Większość menedżerów z firm motoryzacyjnych ocenia dobrze obecną sytuację branży

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął wartość 83/100 punktów. Większość badanych uważa, że pozytywna koniunktura utrzyma się w ciągu następnego roku, a najbliższych 6 miesięcy przyniesie zwiększony poziom sprzedaży i dochodów firm motoryzacyjnych – wynika z odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych, którzy wzięli udział w badaniu KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.</strong></span></span></span></p>

>

Menedżerowie potwierdzaj? dobr? sytuację branży motoryzacyjnej

Menedżerowie firm motoryzacyjnych znajduj?cych się w Polsce pozytywnie oceniaj? sytuację branży motoryzacyjnej. Producenci pojazdów, zabudów i części samochodowych s? bardziej optymistyczni w  tym względzie niż dystrybutorzy. W pierwszej grupie aż 61 proc. respondentów przyznało, że obecna sytuacja sektora motoryzacyjnego jest raczej dobra, a 18 proc. oceniło j? jako bardzo dobr?. Wskaźnik nastrojów w tej grupie wyniósł 89/100 punktów. Wśród dystrybutorów nastroje s? trochę mniej pozytywne – nieco ponad połowa ocenia sytuację jako raczej dobr?, co trzeci jako neutraln?, a co dziesi?ty jako bardzo dobr?. Wskaźnik nastrojów menedżerów firm dystrybucyjnych wyniósł 79 pkt.  

Optymistyczne nastroje menedżerów firm motoryzacyjnych nie powinny być zaskoczeniem. Branża rozwija się bardzo dobrze. Do końca maja br. zarejestrowano już o ponad 33,2 tys. samochodów osobowych i pojazdów użytkowych (dostawczych, ciężarowych i autobusów) więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niemal całość tej nadwyżki (99 proc.) uzyskano w grupie samochodów osobowych. W pozostałych grupach obserwujemy stabilizację na względnie wysokim poziomie, nie licz?c autobusów, które zdecydowanie zwyżkuj?. Podobnie stabilna jest sytuacja przyczep i naczep pow. 3,5t. Jedynie motocykle, wśród jednośladów po pięciu miesi?cach br. skurczyły swoje rezultaty o ponad 30 proc., ale jest to korekta tej części rynku po zmianach przepisów w latach 2015-2016. Pozwala to ze spokojem prognozować, że 2017 rok będzie kolejnym dobrym rokiem i ze znacznym wzrostem sprzedaży przynajmniej w grupie samochodów osobowych komentuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, menedżerowie z firm dystrybucyjnych spodziewaj? się lepszej koniunktury na rynku motoryzacyjnym niż ich koledzy ze spółek produkcyjnych. Aż 34% z nich uznało, że w ci?gu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi, podobnego zdania był co pi?ty badany menedżer firm produkuj?cych pojazdy b?dź części samochodowe. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom (68 proc. menedżerów z firm produkcyjnych i 54 proc. z firm dystrybucyjnych). Zarz?dzaj?cy firmami motoryzacyjnymi w Polsce nie przewiduj? również większych zmian sytuacji gospodarczej kraju. Prawie 50 proc. respondentów uważa, że sytuacja ekonomiczna Polski pozostanie bez zmian, co trzeci ankietowany twierdzi, że poprawi się, a 19 proc. badanych przewiduje pogorszenie sytuacji. Wskaźnik nastrojów gospodarczych wyniósł w ujęciu ogólnym 57/100 punktów.

Sprzedaż i przychody w branży motoryzacyjnej będ? rosły

Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy pojazdów i części motoryzacyjnych wskazali, że ich firmy w  ci?gu następnych 6 miesięcy zwiększ? sprzedaż oraz przychody. Wzrosty w tych dwóch obszarach zadeklarowało odpowiednio 54 proc. i 50 proc. menedżerów firm produkcyjnych. Niemal co trzecia firma produkuj?ca pojazdy, zabudowy b?dź części samochodowe zamierza zwiększyć poziom eksportu (29 proc.) oraz poziom zatrudnienia (29 proc.), co czwarta zaś nakłady inwestycyjne. Jedynie 8 proc. ankietowanych zapowiedziało mniejsze nakłady inwestycyjne.

Aż 65 proc. menedżerów spółek dystrybuuj?cych pojazdy i części samochodowe zadeklarowało, że ich firma w  ci?gu następnych 6 miesięcy zwiększy wolumen sprzedaży, a blisko połowa (49 proc.) uważa, że zwiększ? się przychody sieci. Co trzeci badany odpowiedział, że jego sieć powiększy liczbę salonów, a  43 proc. menedżerów zamierza zwiększyć zatrudnienie. Pozytywn? informacj? jest, że jedynie 5 proc. respondentów zapowiedziało zmniejszenie liczby salonów, 8 proc. redukcję zatrudnienia, a 14 proc. przewiduje spadek przychodów sieci.

Żaden z producentów pojazdów, zabudów lub części motoryzacyjnych nie zadeklarował, że w ci?gu następnych 6 miesięcy spodziewa się spadku poziomu sprzedaży, eksportu b?dź dochodów. Firmy planuj? też utrzymanie lub wzrost obecnego poziomu zatrudnienia. Rekordowo niskie bezrobocie powoduje jednak, że firmy motoryzacyjne będ? mierzyć się z deficytem siły roboczej oraz rosn?cymi kosztami pracy – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.  

Sytuacja polityczno-gospodarcza, koszty pracy i dostęp do pracowników wyzwaniem dla branży

Wśród największych wyzwań dla branży w ci?gu następnych 12 miesięcy producenci pojazdów wymieniaj? najczęściej sytuację polityczno-gospodarcz? (63 proc.), koszty pracy (58 proc.) oraz dostęp do pracowników produkcyjnych i wzrost konkurencji ze strony innych producentów (po 46 proc. wskazań). Na podobne trudności wskazuj? dystrybutorzy – największymi wyzwaniami będ? dla nich: sytuacja polityczno-gospodarcza (68 proc.), dostęp do pracowników technicznych (51 proc.) oraz dostęp do pracowników sprzedaży i administracyjnych (41 proc.).  

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze stronykpmg.pl

***

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzanym przez Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2017 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarz?dzaj?cej firm motoryzacyjnych na temat bież?cej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i  akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 69 respondentów.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek.Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701
Anna Materzok, e-mail: anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!