Analizy i badania

Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i usług) w strefie euro zmniejszył się do 53,9 pkt. w maju

<p style="text-align: justify;">Pogorszenie koniunktury wynikało ze zmniejszenia wartości wskaźnika dotyczącego przetwórstwa, co nie zostało w pełni skompensowane przez wzrost indeksu dotyczącego sektora usług. Odczyt ten sygnalizuje wzrost PKB w II kw. w strefie euro równy 0,5% kw/kw wobec 0,2% w I kw.</p>

>

Ponadto dane wskazały na dalsze zmniejszenie zróżnicowania wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty pod względem geograficznym. W Niemczech wskaźnik PMI nie zmienił się w stosunku do kwietnia (56,1 pkt.), a pozostałe kraje unii monetarnej (z wył?czeniem Francji) ł?cznie rozwijały się w maju w tempie najwyższym od prawie siedmiu lat. Pokazuje to, że wzrost gospodarczy strefie euro jest coraz  bardziej zrównoważony, co sprzyja trwałości ożywienia. Pogorszenie koniunktury odnotowano jedynie we Francji, gdzie indeks PMI wskazał na zmniejszenie aktywności gospodarczej (spadek do 49,3 pkt. w maju z 50,6 pkt. w kwietniu).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!