Analizy i badania

Automatyzacja i cyfryzacja a rynek nieruchomości komercyjnych

<p style="text-align: justify;">Główne trendy wpływające na rozwój powierzchni handlowych i magazynowych w 2018 roku. "W związku ze zmianą stylu życia konsumentów od dawna obserwujemy wzrost sprzedaży w sektorze e-commerce. Centra handlowe są coraz rzadziej postrzegane jako jedyne miejsce do robienia zakupów – coraz częściej traktuje się je jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu, jako miejsce rozrywki czy spotkań z przyjaciółmi, szczególnie w sezonie zimowym" - komentuje Anna Oberc, Cushman &amp; Wakefield. "Wraz z rosnącą urbanizacją i starzeniem się społeczeństw, nowe zwyczaje zakupowe będą się nasilać, a znaczenie sprzedaży internetowej będzie rosło. Jednocześnie zwiększać się będzie presja na podniesienie jakości dostaw i skrócenie ich czasu. Już dziś sklepy e-commerce prześcigają się w tym zakresie – jest to bowiem jeden z najistotniejszych elementów wyróżniających w sieci, wpływający bezpośrednio na ocenę sklepu i ponowny zakup" - dodaje Joanna Sinkiewicz, Cushman &amp; Wakefield.</p>

>

Główne trendy wpływaj?ce na rozwój powierzchni handlowych i magazynowych w 2018 roku

Szeroko pojęte automatyzacja i cyfryzacja wszystkich dziedzin życia maj? znaczny wpływ także na gospodarkę. W tym kontekście eksperci międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wyodrębnili pięć głównych czynników, które będ? odgrywać kluczow? rolę w rozwoju rynków powierzchni handlowych i magazynowych w najbliższej przyszłości.

Na rozwój sektorów nieruchomości handlowych i magazynowych będ? wpływać te same czynniki. W obu jednak przypadkach oddziaływanie to będzie miało inny wymiar. Wśród najważniejszych czynników można wyróżnić: rozwój modelu D2C, wdrażanie nowoczesnych technologii, a także zmiany demograficzne i prawne oraz przekształcenia w modelu transportu i mobilności (towaru i ludzi).

Model D2C

Nowe technologie sprawiaj?, że dotarcie do potencjalnych klientów staje się coraz łatwiejsze. Znacznie ułatwia to nowym firmom wejście na rynek i umożliwia konsumentom zamawianie towaru bezpośrednio u producenta, bez konieczności odwiedzania sklepu. Wraz z rozwojem koncepcji „smart” życie staje się łatwiejsze – o zakupy w domach może zadbać np. „inteligentna” lodówka. Przy dodaniu do tego automatyzacji procesów i odnawialnych subskrypcji/zamówień, model direct-to-consumer stanie się bardzo popularny. Jeśli tradycyjny handel detaliczny nie będzie w stanie wykorzystać tego trendu na swoj? korzyść, może – w rezultacie – stracić na znaczeniu. Podobne wyzwanie może stan?ć przed zarz?dcami powierzchni magazynowych. W rzeczywistości, w której coraz bardziej powszechne stanie się bezpośrednie zamawianie różnego rodzaju dóbr u producenta, z pewności? zmieni się popyt na powierzchnie magazynowe, ale zmianie ulegn? również oczekiwania względem tego typu powierzchni.

Nowe technologie

Od lat e-commerce jest postrzegany jako zagrożenie dla handlu tradycyjnego, ale należy podkreślić, że umiejętne wł?czenie sprzedaży internetowej w strategię firmy (m.in. w postaci sprzedaży wielokanałowej/omnichannel) może przynieść tradycyjnemu sektorowi handlowemu dodatkowy zysk. Współczesne technologie pozwalaj? znacznie skuteczniej dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy już teraz oczekuj? od zarz?dców i właścicieli galerii handlowych wprowadzenia zmian, np.: przekształcenia charakteru i urozmaicenia oferty parków handlowych, wykorzystywania technologii bluetooth czy sieci wi-fi do celów marketingowych.

–  W zwi?zku ze zmian? stylu życia konsumentów od dawna obserwujemy wzrost sprzedaży w sektorze e-commerce. Centra handlowe s? coraz rzadziej postrzegane jako jedyne miejsce do robienia zakupów – coraz częściej traktuje się je jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu, jako miejsce rozrywki czy spotkań z przyjaciółmi, szczególnie w sezonie zimowym. Stawia to przed właścicielami galerii handlowych nowe wyzwania. Musz? oni sukcesywnie rozszerzać ofertę rozrywkow? oraz gastronomiczn?, a co za tym idzie – realizować duże inwestycje, maj?ce na celu zwiększenie fizycznej odwiedzalności galerii handlowych przez klientów. Ostatnio wprowadzona w życie w Polsce regulacja prawna dotycz?ca zakazu handlu w niedziele przyczyni się niew?tpliwie do dalszego wzrostu sprzedaży w sektorze e-commerce, a klienci będ? poszukiwać nowych sposobów na wykorzystanie wolnego czasu, skupiaj?c się na sporcie i rozrywce, w zwi?zku z czym uważam, że sektor entertainment/rozrywki w galeriach handlowych to potencjał najbliższej przyszłości –  tłumaczy  Anna Oberc, Associate, Dyrektor Operacyjny, Dział Powierzchni Handlowych, Cushman & Wakefield.

