Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w strefie euro przyspiesza

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zwiększył się w marcu do 56,7 pkt. wobec 56,0 pkt. w lutym, co jest jego najwyższym poziomem od kwietnia 2011 r.</p>

>

Wzrost indeksu wynikał z silnego zwiększenia składowej dla aktywności w usługach podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało nieznaczne obniżenie składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. W całym I kw. zagregowany indeks PMI dla strefy euro zwiększył się do 55,7 pkt. wobec 53,8 pkt. w IV kw. 2016 r. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika PKB w strefie euro w I kw. nie zmieni się w porównaniu do IV kw. 2016 r. i wyniesie 0,4%.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla zatrudnienia do najwyższego poziomu od lipca 2007 r. (54,9 pkt. w marcu wobec 53,8 pkt. w lutym). Jest on efektem utrzymuj?cego się w ostatnich miesi?cach silnego wzrostu nowych zamówień (55,5 pkt. I kw. br. wobec 53,6 pkt. w IV kw. ub. r.) oraz bież?cej produkcji (55,7 pkt. wobec 53,8 pkt). Wyższe zamówienia przy ograniczonych mocach wytwórczych oddziałuj? w kierunku wzrostu zaległości produkcyjnych i narastania presji kosztowej. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zwiększenie składowej dla zaległości produkcyjnych (52,5 pkt. w I kw. wobec 51,8 pkt. w IV kw.) przy jednoczesnym wzroście składowych dla cen wyrobów gotowych (52,4 pkt. wobec 50,8 pkt.) oraz kosztów produkcji (59,8 pkt. wobec 55,9 pkt.). Warto zwrócić uwagę, że zagregowany indeks PMI dla Francji drugi miesi?c z rzędu ukształtował się powyżej wartości dla Niemiec.

W ujęciu geograficznym szybsze tempo wzrostu aktywności gospodarczej odnotowano w Niemczech oraz we Francji, podczas gdy w pozostałych gospodarkach strefy euro doszło do jego nieznacznego obniżenia. Poprawa koniunktury w Niemczech wynikała ze wzrostu składowych zarówno dla aktywności w usługach, jak i bież?cej produkcji w przetwórstwie. We Francji w kierunku wzrostu zagregowanego indeksu PMI oddziaływała wyższa składowa dla aktywności w usługach, podczas gdy przeciwny efekt miało obniżenie składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zwiększył się w marcu do 58,3 pkt. wobec 56,8 pkt. w lutym i ukształtował się na najwyższym poziomie od kwietnia 2011 r. W całym I kw. wzrósł do 57,2 pkt. wobec 55,0 pkt. IV kw. ub. r., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika niemieckiego PKB zwiększy się w I kw. do 0,5% wobec 0,4% w IV kw. ub. r. Wzrost indeksu PMI dla niemieckiego przetwórstwa w marcu wynikał z wyższych wkładów wszystkich 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień, bież?cej produkcji, zapasów pozycji zakupionych oraz czasu dostaw).Warto zauważyć, że indeks dla nowych zamówień eksportowych ukształtował się na najwyższym poziomie od kwietnia 2011 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza ożywienia w światowym handlu. Jednocześnie wzrost zamówień eksportowych w niemieckim przetwórstwie sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (dobra pośrednie). Wspiera to nasz? prognozę, zgodnie z któr? roczna dynamika polskiego eksportu zwiększy się w I kw. br. do 8,8% wobec 8,6% w IV kw. ub. r. W  kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego zwiększenia rocznej dynamiki eksportu, która w II poł. przyjmie dwucyfrowy poziom (patrz niżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!