Wpływ obsługi Klienta na wynik firmy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub Handlowca

 

>

Czy zdajesz sobie sprawę, jaki wpływ na ostateczny wynik sprzedaży ma osoba witaj?ca Twojego Klienta przy wejściu do sklepu, kieruj?ca go do przymierzalni lub doradzaj?ca przy ostatecznym wyborze produktu czy obsługuj?ca go przy kasie? Czy obserwowałeś kiedyś, ilu Klientów z Twojego sklepu wychodzi z uśmiechem a ilu wychodzi.. zbyt szybko ?

Na naszym spotkaniu skonfrontujemy podejście do obsługi Klienta i rolę dzisiejszego "sprzedawcy" z rzeczywistości? w handlu detalicznym m.in. poprzez case study.

Zapraszamy do wspólnej wymiany doświadczeń.

Program dyskusji :

  1. Wpływ Obsługi Klienta na wynik sprzedaży
  2. Skala niewykorzystanego potencjału (case study)
  3. Co musi się wydarzyć, żeby pracownik miał przełożenie na wynik finansowy
  4. Praktyczne rozwi?zania

Spotkanie przewidziane jest w atmosferze wymiany doświadczeń

Dla umilenia dyskusji zaproponujemy Państwu drobne przek?ski lunchowe

Osoba prowadz?ca :

Krzysztof Gwozdek specjalizuje się w  szkoleniach zwi?zanych z  wszelkimi formami kontaktu z  klientami: sprzedaży, obsługi Klienta, profesjonalnej korespondencji biznesowej, windykacji, badaniami satysfakcji klienta. Równoległym obszarem specjalizacji s? umiejętności menedżerskie, zwłaszcza zwi?zane z  motywowaniem, wynagradzaniem   i  rozwojem pracowników.

Jako trener pracuje od 2002 roku. Swoje doświadczenie trenerskie zdobywał przygotowuj?c programy szkoleń oraz prowadz?c szkolenia w  szczególności dla pracowników i  menedżerów sprzedaży. Obszar zarz?dzania sprzedaż? i  obsług? Klienta poznał dogłębnie od strony praktycznej pracuj?c przed rozpoczęciem kariery trenerskiej w  drugiej co do wielkości sieci telewizji kablowej w  Polsce. Był koordynatorem i  osob? odpowiedzialn? za projekt wdrożenia standardów obsługi Klienta w  sieci biur obsługi Klienta i w  serwisach.

Najwcześniejsze doświadczenia handlowe budował samodzielnie prowadz?c, a  potem kieruj?c sprzedaż? w  przedsiębiorstwie handlowym. Miał okazję bezpośrednio zetkn?ć się ze wszystkimi aspektami obsługi Klientów i  problemami zwi?zanymi z  zarz?dzaniem zespołem sprzedażowym. Z  doświadczenia tego korzysta w  czasie swoich szkoleń, co pozwala mu na dobre zrozumienie problemów uczestników.

Partner merytoryczny :

  

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!