Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Polska wyróżniony nagrodą HR Innovator za autorski projekt „Przepis na mistrza”

<p style="text-align: justify;">Firma Carrefour otrzymała prestiżową nagrodę 3. edycji konkursu HR Innovator za stworzenie projektu „Przepis na Mistrza”, którego celem jest aktywizacja i rozwój zawodowy obecnych i przyszłych pracowników. Przyznana nagroda to dowód uznania dla firmy Carrefour, która tworzy oraz realizuje innowacyjne projekty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.</p>

>

Zwycięzców konkursu HR Innovator wybiera niezależne jury, w skład którego wchodz? wybitni praktycy i teoretycy zagadnień zwi?zanych z tematyk? HR. S? to przedstawiciele środowisk naukowych wyższych uczelni, świata biznesu oraz eksperci HR.

Jurorzy oceniali zgłoszone projekty pod k?tem ich innowacyjności, wpływu na biznes oraz znaczenia dla pracowników i otoczenia. Jury szczególnie doceniło zaangażowanie firmy Carrefour w działania zapewniaj?ce rozwój kompetencji zawodowych pracowników sieci, a także uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz uczniów gimnazjum.

-Jestem niezmiernie dumna, że nasz projekt "Przepis na mistrza" został doceniony przez kapitułę konkursu HR Innovator 2016 i zwyciężył w kategorii firm z kapitałem zagranicznym –  mówi Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich Carrefour Polska.  –  Wierzę, że inwestycja w rozwój zarówno młodzieży, jak i naszych pracowników w zawodach, takich jak wędliniarz, czy cukiernik przyczyni się do zmiany wizerunku kształcenia zawodowego w Polsce oraz wzmocni pozycję Carrefour Polska jako solidnego pracodawcy i firmy odpowiedzialnej społecznie.

Projekt „Przepis na Mistrza” został opracowany i uruchomiony w Carrefour Polska w rezultacie przeprowadzonej analizy rynku i struktury bezrobocia. Wykazała ona ogromny deficyt   profesjonalistów z uprawnieniami zawodowymi. Równocześnie Carrefour postanowił wzmocnić kompetencje zawodowe pracowników w strukturach firmy, będ?cych ekspertami w swoich dziedzinach, ale nieposiadaj?cych odpowiednich certyfikatów. Ważnym aspektem projektu jest także waloryzowanie zawodów deficytowych, np. wędliniarza i piekarza na rynku pracy, które nie s? w tej chwili popularne, szczególnie wśród młodych ludzi, a które mogłyby stworzyć dla nich nowe perspektywy zawodowe. W ramach realizowanego projektu jego uczestnicy otrzymali możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych i uzyskania honorowanych w całej Europie certyfikatów, potwierdzaj?cych ich kwalifikacje zawodowe.

„Przepis na Mistrza” stanowi część kompleksowej strategii działania w zakresie certyfikacji zawodowej, skierowanej do pracowników firmy oraz uczniów szkół gimnazjalnych, zawodowych i techników. W celu efektywnej jej realizacji Carrefour nawi?zał współpracę z organizacjami edukacyjnymi i branżowymi, takimi jak Polskie Stowarzyszenie Zarz?dzania Kadrami, Cech Wędliniarzy i Rzeźników w Warszawie, Cech Piekarzy w Warszawie, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Patronat nad projektem objęło również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt „Przepis na mistrza” pozwolił zaprezentować Carrefour jako pracodawcę oferuj?cego szeroki wachlarz zawodów w branży handlowej oraz angażuj?cego się w promowanie i działania na rzecz edukacji zawodowej. Dodatkow? korzyść odnosz? również klienci sklepów sieci, którzy zyskuj? gwarancję wyj?tkowej obsługi oraz profesjonalnego doradztwa wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

W perspektywie 2016-2018 firma chce promować wzorowe praktyki w zakresie wyrównywania szans w zatrudnieniu i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów piekarz, cukiernik, wędliniarz oraz zwi?zanych z produktami świeżymi. Ambicj? Carrefour jest wyróżniać się na rynku jako innowacyjna sieć handlowa stawiaj?ca na: różnorodność, zdrowy styl życia oraz budowanie relacji z klientami.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, która posiada 12 300 sklepów w 35 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!