W przypadku sektora logistycznego i magazynowego, nowe technologie zmieni? sposób, jakość i efektywność zarz?dzania. To również istotny bodziec na rynku pracy w tym obszarze – w zdecydowanie większym stopniu odczuwalny będzie popyt na wykwalifikowan? siłę robocz?, w tym specjalistów IT czy inżynierów.

Demografia

Współczesne przekształcenia demograficzne w znacznym stopniu wpłyn? na rynek powierzchni handlowych. Wraz ze wzrastaj?c? świadomości? społeczeństwa i rosn?c? zamożności?, dłuższym życiem w zdrowiu i zmianami w sposobie życia, rosn?ć będzie także zapotrzebowanie na powierzchnię handlow?. Ponadto, w zwi?zku ze zmianami w strukturze demograficznej, sklepy będ? musiały dostosować swoj? ofertę do potrzeb i gustów różnych pokoleń. Postępuj?cy wzrost świadomości społecznej, a także rosn?ce oczekiwania konsumentów sprawi?, że utrzymanie lojalności klientów będzie coraz trudniejsze. Dla sektora logistycznego szczególnie istotna będzie postępuj?ca migracja do miast oraz rozwój sektora e-commerce. Będzie to oznaczało przekształcenia tradycyjnej sieci dostaw (magazyn-sklep/firma) na bardziej różnorodn? i elastyczn? (sklepy, punkty dostaw, domy etc.).

–  Od kilku lat obserwujemy poważne zmiany zachowań konsumenckich objawiaj?ce się m.in. zmian? oblicza handlu detalicznego i popularyzacj? zakupów w sieci. Wraz z rosn?c? urbanizacj? i starzeniem się społeczeństw, nowe zwyczaje zakupowe będ? się nasilać, a znaczenie sprzedaży internetowej będzie rosło. Jednocześnie zwiększać się będzie presja na podniesienie jakości dostaw i skrócenie ich czasu. Już dziś sklepy e-commerce prześcigaj? się w tym zakresie – jest to bowiem jeden z najistotniejszych elementów wyróżniaj?cych w sieci, wpływaj?cy bezpośrednio na ocenę sklepu i ponowny zakup. Rosn?ce wymagania będ? możliwe do zrealizowania tylko dzięki odpowiedniej infrastrukturze magazynowej. W najbliższych latach z pewności? zwiększy się ilość nie tylko dużych centrów dystrybucyjnych dla e-commerce, ale również miejskich obiektów logistycznych, dostosowanych do wymogów najemców z tej branży, obiektów kurierskich (cross-dock) czy obiektów wyspecjalizowanych w obsłudze posprzedażowej  – komentuje  Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.

Transport

To, w jaki sposób ludzie będ? się masowo poruszać, jest kluczowe dla handlu oraz branży logistycznej. Należy pamiętać, że pojazdy w pełni autonomiczne s? perspektyw? najbliższych 10-15 lat, a w tym czasie, w obszarze mobilności, być może nast?pi? jeszcze jakieś inne istotne zmiany. Będzie to miało wpływ na postrzeganie odległości i dostępność danego miejsca. Oznaczać to może, że lokalizacja danego centrum handlowego (lub magazynu) przestanie być wystarczaj?cym atutem, co w znacznym stopniu może prowadzić do istotnych zmian na rynku (w tym również korekty cen za powierzchnię). Ponadto rewolucja w transporcie publicznym może spowodować zmniejszenie popytu na powierzchnie parkingowe i wykorzystanie powierzchni zajmowanej uprzednio przed duże parkingi w zupełnie innych celach.

Uregulowania prawne

To, jak poszczególne rz?dy będ? podchodzić do aktualnych i przyszłych wyzwań w obszarze handlu i logistyki, jest jedn? z wielu niewiadomych. Kluczowe obszary, które z cał? pewności? należy obserwować to: prawa konsumenta, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo dotycz?ce środowiska naturalnego (w tym możliwe ograniczenia w transporcie drogowym), a także przepisy zwi?zane z ochron? danych, czy wykorzystywaniem cookies.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!