Analizy i badania

Nominalna dynamika płac w najwyższa od stycznia 2012 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do 6,0% r/r wobec 5,4% w maju, kształtując się znacząco powyżej naszej prognozy (4,9%) i konsensusu rynkowego (5,0%). Tym samym osiągnęła ona najwyższy poziom od stycznia 2012 r. </p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw były przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia, a nie narastanie presji płacowej zwi?zanej z popraw? sytuacji na rynku pracy. Nasz? ocenę wspieraj? opublikowane dziś wyniki kwartalnego badania koniunktury NBP (tzw. Szybki Monitoring). Według raportu w II kw. zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały nasilanie się nacisków na wzrost wynagrodzeń (15%). Zgodnie z opracowaniem NBP wśród czynników ograniczaj?cych rosn?c? presję płacow? można wymienić napływ imigrantów oraz dodatkowe dochody zwi?zane z wypłat? środków w ramach programu Rodzina 500+. Dlatego oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach dynamika wynagrodzeń ukształtuje się poniżej 6%, jednak pozostanie ona w łagodnym trendzie wzrostowym.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w czerwcu o 4,4% r/r wobec 3,4% w maju. W efekcie, w II kw. roczne realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3,3% wobec 2,5% w I kw. Precyzyjna odpowiedź na pytanie, które branże odpowiadały za wyraźne przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w czerwcu będzie możliwa dopiero po zapoznaniu się z pełnymi danymi o wynagrodzeniach po publikacji Biuletynu Statystycznego.

Spadek dynamiki zatrudnienia pomimo silnego wzrostu liczby etatów

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w czerwcu o 11,1 tys. m/m wobec spadku o 0,7 tys. w maju. Roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się w czerwcu do 4,3% z 4,5% w maju. Niższe roczne tempo wzrostu zatrudnienia w czerwcu było wynikiem oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku (wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym w czerwcu 2016 r. był najwyższy od 2007 r. w porównaniu z analogicznym miesi?cem ubiegłych lat).

Spowolnienie wzrostu zatrudnienia jest spójne z badaniami koniunktury w przetwórstwie. W czerwcu składowa PMI dotycz?ca zatrudnienia obniżyła się bowiem – drugi miesi?c z rzędu – do 50,9 pkt. (najniższego poziomu od października 2016 r.) z 52,8 pkt. w maju. Wzrost zatrudnienia w czerwcu był ograniczany przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Według badań koniunktury GUS w II kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportuj?cych ww. trudności był najwyższy w historii badań. W kolejnych miesi?cach wraz ze stopniowym wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy oczekujemy łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia.

Dane z rynku pracy dobrym sygnałem dla konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w czerwcu 8,9% r/r wobec 7,9% i 7,1% odpowiednio w II i I kw. Wyraźne przyspieszenie realnego funduszu płac w II kw. w stosunku do I kw. stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji prywatnej spadnie do 4,2% r/r w II kw. wobec 4,7% w I kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!