Analizy i badania

Polska wołowina zdobywa rynki mięsa koszernego i halal

<p style="text-align: justify;">Od II kw. 2016 r. unijny rynek wieprzowiny znajduje się we wzrostowej fazie cyklu. Wynika to z silnego ożywienia światowego popytu na wieprzowinę, szczególnie ze strony Chin, przy jednocześnie niskiej podaży tego gatunku mięsa w UE.</p>

>

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. wolumen polskiego eksportu wieprzowiny zwiększył się o 6,0% r/r wobec wzrostu o 5,0% w analogicznym okresie 2015 r. Jego zwiększenie wynikało z wyższej dynamiki sprzedaży wieprzowiny na rynki spoza UE (+42,4% r/r), co zwi?zane było z silnym ożywieniem popytu w Azji, a także efektem niskiej bazy z ub.r. Tym samym w pierwszych jedenastu miesi?cach 2016 r. polski eksport wieprzowiny ukształtował się nieznacznie powyżej poziomu z 2013 r. (+0,5%), czyli ostatniego roku bez ograniczeń eksportowych zwi?zanych z ogniskami ASF w Polsce. Występowanie ASF w Polsce pozostaje jednak istotn? barier? dla dalszego wzrostu polskiego eksportu tego gatunku mięsa.

Cena skupu żywca wieprzowego wyniosła w styczniu 4,91 zł/kg (wzrost o 24,0% r/r). Cena pasz dla świń wyniosła 1,48 zł/kg (spadek o 7,8% r/r). W rezultacie w styczniu relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 3,32 wobec 2,47 przed rokiem, wskazuj?c na siln? poprawę opłacalności produkcji wieprzowiny. Po uwzględnieniu tendencji na unijnym rynku wieprzowiny oraz krajowego wzorca sezonowości prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce wyniesie ok. 5,40 zł/kg na koniec 2017 r.

Oczekujemy, że odbudowa pogłowia bydła mlecznego w kolejnych kwartałach z uwagi na wysokie ceny mleka będzie oddziaływała w kierunku spadku podaży mięsa wołowego. Jednocześnie mamy do czynienia z utrzymuj?cym się silnym popytem na wołowinę wśród jej głównych importerów z UE, w szczególności z Turcji, Hong Kongu oraz Izraela. Ograniczenie podaży przy utrzymuj?cym się wzroście popytu będzie w naszej ocenie oddziaływało w kierunku kontynuacji wzrostu ceny wołowiny.

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. wolumen polskiego eksportu wołowiny zmniejszył się o 0,7% r/r wobec wzrostu o 17,5% w analogicznym okresie 2015 r. Na szczególn? uwagę zasługuje wzrost udziału rynków spoza UE (m. in. Izraela, Bośni i Hercegowiny, oraz Turcji) w strukturze geograficznej polskiego eksportu, co wskazuje na wyższ? sprzedaż wołowiny pochodz?cej z uboju rytualnego (koszernej i halal).

Cena skupu żywca wołowego wyniosła w styczniu 6,31zł/kg (wzrost o 3,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła wyniosła 1,41 zł/kg (wzrost o 1,6% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w styczniu na poziomie 4,48 wobec 4,40 przed rokiem, sygnalizuj?c nieznaczny wzrost opłacalności produkcji mięsa wołowego w ujęciu rocznym. Prognozujemy, że cena skupu żywca wołowego w Polsce wyniesie ok. 6,40 zł/kg na koniec 2017 r. Wzrost odsezonowanej ceny mięsa wołowego w znacznym stopniu wynikać będzie z utrzymuj?cego się silnego popytu zagranicznego przy jednoczesnym ograniczeniu podaży.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!