Aktualności firm stowarzyszonych

Ayming nowa nazwa Alma Consulting Group Polska

<p style="text-align: justify;"><strong>Ayming jest wiodącą grupą konsultingową świadczącą usługi Business Performance w skali międzynarodowej, powstałą z połączenia Alma Consulting Group Polska i Lowendalmasaï. Celem połączenia jest stworzenie nowego podejścia do konsultingu, które będzie opierało się na ulepszeniu wyników oraz przyspieszeniu procesów wdrażanych w firmach dostosowanych do wymagań i kontekstu, które nastawione będą na poprawę wyników w krótko i długoterminowej perspektywie. </strong></p>

>

Ayming dostarcza spółkom wsparcie strategiczne i operacyjne pozwalaj?ce usprawnić oraz w sposób zrównoważony rozwijać każdy z kluczowych obszarów działalności firmy: podatki i opłaty, koszty ubezpieczeń społecznych, koszty zakupów, dotacje i Ulgi B+R. Ayming to 1.500 ekspertów w 14 krajach systematycznie   obsługuj?cych klientów w celu wyszukania i opracowania różnych możliwości poprawy wyniku firm. Założeniem spółki jest ci?głe tworzenie nowego zakresu możliwości w celu poprawy wyników firm z podejściem nastawionym na efekty.

„W ci?gu ostatnich 30 lat spółki lokalne i międzynarodowe koncerny obdarzały nas pełnym zaufaniem, pozwalaj?c nam systematycznie zapewniać wsparcie w poprawianiu ich wyników i osi?ganiu celów. Sukces naszych klientów i uznanie naszego doświadczenia s? dla nas największymi nagrodami. Zespoły Grupy Konsultingowej Alma i Lowendalmasaï ze szczególn? dum? staj? się teraz grup? Ayming. Nazwa ta symbolizuje nasze nastawienie na osi?ganie wyników w prowadzonej działalności, to znaczy świadomość rozwijania ogólnej efektywności spółek poprzez wykrywanie jej w każdym możliwym miejscu i organizowanie wszystkiego pod k?tem dostarczania konkretnych, mierzalnych wyników w wieloletniej perspektywie. Jest to charakterystyczny dla nas sposób prowadzenia naszej działalności.” – Hervé AMAR, Prezes Ayming.

Misja firmy jako międzynarodowej grupy świadcz?cej usługi Business Performance polega na odkryciu i rozwijaniu aspektów efektywności w celu zrównoważonego tworzenia wartości. Doradcze wsparcie Ayming zawsze prowadzi do uzyskania mierzalnych wyników, które przyczyniaj? się do ogólnej efektywności firmy.

„Podczas wieloletniego doświadczenia na rynku polskim zaufało nam wiele spółek, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i z czego czerpiemy największ? satysfakcję. Poł?czenie Alma Consulting Group Polska i Lowendalmasaï, które wspólnie tworz? Ayming Business Performance Consulting Group Polska pozwoli nam na wyniesienie naszych klientów na jeszcze wyższy poziom świadczonych im usług” – mówi Abbas Djobo, Wiceprezes Ayming Polska.

Jesteśmy dumni z poł?czenia dwóch międzynarodowych firm konsultingowych Alma Consulting Group Polska i Lowendalmasaï. Jest to nowy pocz?tek w osi?ganiu wspólnych celów wraz z naszymi klientami w zakresie Business Performance’u. Zmieniamy się wraz z rynkiem dlatego przeistoczenie firmy było naturalnym krokiem, który pozwoli nam wspierać naszych klientów na jeszcze wyższym i bardziej kompleksowym poziomie” – mówi Łukasz Radosz, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Ayming Polska

Ayming Polska

Ayming Polska jest wiod?c? grup? konsultingow? świadcz?c? usługi Business Performance w skali międzynarodowej, powstał? z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, dysponuj?c? oddziałami w 14 krajach: Belgia, Kanada, Chiny, Czechy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Portugalia i Hiszpania. W 2016 roku Grupa składaj?ca się z około 1.500 osób uzyskała obrót 173 mln euro.

Ayming posiada wieloletnie doświadczenie, w tworzeniu wartości co pozwala na wzmocnienie konsultingu strategicznego i operacyjnego, jaki oferuje w czterech dziedzinach swojej działalności: podatki i opłaty, koszty ubezpieczeń społecznych, koszty zakupów, dotacje i Ulgi B+R.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin