Umowy handlowe - krok po kroku (spotkanie I)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pierwsze z dwóch spotkań Klubu Handlowca na temat umów handlowych

 

>

25 grudnia 2014 roku weszły w życie zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie umowy sprzedaży, w tym zwłaszcza sprzedaży konsumenckiej. Proponujemy w zwi?zku z tym cykl trzech spotkań dotycz?cych umów handlowych. Na pocz?tek przedstawimy najistotniejsze zagadnienia zwi?zane z umow? sprzedaży.

Spotkanie przeznaczone jest dla Dyrektorów Handlowych, którzy w swojej codziennej praktyce:

 • negocjuj? warunki umów sprzedaży,
 • zawieraj? liczne umowy, często w sposób niesformalizowany,  
 • musz? rozwi?zywać różnorodne problemy, w tym m.in. dotycz?ce zwłoki z zapłat? ceny, odbioru towarów oraz reklamacji.  

Uczestnicy będ? mieli okazję przedyskutować możliwe rozwi?zania problemów, które napotykaj? w swojej praktyce zawodowej.

Zagadnienia, które planujemy poruszyć na naszych spotkaniach :

 1. Zawarcie umowy -forma.
 2. Ogólne warunki sprzedaży.
 3. Wydanie i odbiór rzeczy sprzedanej (zasady ogólne, koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu, przejście korzyści i ciężarów zwi?zanych z rzecz? sprzedan? oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy)
 4. Wyjaśnienia i dokumentacja dotycz?ca rzeczy sprzedanej.
 5. Zwłoka z odebraniem rzeczy sprzedanej.
 6. Zwłoka z zapłat? ceny.
 7. Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.
 8. Rękojmia za wady.
 9. Gwarancja jakości.

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Joanna Karniol – adwokat

Joanna Karniol jest adwokatem, wspólnikiem założycielem kancelarii Simeon Karniol Małecki a później Karniol Małecki i Wspólnicy. Doradca międzynarodowych inwestorów w Polsce, głównie z kapitałem francuskim i belgijskim. Specjalizuje się w prawie spółek, umowach handlowych, zagadnieniach ochrony środowiska, ochrony danych osobowych. Już w latach osiemdziesi?tych podjęła specjalizację w dziedzinie prawa europejskiego, w ramach podyplomowych studiów w Centre Européen Universitaire, Nancy, Francja oraz stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli w Departamencie Ochrony Środowiska. Jest autork? wielu publikacji w zakresie różnorodnych aspektów prawnych obrotu gospodarczego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!