Analizy i badania

Zatłoczone miasta zmieniają polskie budownictwo. W przyszłości będziemy mieszkać i pracować w zielonych budynkach zdalnie sterowanych

<p style="text-align: justify;">Korki uliczne, w opinii ponad połowy przedstawicieli branży budowlanej w Polsce, będą mieć najważniejszy wpływ na budownictwo przyszłości. Na kolejnych miejscach znalazły się regulacje prawne (40 proc.) i mobilny styl życia (33 proc.) – wynika z raportu EFL „Budownictwo przyszłości. Pod lupą”.</p>

>

Nowoczesne budynki będ? zdalnie sterowane za pomoc? aplikacji (82 proc. wskazań), wykorzystywały zielon? infrastrukturę (72 proc.) oraz uwzględniały potrzeby rodzin pracowników i lokalnych społeczności (72 proc.). W zwi?zku z tym, najszybciej powinny się upowszechnić rozwi?zania zwiększaj?ce efektywność energetyczn? budynków (93 proc.), odnawialne źródła energii i systemy inteligentne w budownictwie (oba po 89 proc. wskazań). Co jednak ciekawe, ponad połowa zbadanych podmiotów podchodzi ostrożnie do tych trendów – wdraża nowe rozwi?zania, jeśli te sprawdziły się w innych firmach.

-  O przyszłości polskiej branży budowlanej zdecyduje nie tylko rola, jak? obecnie odgrywa w naszej gospodarce, ale przede wszystkim to, jak branża odpowie na nowe zjawiska społeczne i będzie uczestniczyć w  eksploracji międzynarodowych trendów. Do niedawna atrakcyjność sektora opierała się na tanich pracownikach. Dziś już nie stanowi to argumentu, bo obecna sytuacja na rynku pracy ograniczyła możliwości ekstensywnego rozwoju. Nadszedł czas rozwoju intensywnego, w tym nowych rozwi?zań. Główne jaskółki zmian to potrzeba kontaktu z natur?, moda zero waste, rosn?ce znaczenie relacji społecznych oraz rozwój rozwi?zań opartych na współdzieleniu i wynajmie. A kluczem do realizacji tych potrzeb s? dwa czynniki – ekologia i nowe technologie. I warto podkreślić, że wiele nowych trendów, do niedawna jeszcze postrzeganych jako ciekawostki, zadomowiło się w Polsce i jest wdrażanych przez polskie przedsiębiorstwa. Mam tutaj na myśli między innymi producentów energii słonecznej czy inżynierów projektuj?cych domy pasywne czy inteligentne. W tym zakresie naprawdę mamy już wiele do powiedzenia, a jak wynika z naszego raportu, mamy szansę na więcej  – zauważył  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL S.A.

Korki i prawo

Największy wpływ na budownictwo przyszłości w opinii 54 proc. zapytanych będ? mieć rosn?ce zatłoczenie miast i korki. Drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem s? regulacje prawne (40 proc.), a trzecim – mobilny styl życia (33 proc.). Z kolei najrzadziej wybierano wyczerpywanie się zasobów (5 proc.) oraz lepszy dostęp do internetu i cyfryzację (6 proc.). Eksperci zwracaj? uwagę, że choć przede wszystkim chodzi o stworzenie przyszłym mieszkańcom i pracownikom jak najlepszych warunków infrastrukturalnych i komunikacyjnych, to jednak nie powinna dziwić dość duża liczba wskazań na regulacje prawne. To, jakie będ? w przyszłości budynki, w dużym stopniu zależy od przepisów określaj?cych wymogi techniczne, w tym standard energetyczny budynków. Np. już od 2021 r. prawo wymusi budowanie domów mieszkalnych charakteryzuj?cych się niemal zerowym zużyciem energii (tzw. domów pasywnych) i dużym udziałem energii odnawialnych (np. energii słonecznej).

Budynki przyszłości

Przedstawiciele branży budowalnej zapytani o największe trendy budowlane, w pierwszej kolejności wskazali na zdalne sterowanie budynkami za pomoc? odpowiednich aplikacji (82 proc.). Niewiele mniej, bo 77 proc. firm uważa, że nowoczesne budynki będ? wykorzystywały rozwi?zania bazuj?ce na tzw. zielonej infrastrukturze (zielone tarasy, dachy, fasady), a 72 proc. twierdzi, że będ? uwzględniały potrzeby rodzin pracowników oraz lokalnych społeczności. Z kolei z ide? budynków w pełni autonomicznych pod względem zapotrzebowania na energię zetknęło się 52 proc. badanych przez nas firm. Najrzadziej spotykany wśród respondentów okazał się trend dotycz?cy elewacji wtapiaj?cych się w miasta (18 proc.).

