Zebrania w języku francuskim


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
450 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prowadzenia zebrań oraz uczestniczenia w tego rodzaju spotkaniach w języku francuskim.

 

>

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które zajmuj? się organizowaniem zebrań w języku francuskim, prowadz? takie zebrania lub s? ich uczestnikami.

Na szkoleniu omówimy następuj?ce tematy :

1. Rodzaje zebrań i ich cele

2. Przygotowanie zebrania po francusku :

  • Przygotowanie programu zebrania i zaproszeń
  • Przydatne wyrażenia – słownictwo niezbędne przy prowadzeniu spotkań oraz dla uczestników
  • Typowe błędy, których należy się wystrzegać przy prowadzeniu zebrań lub w ich odbiorze
  • Przydatne wyrażenia, które mog? być niezbędne w momentach trudnych podczas zebrań (twarda argumentacja, trudne incydenty, itp.)

3. Zasady sporz?dzania sprawozdania z zebrań

4. Protokoły z zebrań, spotkań Zarz?du, Walnego Zgromadzenia, itp.

Metoda stosowana na zajęciach : praktyczna i angażuj?ca (w tym ćwiczenia ustne, pisemne oraz   rozumienie ze słuchu)

S? to drugie zajęcia z cyklu czterech praktycznych szkoleń przeznaczonych dla osób pragn?cych nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne w języku francuskim.

Szkolenia maj? na celu umożliwienie uczestnikom rozwinięcia umiejętności w zakresie:

- przeprowadzania rozmów telefonicznych

- prowadzenia i uczestniczenia w zebraniach

- przygotowania i wygłaszania prezentacji

- prowadzenia negocjacji

W trakcie każdego ze szkoleń omówione zostan? przydatne zwroty zapewniaj?ce skuteczn? komunikację oraz efektywne zaprezentowanie się przed francuskojęzycznym odbiorc?. Przewidziane s? ćwiczenia praktyczne polegaj?ce na przygotowaniu przez uczestników własnych propozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie wyeliminowaniu złych nawyków językowych oraz zast?pieniu ich prawidłowymi, zrozumiałymi dla francuskiego rozmówcy.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postępowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!