Juridique & Fiscalité

Ministerstwo Finansów uwzględniło część propozycji IGCC do ustawy o CIT

CCIFP w imieniu IGCC uczestniczyła w konsultacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Część propozycji została uwzględniona w toku prac.

CCIFP w imieniu IGCC złożyła szereg postulatów do projektu ustawy z dnia 27 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Część z nich została uwzględniona przez Ministerstwo Finansów w toku prac legislacyjnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły procedowanych postulatów.

Wszystkie uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym TUTAJ

 

Stanowisko IGCC obejmowało trzy obszary tematyczne:

  1. Ceny transferowe – prowadzone przez Ewelina Stamblewska-Urbaniak, CRIDO
  2. WHT – prowadzone przez Monikę Lewandowską, CRIDO
  3. CIT – prowadzone przez Agnieszkę Wnuk, MDDP

 

1. Podsumowanie odpowiedzi MF w zakresie cen transferowych:

MF odnosząc się do zgłaszanych przez IGCC uwag w zakresie tak zwanych pośrednich transakcji rajowych (art. 11o ust. 1a i 1b CIT) wskazał na planowane uchylenie przepisów dotyczących raportowania transakcji pośrednich. O uchylenie tych przepisów postulowaliśmy już wielokrotnie w ramach konsultacji publicznych.

Ponadto, w odniesieniu do tak zwanych bezpośrednich transakcji rajowych, resort planuje podnieść progi materialne do poziomu odpowiednio 2 500 000 zł dla transakcji finansowych oraz 500 000 zł dla pozostałych typów transakcji. Przypomnijmy, że próg dokumentacyjny dla bezpośrednich transakcji rajowych wynosił dotychczas 100 000 zł , niezależnie od typu transakcji.

 

2. Podsumowanie odpowiedzi MF w zakresie podatku u źródła (WHT)

W zakresie tzw. oświadczenia płatnika:

  1. MF wskazał, że wystarczającym zabezpieczeniem dla płatników na 2022 rok powinna być retroaktywność przepisów dotyczących oświadczenia które będą wprowadzone od 1.01.2023 połączona z wydanym (jeszcze w sierpniu) rozporządzeniem MF wydłużającym ważność oświadczenia pierwotnego
  2. MF rozważa wprowadzenie dłuższego okresu na złożenie oświadczenia pierwotnego w 2023 (na razie o 1-2 miesiące) a docelowo taką zmianę aby oświadczenie było składane raz w roku z dołu lub z góry bez oświadczenia następczego
  3. MF analizuje możliwość wprowadzenia „abolicji” dla tych płatników którzy oświadczenie złożyli po terminie lub w sposób „niewłaściwy” (zakładamy że np. ePupap)

Będziemy zwracać się do MF z prośba o wyjaśnienie i dyskusję na temat tego jaki miałby być zakres abolicji i jak na przyszłość zabezpieczyć ryzyko „niewłaściwego” składania oświadczenia.

W zakresie pozostałych uwag:

MF dla szeregu postulatów wskazał iż podnoszone zagadnienia mogą być zaadresowane na poziomie planowanych objaśnień, część uwag nie została uwzględniona (np. postulat zbędnej w naszej ocenie klauzuli reklasyfikującej płatności na potrzeby mechanizmu Pay&Refund).

 

3. Podsumowanie odpowiedzi MF w zakresie CIT

MF uwzględnił uwagi IGCC dotyczące podatku minimalnego w istotnej części. Przede wszystkim, zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku minimalnego obejmie nie tylko rok 2022, ale także 2023. Ponadto, zwiększeniu ulegnie kwota kosztów zatrudnienia, które będzie można wyłączyć na potrzeby kalkulacji wskaźnika rentowności.

Jednocześnie MF wskazuje planowane modyfikacje dotyczące uwzględniania podatku akcyzowego zarówno w kalkulacji wskaźnika rentowności, jak i podstawie opodatkowania (ocena tej zmiany będzie zależeć od brzmienia doprecyzowanego przepisu).

MF wycofał się także ze zmiany (obniżenia) poziomu kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych powyżej którego będą one stanowić podstawę opodatkowania, o co postulowaliśmy. Według zapowiedzi, z podstawy opodatkowania zostanie także wyłączony podatek odroczony. MF zapowiada także inne zmiany w zakresie kalkulacji podatku minimalnego, których ocena będzie zależeć od brzmienia przepisów.

Odnosząc się do uwag IGCC na temat wysokości limitu kosztów finansowania dłużnego, MF w tym zakresie wskazał, że zasadność ewentualnego dostosowania wysokości tej kwoty może być przeanalizowana w odrębnym trybie. Chcemy nadal współpracować z MF nad urealnieniem tego limitu w szczególności w świetle rosnących stóp procentowych.

Zwracamy także uwagę na bardzo niepokojące komentarze MF dotyczące zwolnienia dla spółki holdingowej – MF wskazuje, że od początku intencją było spełnienie wszystkich warunków (a nie tylko posiadania udziałów w spółkach zależnych) dla spółki holdingowej w okresie co najmniej roku, a także, że pierwszym rokiem, w którym warunki mogą być spełnione jest rok 2022, gdyż od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy o spółce holdingowej, co oznacza, że podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia de facto najwcześniej w roku 2023.

MF zapowiada także zmiany doprecyzowujące w zakresie podatku od przerzuconych dochodów.

Z raportem z konsultacji można zapoznać się pod tym linkiem -  https://legislacja.gov.pl/docs//2/12361255/12889728/12889732/dokument571092.pdf

 

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu stanowisk IGCC oraz przesyłam ogromne podziękowania dla ekspertek, które wspierały nas w procesie przygotowywania postulatów.

  1. Agnieszka Wnuk, Partner, Tax adviser // Doradca podatkowy
  2. Monika Lewandowska, Director of Business Analysis and Knowledge Management, Tax Advisory Services, CRIDO
  3. Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner, Transfer Pricing / Financial Modeling and Valuation Services, CRIDO

 

Więcej informacji: Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!