Walne Zgromadzenie CCIFP


Złota 59, 00-120 Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Ja, niżej podpisany, Maciej Witucki, Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuję Walne Zgromadzenie CCIFP na środę 19 listopada 2014 o godz. 17.00 w Pure Sky Club przy ul. Złotej 59 w Warszawie.

Formularz zapisu >>>

Gościem specjalnym Walnego Zgromadzenia będzie prof. SGH, dr. hab Piotr Płoszajski, który zaprezentuje nowe podejście do budowania strategii firm oraz opowie o wyzwaniach współczesnego biznesu.

           --------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa Strategia CCIFP

W trakcie Walnego Zgromadzenia przedstawimy Państwu now? strategię rozwoju CCIFP. Została ona opracowana przez członków Rady i przedstawicieli firm stowarzyszonych i dotyczy następuj?cych obszarów:

 • rozwój w regionach i za granic?
 • dostosowanie usług do potrzeb firm
 • poprawa komunikacji w CCIFP
 • wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty biznesowej
 • wzmocnienie wymiaru kulturowego naszej działalności

Pełna prezentacja nowych rozwi?zań i usług nast?pi na Walnym Zgromadzeniu.

         -------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa identyfikacja wizualna CCIFP - zmiana statutu

CCIFP, podobnie jak 112 innych Izb Francuskich za granic?, należy do CCI France International (Zwi?zek Francuskich Izb Za Granic?) z siedzib? w Paryżu, która zaproponowała swoim członkom ujednolicenie identyfikacji wizualnej całej organizacji.

Wspólna identyfikacja ma na celu:

 • większ? rozpoznawalność wśród klientów we Francji i na świecie
 • mocniejsz? pozycję wobec instytucji we Francji oraz izb zagranicznych innych krajów
 • większ? synergię pomiędzy francuskimi izbami na świecie i lepszy transfer wiedzy, doświadczeń, kontaktów.

W zwi?zku ze wspóln? identyfikacj? wizualn? Izb Francuskich proponujemy zmianę dotychczasowej nazwy naszej organizacji na: Francusko-Polska Izba Gospodarcza / Chambre de Commerce et d'Industrie France Pologne. Skrót CCIFP będzie nadal obowi?zuj?cy.

Niezbędne jest tym samym wprowadzenie modyfikacji do aktualnego statutu.

Aby pobrać Statut CCIFP wraz z propozycjami zmian kliknij tutaj >>>.

Aktualna wersja statutu >>>

Program i porz?dek obrad Walnego Zgromadzenia CCIFP
19 listopada 2014, Pure Sky Club, ul. Złota 59, Warszawa

17.00 – 17.15 Rejestracja gości

17.15 – 18.45

 • Wyst?pienie dr hab. Piotra Płoszajskiego, profesora SGH
 • Walne Zgromadzenie CCIFP

Porz?dek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa CCIFP,
 2. Wybór Sekretarza Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przedstawienie kierunków działalności na lata 2015 - 2017, debata i zatwierdzenie,
 5. Prezentacja nowej nazwy i logotypu CCIFP oraz głosowanie,
 6. Pytania różne.

18.45 – Koktajl

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie formularza do dnia 12 listopada 2014 r. na adres membres(@)ccifp.pl lub faxem na numer 22 696 75 90.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!