Upadłość podmiotu gospodarczego z punktu widzenia wierzyciela

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: HAARMANN HEMMELRATH ZIELIŃSKI

1. Jak zapobiec upadłości? Uprawnienia wierzycieli
2.  Jak ogłosić upadłość?
3.  Kiedy wniosek o upadłość
4.  Oddalenie wniosku o upadłość
5.  Upadłość za jedn? fakturę
6.  Upadłość – sposoby postępowania
7.  Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę
8.  Upadłość nie zwalnia z odpowiedzialności – zabezpieczenia
9.  Odpowiedzialność wspólnika a upadłość spółki
10.  Likwidacja czy upadłość
11.  Skarga pauliańska
12.  Zabezpieczenie na maj?tku masy upadłości
13.  „Złe długi” – regulacje bilansowe i podatkowe

Prelegent: HAARMANN HEMMELRATH ZIELIŃSKI Sp. K. - Doradztwo prawne w zakresie: prawa gospodarczego oraz prawa spółek, prawa handlowego i finansowego, prawa budowlanego, prawa ochrony własności intelektualnej, arbitrażu i rozstrzygania sporów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa Unii Europejskiej.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed spotkaniem

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż  3 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: Joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników  CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania  semianrium zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!