Technologie, które według badanych podmiotów działaj?cych w branży budowlanej maj? szansę się upowszechnić, to przede wszystkim rozwi?zania zwiększaj?ce efektywność energetyczn? budynków (93 proc.) oraz odnawialne źródła energii i systemy inteligentne w budownictwie (oba po 89 proc. wskazań).  Warto także zwrócić uwagę, że wśród zjawisk obserwowanych w budownictwie duży potencjał maj? również odzysk wody deszczowej (81 proc.), prefabrykaty (77 proc.), domy pasywne (74 proc.) oraz nowe materiały budowlane (68 proc.).

W Polsce powyższe rozwi?zania budownictwa zrównoważonego s? już w zasadzie standardem w przypadku nowych biurowców, budynków przemysłowych, handlowych czy hotelowych i mieszkalnych. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego informuje, że już ponad 500 budynków uzyskało zielony certyfikat, np. BREEM, LEED czy WELL. Aż połowa z nich jest zlokalizowana na Mazowszu, 55 w Małopolsce, a 48 na Dolnym Śl?sku.

Otwartość na nowości

Choć w raporcie EFL można dostrzec spor? znajomość trendów wśród reprezentantów budownictwa, to jednak pod względem ich adaptacji większość badanych jest ostrożna. Aż 59 proc. przedsiębiorstw to podmioty zainteresowane innowacjami i trendami, ale boj?ce się chybionych inwestycji. Z tego względu wdrażaj? nowe rozwi?zania, jeśli te sprawdziły się w innych firmach. 13 proc. to pionierzy, którzy dostrzegaj? potrzebę wyznaczania i wdrażania trendów oraz s? gotowi podj?ć ryzyko. Co 12. zapytanemu odpowiada status quo.

Skłonność do szukania nowych rozwi?zań oraz łatwość adaptacji do zmieniaj?cych się warunków rynkowych w dużym stopniu zależy od specyfiki wykonywanego zawodu. Najbardziej otwart? na nowości grup? zawodow? s? architekci (88 proc.), architekci i projektanci wnętrz (87 proc.), projektanci wzornictwa przemysłowego (80 proc.) oraz budowlańcy inżynierowie (80 proc.). Z kolei najmniej za pan brat z trendami s? urbaniści i planiści.

Pełna wersja raportu „Budownictwo przyszłości. Pod lup?” jest dostępny pod adresem  https://media.efl.pl/reports/16870.

Ósmy raz pod lup?

Raport „Budownictwo przyszłości. Pod lup?”  jest ósmym z kolei opracowaniem z serii „Pod lup?”. Pierwszy charakteryzował kondycję mikro-, małych i średnich firm w Polsce („MŚP pod lup?”, 2011), drugi poświęcony był sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce („Agro pod lup?”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty prowadzenia działalności transportowej w Polsce („Transport pod lup?”, 2013), czwarte – wsparcie młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lup?”, 2014), pi?te – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lup?”, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP w Polsce („Inwestycje w MŚP. Pod lup?”, 2016). Natomiast ubiegłoroczne, siódme wydanie, dotyczyło pokolenia milenialsów („Millenialsi w MŚP. Pod lup?”, 2017).

Raport przekazuje wielostronny obraz obszaru, jakim jest budownictwo, które jest kołem zamachowym gospodarki, stanowi?c trzecie źródło PKB w Polsce. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach opinii, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki zwi?zanej z budownictwem, inżynieri? budowlan?, architektur?, urbanistyk? i procesami społecznymi w obszarze zamieszkiwania. Źródłem treści s? również opracowania branżowe (raporty sektora leasingu, bankowego, budowlanego), dane GUS, a także dostępna publicystyka dotycz?ca inwestycji infrastrukturalnych i mieszkalnictwa. Raport wzbogacaj? wywiady ze specjalistami wielu dziedzin wprost lub pośrednio zwi?zanych z budowaniem: architektami, urbanistami czy naukowcami.

Metodologia badania:

Badanie „Budownictwo przyszłości. Pod lup?” zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm z branży budowlanej (budownictwo mieszkaniowe, komercyjne, inżynieryjne, działalność projektowa) dobranych w sposób losowo-kwotowy. 40 proc. stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 9 osób, tyle samo mali przedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 49 osób, a 20 proc. średni przedsiębiorcy z maksimum 249 osobami na pokładzie. Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) od 7 czerwca do 4 lipca 2018 roku.  

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 310 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!