Warsztaty jezykowe: Francuski język handlowy

Cena : 550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

Passé

L'événement est terminé.

>

Cel:
- przybliżenie słownictwa oraz podstawowych zwrotów używanych w handlu
- przyswojenie podstawowych technik sprzedaży
- zarys rozmowy handlowej prowadzonej we Francji
- poznanie korespondencji handlowej i dokumentacji sprzedaży

Zawartość merytoryczna:
- zawód sprzedawcy i kupca
- zakup i sprzedaż: zamawianie i dostawa, ogólne warunki sprzedaży, warunki zapłaty, wystawianie faktur
- podstawy działań handlowych
- słowa – klucze zwi?zane z wyszukiwaniem partnerów, komunikacj? oraz przedstawicielstwem handlowym
- rozmowa handlowa – jak rozpoznać potrzeby klienta, napisać syntezę, zaproponować adekwatne rozwi?zanie, odpowiedzieć na zarzuty klienta?
- podstawowe typy listów używanych w korespondencji handlowej
- dokumenty i opisy produktów (argumentacja, reklama, katalogi)

Uczestnicy: kadra i pracownicy działu marketingu oraz działu sprzedaży
Data: 16.12.05, 9.45 – 17.30
Czas trwania: w ci?gu jednego dnia 8 x 45 minut
Cena stażu: 550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)
Sposób nauczania:
- Kurs autorski
- Praktyka

Prowadz?ca:

Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Kontakt : Joanna Jaroch, tel. (22) 696 75 83, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!