Zmiany w prawie pracy od 2019.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prawo pracy ci?gle się zmienia. Jest kształtowane nie tylko przez ustawodawcę, ale także przez orzecznictwo s?dowe. Z pocz?tkiem 2019 r. czekaj? nas w tym zakresie szczególne wyzwania. Będzie to istotna modyfikacja już istniej?cych wymogów dotycz?cych prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W szczególności ważne będzie skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i jej elektronizacja.

Oprócz tego przed nami dwie małe rewolucje. Pierwsza to objęcie ustaw? o zwi?zkach zawodowych innych osób wykonuj?cych pracę zarobkow? niż pracownicy – zleceniobiorcy też będ? mogli należeć do zwi?zków zawodowych i korzystać z praw zwi?zkowych. Druga to nowy, „mały ZUS”, czyli obowi?zkowy program oszczędzania na emeryturę w postaci pracowniczych planów kapitałowych. Interpretacja przepisów w tym zakresie już budzi w?tpliwości. Wraz z faktycznym wejściem w życie przepisów o PPK będzie ich z pewności? znacznie więcej. Odpowiednie przygotowanie może pomóc uchronić się przed perturbacjami zwi?zanymi z nowymi przepisami.

Spotkanie w formie dyskusji i praktycznego rozwi?zywania problemów pomoże poradzić sobie z nowymi regulacjami.

Program :

1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej: nowa struktura i zawartość akt osobowych – obowi?zki pracodawcy i terminy; elektronizacja akt osobowych; skrócenie okresu przechowywania;

2. Zleceniobiorcy w zwi?zkach zawodowych – praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców; wpływ zmian na strategię współpracy ze zwi?zkiem zawodowym;

3. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – obowi?zki pracodawcy i harmonogram działań

Grupa docelowa to kierownictwo podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Szkolenie nie jest przeznaczone dla przedstawicieli kancelarii prawnych, organizacji pracowników, w tym przedstawicieli zwi?zków zawodowych.

Osoba prowadz?ca :

Grzegorz Ruszczyk - Radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Kieruje działem procesowym kancelarii. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw s?dowych we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie dotycz?cym rozwi?zywania umów o pracę i roszczeń z tym zwi?zanych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji. Brał udział w wielu s?dowych i pozas?dowych procesach negocjacyjnych. Wielokrotnie reprezentował Klientów kancelarii w postępowaniach przed S?dem Najwyższym. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki za wyj?tkowe osi?gnięcia naukowe. Zwi?zany z kancelari? od lipca 2007 r. Wcześniej dwa lata zdobywał doświadczenie w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Przez dwa lata pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Regularnie występuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!