Blisko 60% spółek chce pozyskiwać innowacje poprzez rozwój swoich dostawców

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W erze transformacji cyfrowej kluczem do sukcesu poszczególnych spółek i całych sektorów gospodarki jest innowacyjność – dla 70% dostawców innowacje w zakresie produktów i usług są elementem, na którym się koncentrują i stanowi wyróżnik na tle konkurencji. Istotną rolę na etapie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań mogą odgrywać nowoczesne działy zakupów, z których aż 59% chce innowacje wypracowywać wspólnie z dostawcami. Proces ten ułatwiają programy rozwoju dostawców, które posiada zaledwie 15% firm w Polsce. </strong></span></span></p>

>

Różne metody pozyskiwania innowacji z zewn?trz organizacji

Dostarczanie i rozwój innowacji postrzegany jest przez dostawców przede wszystkim jako droga do zwiększenia przychodów dla ich klientów. Pozyskiwanie rozwi?zań innowacyjnych może zwiększyć sprzedaż produktów lub usług poprzez poprawę ich parametrów użytkowych czy zaspokojenie nowej niszy rynkowej. Według 29% dostawców, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, rozwój innowacji jest także metod? redukcji kosztów. Wpływ zakupów innowacji na wynik finansowy jest zwi?zany z  nabywaniem materiałów i surowców produkcyjnych, które w przedsiębiorstwach produkcyjnych mog? stanowić nawet 60-70% kosztów operacyjnych.  

Wszechobecne i narastaj?ce zjawisko transformacji cyfrowej (ang. Digital Transformation) sprawia, że na polskim rynku w pierwszej kolejności oczekuje się innowacji organizacyjnych, czyli usprawnień obecnych procesów i struktur organizacyjnych (32% wskazań). Inny istotny obszar (poziom 23-28%) stanowi? innowacje produktowo-usługowe i marketingowo-sprzedażowe, wspieraj?ce zarz?dzanie relacjami z klientem oraz sprzedaż produktów i usług – podkreśla Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.  

Jedn? z głównych przeszkód spowalniaj?cych wdrażanie innowacji s? obawy, że ich pozyskanie lub zakup będ? zbyt skomplikowane. Z tego względu 59% zarz?dzaj?cych zakupami preferuje współtworzenie projektów innowacyjnych wspólnie z dostawcami (model zaawansowanej współpracy wertykalnej odbiorcy z dostawc?). Rozwi?zanie to dobrze komponuje się z opini? kontrahentów – aż 71% badanych dostawców podkreślało innowacyjność swoich produktów i usług jako wyróżnik konkurencyjny. Rol? nowoczesnych jednostek zakupowych pozostaje właściwe zidentyfikowanie, ocena i  wykorzystanie potencjału innowacyjnych rozwi?zań swoich dostawców.  

Możliwość zakupu innowacji z zewn?trz od innej firmy na wczesnym etapie rozwoju tj. koncepcji, wstępnej analizy lub prototypu, wskazywana jest przez ok. 40% zarz?dzaj?cych funkcj? zakupów analizowanych przedsiębiorstw w Polsce. Znacznie częściej preferuj? oni pozyskiwanie innowacji poprzez współpracę z obecnymi dostawcami (blisko 60% wskazań). Zakup innowacji szczególnie na wczesnym etapie rozwoju wi?że się z większym ryzykiem i procesem odbiegaj?cym od standardowych zakupów – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.  

Relacje kluczem do wypracowania innowacji

Aż 57% dostawców podkreśla, że tak trudno mierzalne elementy jak wzajemne zaufanie i jakość relacji s? głównym warunkiem skutecznego angażowania kontrahentów w wypracowywanie innowacyjnych rozwi?zań. Powyższe czynniki s? istotniejsze niż długoterminowa współpraca, zaangażowanie kadry zarz?dzaj?cej klienta czy podział ryzyka pomiędzy partnerów. Praktyki innych rynków wskazuj? wręcz na rosn?c? rolę ścisłej współpracy z dostawcami, charakteryzuj?c? się takimi elementami, jak oddelegowywanie pracowników do współpracy operacyjnej celem wymiany wiedzy.  

Również kieruj?cy jednostkami zakupowymi w firmach wśród barier wspólnego wypracowywania innowacji wskazywali najczęściej na aspekty komunikacyjne i relacyjne (44% wskazań przedstawicieli działów zakupów) – szczególnie na niewystarczaj?cy kontakt i relację biznesow? z dostawc?. Inn? istotn? barier? wskazywan? przez ok. 40% respondentów s? sformalizowane, często wielopoziomowe procedury podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.  

Ryzyko zwi?zane z innowacjami blokuje ich rozwój w firmach

W przypadku zakupu innowacji główne ograniczenie dla zarz?dzaj?cych zakupami w firmach stanowi? procesy ukierunkowane na zarz?dzanie ryzykiem – brak możliwości zagwarantowania sukcesu innowacji (55% wskazań) czy procedury ukierunkowane na standaryzację oraz porównywalność ofert (50%). Ich konstrukcja utrudnia lub wręcz uniemożliwia współpracę z nowymi podmiotami na rynku bez wymaganych referencji czy odpowiedniej skali przychodów. Tak? charakterystykę spełniaj? np.  wiod?ce w rankingach innowacyjności spółki typu startup.  

Ciekawym rozwi?zaniem wspieraj?cym pozyskiwanie innowacji i docieranie m.in. do interesuj?cych spółek typu startup jest crowdsourcing, czyli wymiana doświadczeń i szukanie rozwi?zań bież?cych wyzwań w gronie praktyków danej branży, dostawców czy środowisk akademickich. Na rynku polskim największym zainteresowaniem cieszy się forma wymiany doświadczeń z dostawcami i spółkami z  branży, wskazana przez 30% uczestników badania– mówi Katarzyna Cichoń, menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.  

