Analizy i badania

Wskaźnik koniunktury dla polskiego przetwórstwa rozczarował

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI) nie zmienił się w grudniu w porównaniu do listopada i wyniósł 52,1 pkt. Odczyt ten był poniżej naszej prognozy (53,5 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,3 pkt.). Poprawa nastrojów wynikała z wzrostu składowych dotyczących bieżącej produkcji i zatrudnienia oraz wydłużenia się czasu dostaw.</p>

>

Składowa dotycz?ca bież?cej produkcji zwiększyła się z 52,7 pkt. w listopadzie do 53,1 pkt. w grudniu (najwyższy poziom od lipca br.). Naszym zdaniem, istotnym źródłem zwiększenia tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie było przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które musiały zostać rozliczone do końca ub. r. Pomimo zwiększenia subindeksu dot. bież?cej produkcji, negatywny wpływ efektu dni roboczych będzie oddziaływał w kierunku ograniczenia wzrostu produkcji przemysłowej w grudniu, co jest spójne z nasz? prognoz? jej dynamiki (4,8% r/r w grudniu wobec 7,8% w listopadzie).

W strukturze grudniowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje spadek składowej dot. nowych zamówień, która odnotowała najniższy poziom od trzech miesięcy. Wolniejszy wzrost zamówień nast?pił z powodu osłabienia popytu krajowego, przy jednoczesnym przyspieszeniu popytu zagranicznego (do najwyższego poziomu od lipca ub. r.) . Jest to spójne z odnotowanym w grudniu zwiększeniem wartości składowej dla bież?cej produkcji w badaniach koniunktury w przetwórstwie strefy euro.

Do poprawy koniunktury w grudniu PMI przyczynił się również wzrost składowej dotycz?cej zatrudnienia do najwyższego poziomu od 5 miesięcy. W grudniu znalazła się ona już 29 miesi?c z rzędu powyżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej wzrost od spadku zatrudnienia. Był to jednocześnie najdłuższy, nieprzerwany okres zwiększenia zatrudnienia w historii badań. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu (1,2% r/r – bez zmian w stosunku do listopada).

Przeciętna wartość indeksu PMI w IV kw. ub. r. wyniosła 52,1 pkt. wobec 52,2 pkt. w III kw., co stanowi lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy spadku dynamiki PKB w IV kw. ub. r. do 3,1% r/r wobec 3,5% w III kw. Jednocześnie odnotowane w grudniu spowolnienie napływu nowych zamówień oraz utrzymanie (podobnie jak w październiku i listopadzie) ostrożnego podejścia firm do dokonywania zakupów środków produkcji stanowi? wsparcie dla naszej prognozy dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego w I kw. br.

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!