Analizy i badania

Anomalie pogodowe ograniczyły aktywność w budownictwie

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w kwietniu o 4,3% r/r wobec wzrostu o 17,2% w marcu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie spadła o 1,2% m/m.</p>

>

Do zmniejszenia aktywności w budownictwie przyczyniły się wspomniana wyżej różnica w liczbie dni roboczych i anomalie pogodowe. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach produkcja budowlano-montażowa znajdzie się w trendzie wzrostowym, co będzie zwi?zane z oczekiwan? przez nas rosn?c? absorpcj? środków unijnych, znacz?cym zwiększeniem publicznych nakładów na infrastrukturę oraz ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym. Wsparciem dla naszego scenariusza jest odnotowany w I kw. br. silny wzrost inwestycji realizowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego (o 11,2% r/r wobec spadku o 21,7% r/r w IV kw. 2016 r.). Na korzystne perspektywy branży budowlanej wskazuje odnotowany w kwietniu kolejny wzrost odsezonowanego wskaźnika dotycz?cego bież?cego portfela zamówień w budownictwie na rynku krajowym (do poziomu najwyższego od listopada 2008 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Anomalie pogodowe ograniczyły aktywność w budownictwie

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w kwietniu o 4,3% r/r wobec wzrostu o 17,2% w marcu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie spadła o 1,2% m/m.</p>

>

Do zmniejszenia aktywności w budownictwie przyczyniły się wspomniana wyżej różnica w liczbie dni roboczych i anomalie pogodowe. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach produkcja budowlano-montażowa znajdzie się w trendzie wzrostowym, co będzie zwi?zane z oczekiwan? przez nas rosn?c? absorpcj? środków unijnych, znacz?cym zwiększeniem publicznych nakładów na infrastrukturę oraz ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym. Wsparciem dla naszego scenariusza jest odnotowany w I kw. br. silny wzrost inwestycji realizowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego (o 11,2% r/r wobec spadku o 21,7% r/r w IV kw. 2016 r.). Na korzystne perspektywy branży budowlanej wskazuje odnotowany w kwietniu kolejny wzrost odsezonowanego wskaźnika dotycz?cego bież?cego portfela zamówień w budownictwie na rynku krajowym (do poziomu najwyższego od listopada 2008 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin