Analizy i badania

W tym tygodniu uwaga rynków będzie zwrócona na negocjacje w Waszyngtonie dotyczące podniesienia limitu zadłużenia dla USA.

<p style="text-align: justify;">Przybliżający się termin podniesienia tego limitu (czwartek) może nasilać obawy inwestorów, że USA znajdą się w stanie technicznej niewypłacalności, co przyczyniłoby się do silnego osłabienia dolara, spadku cen amerykańskich obligacji oraz wyprzedaży ryzykownych aktywów.</p>

>

Szanse osi?gnięcia porozumienia zwiększyła złożona w ubiegłym tygodniu przez J. Boehnera, przewodnicz?cego Izby Reprezentantów propozycja zwiększenia limitu zadłużenia kraju na 6 tygodni, oddalaj?ca wyst?pienie technicznej niewypłacalności w czasie. Zaprezentowany wniosek nie zawierał jednak rozwi?zania dotycz?cego uchwalenia tegorocznego budżetu, oznaczaj?c jednocześnie wci?ż niskie prawdopodobieństwo zakończenia trwaj?cego już od dwóch tygodni częściowego zawieszenia działalności agencji rz?dowych w USA. Brak rozwi?zania dotycz?cego government shutdown był głównym powodem, dla którego B. Obama odrzucił ostatni? propozycję Republikanów. Podjęte w niedzielę negocjacje w Senacie pomiędzy przedstawicielami Demokratów (H. Reid) oraz Republikanów (M. McConnell) zwiększaj? szanse na podniesienie limitu zadłużenia USA przed czwartkowym terminem.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!