Podsumowanie wydarzeń

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z największymi bilateralnymi izbami gospodarczymi działającymi w Polsce

<p align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>W dniu </span><span><strong>11 marca br</strong></span><span>. </span><span><strong>Premier Mateusz Morawiecki</strong></span><span> spotkał się z przedstawicielami trzynastu bilateralnych izb gospodarczych – </span><span><strong>Amerykańskiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej</strong></span><span>,</span><span><strong> Niderlandzkiej, Niemieckiej, Portugalskiej, Włoskiej, Szwajcarskiej </strong></span><span>oraz</span><span><strong> Skandynawskiej</strong></span><span>, która przewodniczyła spotkaniu. </span></span>Obecne na spotkaniu izby<strong> reprezentują największych inwestorów zagranicznyc</strong>h działających na polskim rynku,<strong> zrzeszają razem ponad 3500 firm, które tworzą około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce</strong>. </p>

>

Spotkanie było okazj? do poznania planów i priorytetów zwi?zanych z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszonego przez Premiera Morawieckiego, a także do bliższego zaprezentowania działalności izb bilateralnych oraz inwestorów zrzeszonych w tych organizacjach.  

Premier Morawiecki przedstawiaj?c priorytety, wskazywał, że ważne jest podniesienie konkurencyjności polskich firm oraz zachęcenie ich do większej aktywności za granic? oraz stworzenie równych dla wszystkich warunków do prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w tym stworzenie lepszych warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw. Premier Morawiecki podkreślał także rolę innowacji oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwi?zań, które sprzyjać będ? rozwojowi gospodarczemu i czerpaniu z dobrych praktyk krajów, których gospodarki s? oparte na innowacjach, badaniach wspieraj?cych innowacyjność tych gospodarek.  

Premier Morawiecki odpowiadał także na liczne, nurtuj?ce inwestorów, pytania dotycz?ce m.in. polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii, dalszego istnienia i roli stref ekonomicznych, przetargów w sektorze budowlanym, kwestii koncesji zwi?zanych z wydobywaniem złóż, potrzeby rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Podkreślano również rolę komunikacji z inwestorami jako klucza to dobrej współpracy, a także utrzymania atrakcyjności Polski jako miejsca dla inwestycji zagranicznych.  

Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!