Wspieranie innowacyjności

Zewnętrzni dostawcy umacniaj? swoj? pozycję jako podstawowego źródła rozwi?zań innowacyjnych dla przedsiębiorstw. Wykorzystanie tak zdefiniowanego potencjału innowacji wymaga od działów zakupów i zarz?dzaj?cych spółkami systemowego podejścia do zarz?dzania baz? dostawców. Na rynku polskim przeważaj? (38% analizowanych przedsiębiorstw) metody i narzędzia właściwe dla ugruntowanych, ale niezaawansowanych praktyk SRM (ang. Supplier Relationship Management). Etap wspólnego wypracowywania innowacji jest dopiero jednym z najbardziej zaawansowanych stadiów tego modelu.  

Kompletne i dojrzałe zarz?dzanie dostawcami powinno stanowić zbiór praktyk uwzględniaj?cych wartość dodan? wnoszon? przez dostawców, natomiast tylko 30% badanych firm wypracowuj?cych rozwi?zania innowacyjne z dostawcami deklaruje posiadanie jasno zdefiniowanych wskaźników KPI w tym obszarze. Również programy rozwoju dostawców s? stosowane obecnie przez zaledwie 15% organizacji.  

Zapytania o informację i angażowanie dostawców w wypracowywanie specyfikacji to najczęściej stosowana obecnie praktyka angażowania dostawców w innowacyjne inicjatywy, stosowana przez 93% jednostek zakupowych. Częstotliwość ich wykorzystania jest silnie skorelowana z kategoriami zakupów. Wśród dostawców w proces RFI (ang. Request for Information) najczęściej angażowali się przedstawiciele branży technologicznej i budowlanej – podkreśla Katarzyna Cichoń, menedżer w  dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.  

Przyszłość organizacji zakupowych  

Opinia dotycz?ca strategicznej przyszłości funkcji zakupów („Zakupy 2035”) w firmach jest mocno zróżnicowana, jednak zarz?dzaj?cy tym obszarem s? przekonani, że ich zespoły będ? nadal funkcjonowały w przedsiębiorstwie przyszłości. Aż 36% badanych wskazało na wzrost strategicznej roli działu zakupów w organizacji do poziomu, który miałby doprowadzić do tzw. „prymatu funkcji zakupów” w organizacji. Powyższy scenariusz podkreśla rolę nowoczesnych zespołów zakupowych jako ł?cznika innowacyjnego rynku dostawców i wewnętrznych zespołów operacyjnych. Określaj?c potencjalne kierunki rozwoju funkcji zakupów, respondenci wskazali również na „agencję kreatywn?” (30%), tj. kształtowanie nowych modeli operacyjnych i zarz?dzanie trendami oraz model „zarz?dzania przez projekty”, gdzie jednostka zakupowa jest elastyczn? struktur? projektow? składaj?c? się głównie z wyspecjalizowanych, niezależnych doradców (tzw. zewnętrznych kontraktorów).  

Czynnikiem sukcesu w budowaniu organizacji zakupowych przyszłości będzie również właściwe zdefiniowanie profilu jej pracownika. Według 74% badanych wizja profilu kompetencyjnego pracownika zespołu zakupów przyszłości najbliższa jest roli „wewnętrznego konsultanta”. Jako inne wspieraj?ce go role, podkreślaj?ce istotność budowania relacji pomiędzy dostawcami i  przedsiębiorstwem, zostały wskazane profile „mediatora zarz?dzaj?cego relacjami” i „coach dla dostawców – mówiJan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.  

Jednym z czynników kształtuj?cych przyszł? rolę funkcji zakupów będzie rozwój technologii cyfrowych. Jako wiod?ce technologie silnie oddziaływuj?ce na kierunek rozwoju zakupów zostały wskazane wykorzystanie platform i aplikacje mobilne (75% respondentów) oraz techniki zawansowanej analizy danych (ang. Data & Analytics – 36%). Wysoko ocenione zostało znaczenie m.in. robotyki procesów biznesowych (ang. RPA – Robotic Process Automation), zaś nisko oceniona została rola druku 3D (jedynie 2% wskazań).  

Ważne jest, aby adresuj?c w spółkach strategię innowacji, dobrze zdefiniować jej przełożenie na funkcje zakupowe. Właściwie zdefiniowanie zasady współpracy z dostawcami, programy rozwoju dostawców czy wykorzystanie narzędzi crowdsourcingu to obecnie domena nowoczesnych, nastawionych na usprawnienia zespołów zakupowych. Na polskim rynku ten potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany – dodaje Katarzyna Cichoń, menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.  

Pełna treść raportu dostępna na stronie kpmg.pl.  

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Procurement Innovation Challenge – jak kupować innowacje, kupuj?c innowacyjnie” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród 54 dyrektorów i kierowników obszaru zakupów w firmach działaj?cych na polskim rynku, a także przedstawicieli dostawców. Celem badania był przegl?d trendów dotycz?cych działania zespołów zakupowych w firmach w Polsce oraz określenie kierunku ich rozwoju pod k?tem pozyskiwania innowacji. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2016 roku metod? kwestionariusza on-line i wywiadów pogłębionych. Próba obejmowała największe polskie organizacje ze wszystkich sektorów gospodarki, z których 40% zadeklarowało w ostatnim roku wartość wydatków zakupowych na poziomie przekraczaj?cym 500 mln PLN.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19