Wyzwania zarządzania w organizacji


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Trening przywództwa z wykorzystaniem HexGame, w oparciu o koncepcję Daniela Golemana.

 

>

Zapraszamy na intensywny i interaktywny trening oparty na symulacji wieloszczeblowego   zarz?dzania fikcyjnym krajem: HexLandem. Przez 6 godzin treningu skupimy się na…przywódczej koncentracji.

Bo zgodnie z badaniami rozwój liderów to nie tylko doskonalenie   kompetencji, zdobywanie   doświadczeń i wiedzy, ale także rozszerzanie swojego wpływu   na rzeczywistość przez rozwój samoświadomości. Uważność i koncentracja, jak twierdzi Daniel Goleman, autor wpływowej koncepcji inteligencji emocjonalnej to   jedna z kluczowych umiejętności współczesnych liderów, która leży u   podstaw ich   skuteczności.

Nauczenie się kierowania uwagi dokładnie tam gdzie potrzebuj? i wtedy kiedy potrzebuj? to sekret tych, którzy     panuj?   nad tym gdzie organizacja jest i dok?d zmierza.

D.Goleman

Dynamiczna rozgrywka symulacji HexGame to okazja by przećwiczyć i rozwin?ć koncentrację na celach indywidualnych i organizacji, ale też empatii niezbędnej do rozumienia   i angażowania innych.

Zgrywalizowane symulacje biznesowe to narzędzie dedykowane menedżerom i doświadczonym liderom. Nie s? wykładem, niewiele ł?czy je z tradycyjnymi szkoleniami.   Nie polegaj? na przekazywaniu teoretycznej wiedzy, ale odwołuj? się do biznesowego doświadczenia i kompetencji uczestników. Umożliwiaj? świadomy samorozwój przywódczy.

HexGame jest jak symulator lotów dla liderów. Jako jedyna w tej części Europy   Pracownia Gier wykorzystuje go w treningach dla menedżerów i wyższej kadry. Pracujemy też z zespołami w Tajlandii, Indiach czy Brazylii.    

Warsztat poprowadzimy w duecie: doświadczana badaczka kultur organizacji, projektantka i facylitatorka gier w Polsce i na świecie oraz wieloletni konsultant biznesowy, execuctive cocach.

Więcej o grze: http://pracowniagier.com/gry-symulacje/hexgame-1/

Osoby prowadz?ce :

Joanna Średnicka

Ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Dyrektor Zarz?dzaj?ca i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, Partner Zarz?dzaj?cy Competence Game

Z wykształcenia socjolog. Partner zarz?dzaj?cy i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, a także współtwórca projektu Competence Game – gier online mierz?cych kompetencje, będ?cych alternatyw? dla ACDC. Badaczka kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w rozwijaniu i budowie zespołów, analizie zmian i procesach HR zachodz?cych w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowan? projektantk? NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkoł? Główn? Handlow?, Akademi? Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas, TU Delft. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

Artur Rzepecki jest executive coachem, facilitatorem i konsultantem  specjalizuj?cym się w rozwoju przywództwa, współpracy i zarz?dzania.  Zrealizował w ci?gu ostatnich 12 lat ponad 4000 godzin coachingu  głównie z zarz?dami i wyższ? kadr? menedżersk?. Jego wcześniejsze doświadczenia  zawodowe to ponad 9 lat zarz?dzania rozwojem i HR-em w dużych organizacjach  oraz 6 lat bycia Partnerem w Aretes Consultants gdzie zrealizował  kilkadziesi?t projektów executive search i rozwin?ł praktykę  coachingow?. W okresie IV 2009 do IV 2011  był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation. Jest akredytowanym coachem  na poziomie PCC,  posiada także akredytację coachingow? Izby Coachingu.   Od 2016 roku jest członkiem Prezydium Izby Coachingu  

Do kogo skierowane s? warsztaty : warsztaty przeznaczone s? dla dyrektorów zarz?dzaj?cych, team managerów, liderów zespołów

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!