UOKiK - przygotuj się na kontrolę


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kontrole i przeszukania UOKiK – jak przygotować Spółkę na niespodziewaną wizytę urzędu?

 

>

Niezapowiedziana kontrola UOKiK, czasami poł?czona z przeszukaniem, to zdarzenie wpływaj?ce w istotny sposób na działalność przedsiębiorcy. Konsekwencje s? bardzo poważne. Przepisy przewiduj? wysokie kary finansowe nie tylko za stwierdzone naruszenia prawa (do 10% obrotu przedsiębiorcy) ale również za utrudnianie kontroli (do 50 mln euro). W ostatnich latach rośnie liczba kontroli dotycz?cych naruszeń prawa konkurencji. Dlatego pracownicy przedsiębiorców powinni znać zarówno własne prawa i obowi?zki jak i te przysługuj?ce kontroluj?cym, by wykorzystywać je w celu ograniczenia ryzyka otrzymania kary za utrudnianie kontroli.

Celem spotkania jest wskazanie działań ograniczaj?cych ryzyka otrzymania kary m.in. za utrudnianie kontroli.   Cała przekazana podczas pierwszej części szkolenia wiedza następnie zostanie wykorzystana w praktyce. Uczestnicy będ? pracowali nad rozwi?zaniem przygotowanych w tym celu zadań.

PROGRAM:

Część I – Prawo konkurencji czyli zasada „ufaj i kontroluj”… o świcie (ok. 2 godz.)

  • Krótkie wprowadzenie: co to jest prawo konkurencji i dlaczego jego przestrzeganie jest ważne? Czym zajmuje się UOKiK?;
  • Kontrole i przeszukania – najważniejsze podstawowe pojęcia;
  • Uprawnienia i obowi?zki kontrolowanego oraz pracowników UOKiK;
  • Organizacja i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w trakcie kontroli i przeszukania;
  • Ryzyka zwi?zane z kontrol?: kary finansowe i obowi?zuj?cy wytyczne dotycz?ce wymiaru kar;
  • Sankcje za brak współdziałania – case study – omówienie najciekawszych przykładów z orzecznictwa polskiego i unijnego;
  • Nowelizacja ustawy: ostatnie zmiany w przepisach dotycz?cych kontroli i przeszukań;
  • Kontrole a program compliance w przedsiębiorstwie: podstawowe założenia i korzyści płyn?ce z jego wprowadzenia.

Część II – Ćwiczenia (ok. 2 godz.)

  • test wielokrotnego wyboru obejmuj?cy tematykę szkolenia;
  • kazusy - praca w kilkuosobowych grupach nad przygotowanymi przypadkami praktycznymi, opartymi o orzecznictwo Prezesa UOKiK oraz SOKiK z ostatnich kilku lat.

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Adwokat Joanna Affre  – Wspólnik i założyciel kancelarii Affre i Wspólnicy.

Od ponad 15 lat specjalizuje się w  szeroko rozumianym prawie konkurencji.

Doradza klientom z  branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz  sektorów mediów  i  reklamy, a  także bankowego w  zakresie  kształtowania polityki dystrybucyjnej,   przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i  nadużywaniu pozycji dominuj?cej, fuzji i  przejęć, prawa konsumenckiego, a  także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W  tym zakresie prowadzi audyty i  szkolenia dla przedsiębiorców, a  także reprezentuje klientów zarówno w  postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak  i  s?dami.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!