Comités  •  Environnement & Energie

Liberalizacja Prawa Energetycznego w zakresie Linii Bezpośredniej.

Liberalizacja prawa energetycznego w zakresie linii bezpośredniej to jeden z głównych postulatów firm stowarzyszonych w CCIFP zapisanych w Białej Księdze CCIFP. Wprowadzenie przepisów ułatwiających realizację projektów OZE w modelu on-site i near-site jest istotne szczególnie teraz, w dobie kryzysu energetycznego.

Propozycje zmian w zakresie linii bezpośredniej zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 17 września 2022 r., numer z wykazu: UC74, link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/12792174#12792174). Projekt przepisów dotyczących gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej dostarczanej za pomocą linii bezpośredniej możemy znaleźć w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 24 lutego 2022 r., numer z wykazu: UC99, link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357005).

Propozycję reformy regulacji dotyczących linii bezpośredniej zaproponowało także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podczas spotkania, które odbyło się 30 października br. w siedzibie ministerstwa, przedstawiciele MRiT przedstawili założenia legislacyjne mające na celu liberalizację obowiązujących przepisów.

MRiT proponuje, aby zgoda Prezesa URE na budowę linii bezpośredniej nie była wymagana między innymi w sytuacji, gdy linią bezpośrednią dostarczana jest energia z OZE, niezależnie od mocy zainstalowanej źródła (w przeciwieństwie do projektu UC74, który wprowadza próg na poziomie 1 MW). W zakresie kosztów związanych z transportem energii elektrycznej, ministerstwo proponuje wprowadzenie obowiązku ponoszenia opłaty solidarnościowej w wysokości 70% opłaty stałej dla analogicznego przyłączenia o mocy, która ma być dostarczana linią bezpośrednią. Obecnie procedowany projekt nowelizacji prawa energetycznego (UC74) zakłada natomiast, że podmiot posiadający tytuł prawny do linii bezpośredniej zobowiązany będzie do uiszczania opłat zgodnie z taryfą właściwego operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci przyłączony jest odbiorca.

Szczegóły w zakresie proponowanej legislacji dotyczącej linii bezpośredniej omawiać będziemy na najbliższym spotkaniu Komitetu ds. Klimatu, które odbędzie się 9 listopada. Pochylimy się także nad pozostałymi zmianami w sektorze energetycznym, które będą miały wpływ na działalność firm stowarzyszonych oraz postulatów, które zostały zapisane w Białej Księdze CCIFP.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapisy: wydarzenie

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!