zaangażowaniu w ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), która staje się coraz ważniejsza dla naszych klientów  przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a która również jest jednym z naszych priorytetowych celów na rok 2017 i kolejne lata.” –  komentuje  Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny, BNP Paribas Real Estate.

* Przychód odpowiada przychodowi ze sprzedaży oraz dochodowi ze spółek (konsolidacja metod? praw własności). Składa się on głównie z honorariów netto z różnych linii biznesowych oraz marży na projektach budowlanych na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.

Wyniki za rok 2016 z podziałem na poszczególne linie biznesowe

 • Zarz?dzanie Inwestycjami

Przy przychodach na poziomie  98 milionów euro  w roku 2016 ta linia biznesowa odnotowała wpływy  w wysokości ponad 1,6 miliarda euro nowego kapitału. Dodatkowo zrealizowane zostały oddzielne transakcje o wartości  1,3 miliarda euro. Pod koniec roku linia ta zarz?dzała aktywami o wartości  24,1 miliarda euro  na terenie całej Europy (wzrost o 2,1 miliarda euro w porównaniu z rokiem 2015), z czego 73% w imieniu inwestorów instytucjonalnych.

Wartość zawartych transakcji to  3,9 miliarda euro  (transakcje kupna i sprzedaży), co jest wynikiem rekordowym.

 • Zarz?dzanie Nieruchomościami

Przychody z Zarz?dzania Nieruchomościami osi?gnęły w roku 2016 poziom 94 milionów euro. Ilość m kw. pozostaj?cych pod zarz?dem wzrosła o 4,5% do 38 milionów m kw., z czego 56% to powierzchnie biurowe, a 26% to nieruchomości przemysłowe i magazynowe. 40% zarz?dzanych nieruchomości zlokalizowana jest we Francji, a 60% poza jej granicami.

BNP Paribas Real Estate cieszy się pozycj? lidera na kontynencie europejskim w zakresie zarz?dzania nieruchomościami usługowymi oraz optymalnym zasięgiem regionalnym w Europie, który obejmuje 14 krajów i 58 miast.

 • Doradztwo (Transakcje, Konsulting oraz Wyceny)

W roku 2016 przychody wygenerowane w ramach działalności doradczej sięgnęły  314 milionów euro. W ramach  Transakcji  w Europie zostały wynajęte lub sprzedane  6,2 miliony m kw.  powierzchni komercyjnych  (z czego 1,9 miliona m kw. we Francji), co obejmowało realizację  3 850 transakcji komercyjnych. Wartość inwestycji osi?gnęła poziom  19 miliardów euro.

W ramach  Wycen  najwyższe dochody zostały odnotowane we Francji (46%), a następnie w Wielkiej Brytanii (24%). Wartość aktywów wycenionych w 12 krajach, w których działa ta linia biznesowa osi?gnęła poziom 289 miliardów euro i około 130 milionów m kw.

Konsulting obejmuje trzy główne rodzaje usług: doradztwo w zakresie nieruchomości dla najemców (69%), doradztwo budowlane (zarz?dzanie projektami, studium wykonalności oraz badania z zakresu możliwości realizacji potencjalnych projektów) z udziałem na poziomie 15% oraz zarz?dzanie nieruchomościami na rzecz podmiotów trzecich z udziałem na poziomie 16%.

 • Deweloperski Rynek Nieruchomości Biurowych

W roku 2016 ukończono projekty i oddano do użytku nieruchomości o wartości  692 milionów euro i powierzchni 154 000 m kw.

Wśród najważniejszych ukończonych projektów w roku 2016 znalazły się Tiburtina (Rzym), 43 800 m kw., Luxembourg Kirchberg (Luxemburg) 50 000 m kw. oraz Unicity (Levallois-Perret) 36 000 m kw.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku w Europie w trakcie realizacji było 178 500 m kw. powierzchni biurowych.

 • Nieruchomości Mieszkaniowe (Projekty Deweloperskie, Transakcje oraz Zarz?dzanie Nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod najem krótkoterminowy – Studélites oraz Hipark)

W roku 2016  wartość tej linii biznesowej osi?gnęła poziom ponad 1 miliarda euro, w tym 699 milionów euro na własny rachunek, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do roku 2015 i przekłada się na oddanie do użytku 1 847 lokali mieszkaniowych (wzrost o 44,5% w porównaniu z rokiem 2015). W budowie pozostaje 1  593 lokali mieszkaniowych.

Pod zarz?dem pozostaje  6 734  lokali mieszkaniowych w 50 domach studenckich Studélites oraz w 5 domach Hipark przeznaczonych pod najem dla osób podróżuj?cych służbowo.

 • Perspektywy na przyszłość

„Nasze cele biznesowe na rok 2017 s? jasne. Przede wszystkim oczekujemy wzrostu w zakresie Zarz?dzania Inwestycjami, co spowodowane jest głównie wysokim poziomem aktywności na rynkach we Francji oraz w Niemczech, jak również zbliżaj?cym się uruchomieniem funduszu NEIF 3. Podpisane w ostatnim czasie ogólnoeuropejskie  umowy na Zarz?dzanie Nieruchomościami, takie jak umowa podpisana z Logicor w odniesieniu do ponad 1 miliona m kw., powinny przyczynić się do zaistnienia wzrostu, jakiego oczekujemy w ramach tej linii biznesowej. Mamy również szeroko zakrojone plany odnośnie naszej działalności doradczej, z której oczekujemy przychodów przynajmniej na poziomie z roku 2016. W odniesieniu do deweloperskiego rynku nieruchomości biurowych planujemy rozpocz?ć około 10 projektów we Francji oraz w kontynentalnej części Europy. Nasza strategia rozwoju dla tej linii biznesowej opiera się częściowo na badaniu dużych nieruchomości o funkcji mieszanej obejmuj?cych powierzchnie komercyjne, mieszkaniowe oraz hotelowe w Ile-de-France i na rynkach regionalnych, a częściowo na naszej ekspansji na pozostałe rynki w Europie. Dodatkowo planujemy też rozpocz?ć budowę 2 300 domów w ramach działalności linii Nieruchomości Mieszkaniowych." –  podsumowuje Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny, BNP Paribas Real Estate.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin